hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Specjaliści zajmujący się odżywianiem nie powinni zalecać kuracji, lecz pomagać w zmianie stylu życia. Znajomość psychodietetyki wyjaśnia, jak to zrobić i dlaczego warto.

dr Anna Januszewicz, psycholog, specjalista psychodietetyki

Wrocław, II Wydział Psychologii

Psychologia zdrowia

 • obszar na studiach psychologicznych
 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru

Psychologia zdrowia zajmuje się wpływem czynników psychologicznych na zdrowie człowieka, zapobieganiem chorobom oraz promowaniem zdrowego stylu życia. W trakcie studiów student zdobywa podstawową wiedzę o zdrowiu, w tym zdrowiu psychicznym, oraz metodach jego ochrony. Potrafi rozpoznawać zasoby człowieka i profesjonalnie wspierać go w rozwoju, posiada wiedzę na temat sposobów poprawy jakości życia oraz praktyczne umiejętności planowania efektywnych interwencji indywidualnych, środowiskowych i grupowych w oparciu o wybrany model funkcjonowania zdrowotnego człowieka. Uczy się wykorzystywać wiedzę psychologiczną w zmianie zachowania, m.in. w kształtowaniu zdrowych nawyków w obszarze odżywiania i aktywności fizycznej. Zdobywa wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, umiejętności pierwszego kontaktu z osobą zagrożoną uzależnieniem oraz uczy się tworzyć projekty profilaktyczne. Poznaje zasady zasady postępowania psychologicznego z osobami o konkretnym profilu niepełnosprawności – z uszkodzeniem wzroku i słuchu, osób z niepełnosprawnością umysłową, osób przewlekle chorych somatycznie – oraz nabywa umiejętności projektowania interwencji rehabilitacyjnej.

Studia adresowane są do osób wrażliwych na problemy społeczne, które cenią pracę z ludźmi i chcą udzielać im wsparcia w zakresie zdrowia. Wybór tej ścieżki polecamy więc osobom nastawionym na pracę związaną z niesieniem pomocy i promowaniem zdrowego stylu życia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowywani do zatrudnienia w organizacjach pozarządowych i fundacjach realizujących programy profilaktyczne w obszarze zdrowia i podnoszących jakość życia człowieka. Mogą również znaleźć zatrudnienie jako opiekunowie w instytucjach świadczących usługi zdrowotne (np. w szpitalach, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych).

Atuty obszaru

Nowatorskie metody kształcenia

Odchodzimy od tradycyjnego, akademickiego ujmowania poszczególnych zagadnień. Studenci szukają rozwiązań dla rzeczywistych problemów i analizują konkretne przypadki, co pozwala na zweryfikowanie zdobywanej wiedzy na poziomie praktycznym.

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Na zajęciach warsztatowych studenci rozwijają kompetencje społeczne i osobiste, takie jak budowanie dobrych relacji interpersonalnych, doskonalenie zdolności komunikacyjne, zarządzanie sobą czy osiąganie celów. Umiejętności te są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy zawodowej.

Swobodny wybór modułów

Studenci dostosowują program do indywidualnych zainteresowań w zakresie dwóch obszarów: Psychologii zdrowiaPsychologii w biznesie. Przy wsparciu doradcy dydaktycznego komponują własny zestaw modułów, dzięki czemu mogą zapoznać się ze specyfiką tych dwóch dziedzin psychologii, by na studiach II stopnia móc specjalizować się w jednej z nich.

 

Kadra

Psychologia we Wrocławiu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
II stopnia - dla absolwentów psychologii I stopnia Uniwersytetu SWPS
studia stacjonarne
10 rat 785 zł
2 raty 3760 zł
1 rata 7410 zł
II stopnia - dla absolwentów psychologii I stopnia Uniwersytetu SWPS
studia niestacjonarne
10 rat 760 zł
2 raty 3640 zł
1 rata 7180 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-16.00
  wtorki i czwartki: 10.00-18.00
  soboty (13 stycznia): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.