logo uswps nazwa 3

Sopot

Rada Pracodawców pełni funkcję doradczą dla władz uczelni. Jako organ opiniotwórczy kształtuje jej politykę edukacyjną oraz ma wpływ na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów Uniwersytetu SWPS były zgodne z oczekiwaniami rynku pracy.

Skład Rady Pracodawców

gdansk

 

Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds. polityki społecznej

wup

 

Katarzyna Żmudzińska

Wicedyrektor ds. Rynku Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

PPNT

 

Anna Borkowska

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni

Bez nazwy 1

 

Jakub Kraszewski

Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

ppomorza

 

Jerzy Jerkiewicz

Prezes Zarządu Pracodawcy Pomorza

oipip

 

Marzena Olszewska-Fryc

Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

fundacjahospicyjna

 

Anna Janowicz

Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej

pbs

 

Maciej Delebis

Prezes Zarządu PBS Sp. z o.o.

MOPS

 

Anna Jarosz

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

PPPS

 

Regina Osika

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

integracja2

 

Monika Merkel

Koordynator Centrum Integracja w Gdyni

uzdrowisko

 

prof. nadzw. dr nauk med. Waldemar Krupa

Dyrektor SPZOZ "Uzdrowisko Sopot"

fundacjagospodarcza

 

Irena Muszkiewicz-Herok

Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej w Gdyni

ipk2

 

Marek Suchar

Prezes IPK sp. z o.o.

SOW

 

Marek Hojczyk

Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

NAVIGO

 

Magdalena Trzepiota

Członek Zarządu NAVIGO Grupa

teal

 

Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska

Prezes Zarządu Teal Action Learning Global Sp. z o.o

szkola

 

Beata Zdrowowicz

Dyrektor Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bernarda Janowicza

 

Skład Rady Pracodawców po Stronie Uniwersytetu SWPS:

 • dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS – Dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr Wiesław Baryła – Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
 • dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS – Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu
 • dr Agnieszka Popławska-Boruc – Kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu
 • dr Dorota Kalka – Kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju
 • dr Róża Bazińska – Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia
 • Sławomir Draczyński – Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
 • Joanna Rzosińska – Dyrektor Operacyjny
 • Patrycja Rajek – Koordynator Biura Karier
 • Joanna Walczak – Biuro Dziekana

 

Korzyści wynikające z działalności Rady Pracodawców:

 • Projekty - Współpraca z uczelnią wyższą daje firmom dostęp do dodatkowych źródeł zewnętrznego finansowania (granty na badania oraz na rozwój współpracy uczelni wyższych z otoczeniem biznesowym). Obecnie przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, co z kolei wymaga kompetentnych pracowników oraz ciągłego dostępu do najnowszych osiągnięć nauki.
 • Networking - Spotkania z Radą Pracodawców to także możliwość nawiązania i podtrzymania kontaktów. Członkowie Rady Pracodawców to przedstawiciele różnych branż - szkolnictwa wyższego, instytucji publicznych, biznesu, placówek klinicznych czy władz miasta. Spotkanie z Radą Pracodawców to forum wymiany myśli, idei oraz możliwość spojrzenia na dane zagadnienie z różnych perspektyw.

 

 • Promocja i CSR - Uczestnictwo w Radzie Pracodawców wpływa pozytywnie na wizerunek firm w niej uczestniczących. Pokazuje bliską zażyłość pomiędzy biznesem a nauką.
 • Baza kandydatów - Spotkania z Pracodawcami przebiegają wielopłaszczyznowo a jednym z aspektów jest współpraca w zakresie realizacji staży, praktyk czy wolontariatu. Pracodawcy mają wpływ na program realizowanych obowiązkowo praktyk studenckich a ostatecznie mają dostęp do zasobów w postaci przygotowanych do wejścia na rynek pracy absolwentów.

 

Kontakt

Patrycja Rajek
Koordynator Rady Pracodawców przy Uniwersytecie SWPS w Sopocie
tel. 693 440 061
prajek@swps.edu.pl