hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Psyche

Kim jest biegły profiler i jakie czynności należą do jego obowiązków? W jaki sposób powstaje profil psychologiczny sprawy przestępstwa? Czy neuropsycholog bada możliwe uszkodzenia mózgu i jakie są najnowsze badania dotyczące neuropsychologii klinicznej w tym zakresie? W jaki sposób działania psychologa transportu mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Czy możliwe jest prowadzenie psychoterapii najmłodszych, niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym? I jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka już od kołyski? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas specjalnej Strefy Psyche Ekstra, skierowanej głównie do absolwentów Uniwersytetu SWPS.

Już 9 września na pytania uczestników podczas warsztatów odpowiadać będą naukowcy, eksperci i praktycy z Uniwersytetu SWPS. Praktyczne aspekty profilowania kryminalnego przedstawi dr Bogdan Lach, psycholog śledczy. O tym dlaczego psycholog transportu powinien posiadać wiedzę z medycyny, farmakologii, prawa czy etyki i jak to może wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mówić będzie Wojciech Korchut, diagnosta z zakresu psychologii pracy i transportu oraz dr Ryszard Cibor, biegły sądowy. Natomiast o związku mózgu z naszym zachowaniem w kontekście współczesnej neuropsychologii klinicznej opowie podczas zajęć warsztatowych Joanna Metta-Pieszka, neuropsycholog. Z kolei Anna Brandt, psycholog, poruszy problematykę zdrowia psychicznego od najmłodszych lat. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze  środków MNiSW.

Harmonogram

Opisy warsztatów

Praktyczne aspekty profilowania psychologicznego n/n sprawców zabójstw

Czym jest profil psychologiczny n/n sprawcy zabójstwa? Na jakie pytania udziela odpowiedzi? Jakie są etapy jego tworzenia? Jakie przynosi korzyści dla organów ścigania? Kim jest biegły profiler? To niektóre z pytań na które znajdziesz odpowiedź podczas warsztatu.

Po teoretycznym wprowadzeniu uczestnicy podejmą samodzielną próbę rozwiązania zagadki zabójstwa poprzez analizę studium przypadku zbrodni, która znalazła swój finał.

dr Bogdan Lach - psycholog śledczy, biegły sądowy z zakresu psychologii, jeden z najlepszych profilerów w kraju, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. Jest pierwszym psychologiem śledczym w Polsce, który zajął się profilowaniem przestępców. Jak dotychczas stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych nieznanych sprawców różnych kategorii przestępstw. Emerytowany podinspektor Policji, obecnie pełniący funkcję radcy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W latach 1994 – 1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 roku ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 roku koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor książek: „Profilowanie kryminalistyczne” (2014) – pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii opisującej warsztat pracy biegłego profilera oraz efektywność profilowania kryminalistycznego w praktyce, „Dzieciobójczynie” (2014) z Przemysławem Słowińskim, „Zbrodnia niedoskonała” (2016) z Katarzyną Bondą, a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. „Polish Psychological Bulletin”.

Czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym może zależeć od psychologa transportu?

Psycholog transportu w programach  większości studiów podyplomowych sprowadzany jest do roli technika sprawnie posługującego się aparaturą diagnostyczną i stosującego "selekcyjne normy".

Nasza propozycja zmierza do wyposażenia psychologa w interdyscyplinarne spojrzenie na osobę wykonującą zawód kierowcy, a także w innych trudnych i niebezpiecznych zadaniach (wiedza z zakresu medycyny, psychofarmakologii, pedagogiki, prawa, etyki).  Pozwola to na bardziej pogłębioną diagnozę, podejmowanie działań o charakterze psychokorekcyjnym, kompetentne orzekanie dla potrzeb instytucji (Sąd, ubezpieczenia).

Docelowo psycholog transportu to kompetentny specjalista oceniający zmienne psychologiczne w złożonej rzeczywistości fizycznej i społecznej.

