hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla trenerów, psychologów sportowych, działach sportowych oraz wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem osobistym.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Stosowana Psychologia Sportu

   Rekrutacja zakończona

O studiach

"Zajęcia prowadzone są przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych: psychologów klasy mistrzowskiej, trenerów olimpijskich oraz sportowców – medalistów Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Wykładowcy są osobami stale współpracującymi ze sportem wyczynowym. Ich wiedza i doświadczenia gwarantują, że słuchaczom przekazany zostanie produkt najwyższej jakości w postaci wykładów, ćwiczeń warsztatów, zajęć coachingowych i superwizji."

JanSupinskidr Jan Supiński
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Oferta skierowana jest do osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu stosowanej psychologii sportu. Dotyczy to zarówno tych, którzy pracują ze sportowcami zawodowo oraz tych, którzy zamierzają związać się w przyszłości z pracą ze sportem wyczynowym. Studia pozwolą uzupełnić specjalistyczną wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności pozwalające na efektywne oddziaływanie na sportowców prowadząc ich do osiągania sukcesów w sporcie. Studia poprzez wprowadzanie innowacyjnych technologii prowadzą do nabycia kompetencji pozwalających na rozwój osobisty i społeczny.
Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę z zakresu stosowanej psychologii sportu.
W szczególności do:

 • psychologów pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu stosowanej psychologii sportu,
 • nauczycieli sportu, trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportu i sportowców,
 • rodziców pragnących wspomagać własne dzieci,
 • działaczy sportowych i społecznych.

Cel

Przekazanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych dotyczących współpracy z osobami uprawiającymi sport wyczynowy na poziomie dzieci, młodzieży i elit sportowych.
Zajęcia prowadzone będą przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych: wybitnych psychologów sportu klasy mistrzowskiej, trenerów kadr olimpijskich i medalistów mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Umiejętności zdobyte przez absolwenta

 • przygotowanie sportowca mentalnie do efektywnego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • sprawne zaplanowanie procesu projektowego zorientowanego na produkowanie kreatywności,
 • umiejętność pracy z drużyną sportową i sportowcem indywidualnym,
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi psychologicznych (testy, aparatura badawcza, biofeedback) do pracy z zawodnikiem lub zespołem sportowym,
 • podstawowe umiejętności metod regulacji stanów przedstartowych i radzenia sobie ze stresem,
 • wykorzystywanie wiedzy psychologicznej w działaniach praktycznych na wszystkich poziomach rozwoju sportowca od kadeta, juniora do najwyższych elit sportowych.

Warunki zaliczenia

 • obecność i czynny udział w zajęciach (min. 70% obecności na zajęciach) – stanowi 50% oceny końcowej,
 • pozytywne oceny z poszczególnych przedmiotów w postaci zaliczenia – stanowi 40 % oceny końcowej.
 • pozytywna ocena z testu wiadomości po I roku studiów – stanowi 5 % oceny końcowej,
 • praca samodzielna w IV semestrze: prezentacja multimedialna (np. wykonana w programie Power Point) przedstawiona w formie egzaminu końcowego dotycząca wybranego przypadku pracy z zawodnikiem lub drużyną sportową – stanowi 5 % oceny końcowej.

Czas trwania

Cztery semestry. Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela, średnio dwa razy w miesiącu).

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018 - drugi rok

Program studiów podyplomowych obejmuje cztery semestry, łącznie 295 godzin dydaktycznych w tym wykłady, ćwiczenia, warsztaty i zajęcia coachingowe oraz superwizje.

Przedmioty pogrupowane są w następujące bloki zajęciowe:

 1. Psychologia społeczna i sportu.
 2. Teoria i metodyka treningu sportowego, medycyna sportu i żywienie sportowca.
 3. Stosowana psychologia sportu: ćwiczenia, warsztaty, superwizje, joga, relaksacja.
 4. Warsztaty – monitoring psychologiczny, warsztaty z aparaturą wykorzystywaną w sporcie wyczynowym - MRK 433 do mierzenia czasu reakcji prostej i złożonej, Aparat Piórkowskiego, Biofeedback Frezze Framer, tremometr nożycowy.

Program skonstruowany jest w ten sposób, by jego uczestnicy nabyli umiejętności pracy zarówno z dzieckiem sportowcem, zawodnikiem wyczynowym, jak i z zespołem sportowym oraz z elitami sportowymi.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą we Wrocławiu.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 500 zł
2 raty 2375 zł
1 rata 4500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Cena za rok studiów.
Studia trwają 2 lata.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

czarne

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj