logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim , które są zainteresowane problematyką trudności w uczeniu się i chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Terapia pedagogiczna z arteterapią
i przygotowaniem pedagogicznym

 • Rekrutacja zakończona.

O studiach

Studia prowadzone we współpracy z Fundacją "Promyk Słońca".

fundacja Promyk słońca

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Specjaliści muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju. Program studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Słuchacze poznają formy i metody pracy stosowane w terapii pedagogicznej oraz zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu arteterapii i jej zastosowania terapeutycznego.

Proponowane studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji z zakresu terapii pedagogicznej z arteterapią a jednocześnie przygotowują do zawodu nauczyciela.

Kierownikami merytorycznymi kierunku są Monika AbraszewskaBeata Wacławowicz

Adresaci

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim , które są zainteresowane problematyką trudności w uczeniu się i chcą zdobyć:

 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i klas terapeutycznych) oraz
 • kwalifikacje pedagogiczne (do pracy w placówkach oświatowych).

Studia kierujemy do osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a także szczególne uzdolnienia.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, a także prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych/wspierających.
Zasadniczymi elementami tego przygotowania są: opanowanie umiejętności diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) nakierowanej na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie uzdolnień i przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

Dlaczego warto?

 • Absolwent studiów podyplomowych zdobywa uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje jako terapeuta pedagogiczny i jest przygotowany do:
  • prowadzenia działalności edukacyjnej,
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,,
  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
  • prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; prowadzenia klas terapeutycznych,
  • pracy metodami z dziedziny arteterapii.
 • Bogaty program składający się z 490 godzin zajęć.
 • Studia łączą teorię z praktyką. Duży nacisk kładziemy na praktyczne aspekty pracy z dzieckiem, rozwijanie kompetencji w zakresie diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych i prowadzenia zajęć edukacyjnych, zajęć z terapii pedagogicznej oraz zajęć wspierających arteterapeutycznych.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z dużym doświadczeniem w pracy naukowo-dydaktycznej, jak i praktyków – doświadczonych pedagogów, terapeutów pedagogicznych i psychologów.
 • Część zajęć odbywa się w Fundacji „Promyk Słońca", specjalizującej się w diagnostyce, terapii i wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, która dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczno-sprzętową.
 • Słuchacze mają możliwość odbycia praktyk, poznają specyfikę pracy z dzieckiem/uczniem na różnych etapach edukacyjnych.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS Filii Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • opraca dyplomowa w formie projektu zajęć terapeutycznych, którego przedmiotem będzie program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka – od diagnozy do indywidualnego programu i przykładowego zestawu ćwiczeń stymulujących rozwój poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych. Programy słuchacze będą opracowywali pod opieką kierownika naukowego dla konkretnego dziecka/ucznia. Taka formuła pracy końcowej (dyplomowej) umożliwi zweryfikowanie, w jakim stopniu słuchacz potrafi wykorzystać i zastosować w konkretnym przypadku wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów;
 • przeprowadzenie lekcji/zajęć z wybranego przedmiotu;
 • odbycie praktyk w wymiarze 150 godzin;
 • zaliczenie przedmiotów;
 • obecność i czynny udział w zajęciach - min. 70% obecności na zajęciach.

Czas trwania

Trzy semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020.

Program

Program studiów podyplomowych obejmuje 490 godzin, w tym 340 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów i seminariów oraz 150 godz. praktyk.

MODUŁ I
PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM - (156 godz.)

MODUŁ II
PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZYM - (136 godz.)

MODUŁ III
ARTETERAPIA - (48 godz.)

MODUŁ IV
PRAKTYKI - (150godz.)

Przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej.
 • Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Wspierająca rola nauczyciela/terapeuty w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej.
 • Style i strategie uczenia się.
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty.
 • Organizacja procesu terapeutycznego.
 • Podstawy logopedii i terapii zaburzeń mowy.
 • Dysleksja rozwojowa.
 • Niepowodzenia w nauce matematyki.
 • Zajęcia z uczniem zdolnym. Trening twórczego myślenia.
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci zaburzeniami rozwoju sensomotorycznego i sprawności manualnej.
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania.
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki.
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – rozpoznanie, symptomy i przebieg.
 • Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej.
 • Wprowadzenie do arteterapii.
 • Zajęcia teatralne i choreoterapia.
 • Muzykoterapia.
 • Plastykoterapia.
 • System oświaty i prawo oświatowe.
 • Dydaktyka.
 • Wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych.
 • Komunikacja i kultura języka.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca, Integracyjnym Przedszkolu „Promyk Słońca” oraz innych placówkach oświatowych.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS Filii we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA”. Okres realizacji projektu: październik 2018 - marzec 2021.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).
• możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
• studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
• wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. http://dawg.pl/pl/page/609/FORMY-WSPARCIA

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2019/2020 (2 semestry) i w roku 2020/2021 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat 430 zł
2 raty 2050 zł
1 rata 4000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2020/2021
10 rat**
430 zł**
2 raty*
2050 zł*
1 rata 2000 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 6450 zł (łącznie 15 rat po 430 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 6150 zł (łącznie 3 raty po 2050 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 6000 zł (4000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2000 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2020 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2020 roku do 05 lutego 2021 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek: nieczynne 
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne