logo uswps nazwa 3

Sopot
Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem


W skład Centrum wchodzą dwa laboratoria: Laboratorium Poznania Społecznego (kierowane przez prof. Wojciszke) oraz Laboratorium Zachowań Organizacyjnych i Konsumenckich (kierowane przez dr Popławską-Boruc). Centrum jest niezależnym ośrodkiem naukowym realizującym następujące cele:

  • prowadzenie podstawowych badań naukowych w obszarze poznania społecznego i psychologii organizacji
  • promowanie zastosowań badań psychologicznych w zakresie psychologii pracy i psychologii organizacji
  • organizowanie cotygodniowych spotkań dyskusyjnych
  • kształcenie młodej kadry poprzez organizację warsztatów metodologicznych
  • przyjmowanie młodych badaczy na staże podoktorskie
  • zatrudnianie badaczy, którzy wzmocnią kapitał intelektualny Centrum, Wydziału i całej Uczelni
  • usprawnianie procesów badawczych (SONA)
  • wsparcie członków Centrum przy formalnościach związanych z prowadzeniem badań


Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu (1) psychologii społecznej: dwóch wymiarów postrzegania społecznego: sprawczości i wspólnotowości, przekonań na temat świata społecznego, deformacji ocen moralnych, ucieleśnionego poznania, przyjaźni damsko-męskich, magii sympatycznej w postrzeganiu obiektów przywiązania; oraz (2) psychologii organizacji i pracy: predyktorów i konsekwencji niepewności pracy, medialnej wielozadaniowości, utajonych postaw wobec marki, dopasowania regulacyjnego człowiek-organizacja w psychologicznym funkcjonowaniu pracowników w miejscu pracy, relacji między zmianami organizacyjnymi a dobrostanem pracowników, dopasowania regulacyjnego w komunikacji na temat zmian w organizacji. Nasze badania realizujemy we współpracy z naukowcami z Uniwersytetów z m.in. Niemiec, Holandii i USA. Więcej informacji o Centrum zawiera strona: http://crcb.swps.pl

258 michal parzuchowski

kierownik:

dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS

 
Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji


Celem działania laboratorium jest umacnianie współpracy osób zainteresowanych takimi obszarami, jak: procesy automatyczne i utajone, emocje i afekt, kontrola poznawcza, nastawienia regulacyjne oraz mechanizmy obronne, a także procesy uwagowe, pamięciowe i uczenia się. Na naszych spotkaniach omawiamy plany badawcze, a także wyniki badań udzielając sobie wzajemnie konstruktywnego feedbacku. Forum wymiany myśli pozwala także na organizowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych. Laboratorium stwarza przestrzeń kontaktu z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Naszymi gośćmi byli między innymi: Tim Brennen, Axel Cleermans, Ryan Scott, Elisabeth Norman, Bert Timmermans, Krzysztof Piotrowski, Marta Siedlecka, Michał Wierzchoń, Robert Balas, Maria Kuvaldina, Andrey Chetverikov, Małgorzata Gut, Bartosz Szymczyk. CedLAB jest jednocześnie platformą budowy zaangażowania młodych naukowców - naszych doktorantów i zdolnych studentów, którzy mają tu okazję komunikować swoje projekty badawcze i ich wyniki oraz realizować własne inicjatywy organizacyjne.

strona www »

258 agnieszka poplawska

kierownik:

dr Agnieszka Popławska-Boruc

258 radoslaw sterczynski

kierownik:

dr Radosław Sterczyński

logo cedlab sopot
Laboratorium Badań Eksperymentalnych


Laboratorium wspiera naukowców w realizacji rozmaitych projektów badawczych. Pracownicy oraz studenci Wydziału Zamiejscowego w Sopocie mogą liczyć na konsultacje merytoryczne oraz pomoc w zakresie organizacji pomieszczeń i przygotowania odpowiedniego sprzętu. Laboratorium dysponuje zarówno odpowiednim zapleczem do przeprowadzania profesjonalnych badań (pomieszczenia, stanowiska), jak i zaawansowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzanie badań oraz analizę wyników.

Przy współpracy laboratorium realizowane są granty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

258 marta roczniewska

kierownik:

dr Marta Roczniewska