logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów i innych terapeutów zainteresowanych pracą w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach zajmujących się dziećmi z deficytami.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka

 • Rekrutacja zakończona.

O studiach

Studia prowadzone we współpracy z Fundacją "Promyk Słońca".

fundacja Promyk słońca

"Wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka to bardzo dobra propozycja dla osób, które planują pracować z małymi dziećmi. Studia podyplomowe zwiększą ich szanse na znalezienie pracy w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. Co ważne, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać zaburzenia w rozwoju psychoruchowym oraz jak prowadzić terapię dzieci z różnymi dysfunkcjami, wykorzystując rozmaite formy i metody pracy."

Pietraszewska Adraianadr n. med. Adriana Pietraszkiewicz
Kierownik studiów podyplomowych

Adresaci

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach), przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie tego rozwoju; poznanie możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju; zgłębienie zagadnień dotyczących wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Studia podyplomowe łączą teorię z praktyką.
Organizowane są przez Uniwersytet SWPS i Fundację „Promyk Słońca", która od wielu lat prowadzi działania w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Z uwagi na dostęp do narzędzi i sprzętu diagnostycznego oraz bogatego wyposażenia w pomoce do terapii znaczna część zajęć warsztatowych odbywać się będzie w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca" .

Uczestnicy studiów podyplomowych poznają m.in.:

 • prawidłowy przebieg rozwoju dziecka,
 • przyczyny zaburzeń rozwoju, m.in. zespoły genetyczne, procesy chorobowe, urazy OUN, czynniki środowiskowe,
 • zasady i postępowanie z dzieckiem we wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • metody diagnostyki rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zasady współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • zasady współpracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Uczestnicy nauczą się m.in:

 • rozpoznawać zaburzenia rozwoju u dzieci,
 • planować pracę terapeutyczną z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami,
 • konstruować indywidualne programy terapeutyczne i stymulować rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami z wykorzystaniem rozmaitych form i metod pracy.

Warunki zaliczenia

obecność i czynny udział w zajęciach - min. 70% obecności na zajęciach,
zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk- 50% oceny końcowej,
praca dyplomowa w formie projektu, którego przedmiotem będzie program wczesnego wspomagania rozwoju opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka- 50% oceny końcowej.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia są organizowane w weekendy (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Miejsce

 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Ostrowskiego 30b.
 • Oddział Fundacji "Promyk Słońca" , ul. Swobodna 8a we Wrocławiu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019

Tematyka i organizacja zajęć

Program studiów uwzględnia założenia wczesnej, kompleksowej pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, interdyscyplinarnego podejścia do dziecka z zaburzeniami rozwoju i jego wieloprofilowego usprawniania. Zajęcia odbywać się będą w ramach bloków tematycznych:

DZIECKO Z ZABURZENIAMI ROZWOJU W RODZINIE

 • Sytuacja rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Kompleksowe wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Planowanie i organizacja wczesnego wspomagania rozwoju

ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY DZIECKA

 • Wybrane zagadnienia z neonatologii i patologii noworodka
 • Rozwój psychoruchowy dziecka od urodzenia do 7 r. ż.

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO

 • Wybrane metody diagnostyki rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Diagnostyka neurologiczna
 • Diagnostyka psychologiczna
 • QEEG w praktyce psychologicznej

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • Wybrane metody rehabilitacji ruchowej małego dziecka
 • Stymulowanie rozwoju małego dziecka – wybrane formy i metody pracy

PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA

 • Dziecko z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • Dziecko ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi
 • Dziecko z zaburzeniami sensomotorycznymi
 • Dziecko z zaburzeniami sprawności manualnej
 • Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
 • Dziecko z dysfunkcją wzroku
 • Dziecko z dysfunkcją słuchu
 • Dziecko z zespołem wad genetycznych
 • Dziecko ze spektrum autyzmu
 • Dziecko z zaburzeniami rozwoju mowy

Praktyki
W ramach studiów przewiduje się indywidualne praktyki (30 godz.) w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" i Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca" u specjalistów pracujących z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS Filia we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 480 zł
2 raty 2275 zł
1 rata 4300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - biuro nieczynne
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.