logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla kadry menedżerskiej różnego szczebla, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz specjalistów ds. motywowania pracowników.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Motywowanie i wpływ społeczny w organizacji

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Jarosław KulbatCezary Radomski

Adresaci

Adresatami studiów jest kadra menedżerska różnego szczebla, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz specjaliści ds. motywowania pracowników. Studia dedykujemy tym wszystkim, którzy chcą wywierać skuteczny wpływ społeczny i budować motywację pracowników, bez nakazów, gróźb i przy niewielkich możliwościach podwyższania wynagrodzeń.

Cel

Celem studiów jest rozwijanie przez uczestników umiejętności wpływania na motywację i zachowanie ludzi, w pożytecznym dla organizacji i jej pracowników celu. W ramach zajęć, uczestnicy studiów będą rozwiązywać praktyczne problemy związane z motywowaniem pracowników oraz tworzyć plany wywierania wpływu społecznego w miejscu pracy.

Dlaczego warto?

Prowadzących zajęcia to po pierwsze wykładowcy, badacze wpływu społecznego i motywacji, dobrze znający możliwości praktycznego zastosowania wiedzy w organizacjach. Po drugie, to praktycy biznesu, którzy metody wpływu społecznego i motywowania stosują w swojej codziennej pracy, a jako trenerzy prowadzący szkolenia biznesowe w wymienionych obszarach, stosują dopasowaną do potrzeb uczestników metodologię prowadzenia zajęć.
Uczestnicy zajęć zdobywają rzetelną wiedzę w obszarze psychologii społecznej, co wzmocni ich krytyczny stosunek do rozpowszechnionych na rynku pseudonaukowych opracowań i szkoleń – temat motywowania, wywierania wpływu, psycho-manipulacji, perswazji jest szczególnie nośny i raz po raz pojawiają się oferty „skutecznych”, nikomu jeszcze nie znanych „technik” wpływu.
Studia rozwijają umiejętności motywowania i wywierania wpływu społecznego na ludzi, w różnych zawodach i na różnych stanowiskach pracy - uczą nieinwazyjnych, pozbawionych agresji, gróźb itp. metod. Zajęcia uzmysławiają uczestnikom, w jakich sytuacjach i jaki wpływ społeczny oraz sposób motywowania można uznać za pożyteczny – również dla jego odbiorców – a jaki za szkodliwy.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie przynajmniej 60% punktów z testu wiedzy z większości zajęć oraz obecność przynajmniej na 80% zajęć.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

 • Emocje i motywacja. (20 h)
 • Systemy motywacyjne – struktura, determinanty, motywacyjne czynniki płacowe i pozapłacowe. (10 h)
 • Motywacja autonomiczna. (10 h)
 • Zróżnicowane wzmacnianie motywacji w miejscu pracy. (15 h)
 • Naturalne przywództwo. (5 h)
 • Wpływ środowiskowy. (10 h)
 • Wpływ społeczny na co dzień – komunikaty perswazyjne i manipulacje interpersonalne, wpływ i władza w organizacjach. (20 h)
 • Opór psychologiczny (reaktancja, sceptycyzm, inercja) i jego przełamywanie. (10 h)
 • Trening rozmowy motywującej. (20 h)
 • Motywowanie i wpływanie na pracowników w warunkach zmian w organizacji. (10 h)
 • Perswazja wstępna. (5 h)
 • Anatomia prośby. (5 h)
 • Skuteczne techniki uczciwej perswazji. (8 h)
 • Niewerbalne aspekty wywierania wpływu. (12 h)
 • Perswazja narracyjna i retoryka – ich wykorzystanie do motywowania i wywierania wpływu. (20 h)

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 610 zł
2 raty 2925 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - biuro nieczynne
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.