logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów i innych terapeutów zainteresowanych pracą w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach zajmujących się dziećmi z deficytami.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Studia prowadzone we współpracy z Fundacją "Promyk Słońca".

fundacja Promyk słońca

"Wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka to bardzo dobra propozycja dla osób, które planują pracować z małymi dziećmi. Studia podyplomowe zwiększą ich szanse na znalezienie pracy w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. Co ważne, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać zaburzenia w rozwoju psychoruchowym oraz jak prowadzić terapię dzieci z różnymi dysfunkcjami, wykorzystując rozmaite formy i metody pracy."

Pietraszewska Adraianadr n. med. Adriana Pietraszkiewicz
Kierownik studiów podyplomowych

Studia te nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela - nie dają uprawnień do pracy w placówkach oświatowych. Kandydaci, którzy takich uprawnień nie posiadają muszą je uzupełnić.

Adresaci

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach), przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie tego rozwoju; poznanie możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju; zgłębienie zagadnień dotyczących wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Studia podyplomowe łączą teorię z praktyką.
Organizowane są przez Uniwersytet SWPS i Fundację „Promyk Słońca", która od wielu lat prowadzi działania w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Z uwagi na dostęp do narzędzi i sprzętu diagnostycznego oraz bogatego wyposażenia w pomoce do terapii znaczna część zajęć warsztatowych odbywać się będzie w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca" .

Uczestnicy studiów podyplomowych poznają m.in.:

 • prawidłowy przebieg rozwoju dziecka,
 • przyczyny zaburzeń rozwoju, m.in. zespoły genetyczne, procesy chorobowe, urazy OUN, czynniki środowiskowe,
 • zasady i postępowanie z dzieckiem we wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • metody diagnostyki rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zasady współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • zasady współpracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Uczestnicy nauczą się m.in:

 • rozpoznawać zaburzenia rozwoju u dzieci,
 • planować pracę terapeutyczną z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami,
 • konstruować indywidualne programy terapeutyczne i stymulować rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami z wykorzystaniem rozmaitych form i metod pracy.

Warunki zaliczenia

 • obecność i czynny udział w zajęciach - min. 70% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk- 50% oceny końcowej,
 • praca dyplomowa w formie projektu, którego przedmiotem będzie program wczesnego wspomagania rozwoju opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka- 50% oceny końcowej.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS Filia we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca". W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online

Miejsca realizacji zajęć stacjonarnych

 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Ostrowskiego 30b.
 • Oddział Fundacji "Promyk Słońca" , ul. Swobodna 8a we Wrocławiu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Tematyka i organizacja zajęć

Program studiówobejmuje 230 godzin dydaktycznych i uwzględnia założenia wczesnej, kompleksowej pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, interdyscyplinarnego podejścia do dziecka z zaburzeniami rozwoju i jego wieloprofilowego usprawniania. Zajęcia odbywać się będą w ramach bloków tematycznych:

DZIECKO Z ZABURZENIAMI ROZWOJU W RODZINIE

 • Sytuacja rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Kompleksowe wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Planowanie i organizacja wczesnego wspomagania rozwoju

ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY DZIECKA

 • Wybrane zagadnienia z neonatologii i patologii noworodka
 • Rozwój psychoruchowy dziecka od urodzenia do 7 r. ż.

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO

 • Wybrane metody diagnostyki rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Diagnostyka neurologiczna
 • Diagnostyka psychologiczna
 • QEEG w praktyce psychologicznej

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • Wybrane metody rehabilitacji ruchowej małego dziecka
 • Stymulowanie rozwoju małego dziecka – wybrane formy i metody pracy

PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA

 • Dziecko z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • Dziecko ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi
 • Dziecko z zaburzeniami sensomotorycznymi
 • Dziecko z zaburzeniami sprawności manualnej
 • Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
 • Dziecko z dysfunkcją wzroku
 • Dziecko z dysfunkcją słuchu
 • Dziecko z zespołem wad genetycznych
 • Dziecko ze spektrum autyzmu
 • Dziecko z zaburzeniami rozwoju mowy

Praktyki
W ramach studiów przewiduje się indywidualne praktyki (30 godz.) w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" i Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca" u specjalistów pracujących z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 650 zł
2 raty 3000 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.