Wojciech Korchut - Założyciel GPE Psychotronics, psycholog, konstruktor aparatury do diagnostyki psychologicznej, współorganizator międzynarodowych konferencji na temat bezpieczeństwa na drogach, diagnosta z zakresu psychologii pracy i transportu, posiada ponad 30- letnią praktykę w diagnostyce psychologicznej. Asystent w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, biegły sądowy współzałożyciel i terapeuta Poradni Leczenia Nerwic w Tychach oraz były Zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie.

dr Ryszard Cibor - doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo – dydaktyczny, dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, biegły sądowy, kierownik działu odwykowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, kierownik naukowy GPE Psychotronics w Tychach. Kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala w Cieszynie, a także sekretarz Komisji Nauk Psychologicznych PAN – Oddział w Katowicach. Autor publikacji naukowych i tekstów m.in. z zakresu psychologii transportu.

Czy neuropsycholog bada możliwe uszkodzenie mózgu?

W rozwoju idei diagnozy neuropsychologicznej, duże znaczenie odegrało pojęcie organiki i pogląd na etiologię zaburzeń psychicznych z dychotomicznym podziałem na czynniki organiczne i funkcjonalne.

Badanie neuropsychologiczne sprowadzało się do badania „organiki”.  Miało na celu stwierdzenie hipotetycznego, możliwego uszkodzenia mózgu przy użyciu testów tzw. „triady organicznej”. W oparciu o dostępną wówczas wiedzę, przyjmowano założenie, że każde uszkodzenie mózgu, niezależnie od jego etiologii, lokalizacji, rozmiarów, różnic indywidualnych, innych czynników, wpływa w podobny sposób na funkcje psychiczne i zachowanie, ujawniając się w próbie testowej.

Tymczasem współczesna neuropsychologia kliniczna dowodzi złożoności związku mózgu z zachowaniem i nakazuje konieczność zrewidowania tych poglądów.

Joanna Metta-Pieszka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność neuropsychologia kliniczna (1992). Związana zawodowo z: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (od 1993r. do nadal), NZOZ PZP dla Dzieci i Młodzieży w Będzinie (od 2007r. do nadal). Zrealizowała 5-letnie, teoretyczne i praktyczne, szkolenie specjalizacyjne w Gliwicach, Krakowie i Warszawie (2006-2011) i uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej, subspecjalizacja neuropsychologia, egzamin w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (2011r.). Obowiązki zawodowe realizuje na oddziałach: neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji medycznej. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną u osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, jak również procesem rehabilitacji neuropsychologicznej. Jest członkiem zespołu diagnostyczno-terapeutycznego schorzeń neurorozwojowych w PZP dla Dzieci i Młodzieży.

Ma doświadczenie zawodowe w obszarze orzecznictwa jako Biegły Sądowy i Konsultant ZUS (2004-2014). Jest autorem specjalistycznych szkoleń z zakresu postępowania diagnostycznego w neuropsychologii, realizowanych w placówkach oświatowych, medycznych i resortowych. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym (od 2014).

Zdrowie psychiczne od kołyski – o specyfice  pracy psychologa z najmłodszym pacjentem i jego rodziną

Problematyka zdrowia psychicznego i psychopatologii rozwoju niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym jest dziedziną interesującą wielu badaczy, natomiast wydaje się wciąż zaniedbanym obszarem w wymiarze praktyki klinicznej. Wychodząc z założenia, że „psychoterapia zawdzięcza więcej niemowlętom niż niemowlęta psychoterapii” (Kmita, 2011: s. 339), przedstawione zostaną różne formy pracy terapeutycznej z najmłodszymi pacjentami i ich rodzinami.

W trakcie warsztatów zostaną poruszone również zagadnienia z psychopatologii rozwoju wieku niemowlęcego i poniemowlęcego na tle klasyfikacji opracowanej przez grupę Zero to Three (DC 0:3). Analizowane będą również wybrane sposoby wspierania rozwoju psychicznego niemowlęcia oraz podnoszenia jakości relacji dziecko-opiekun.

Anna Brandt - doktorantka  Zakładu Psychologii  Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, czynna prelegentka wielu polskich i zagranicznych konferencji. Jest członkiem zespołu badawczego, którego tematem przewodnim jest poszukiwanie psychologicznych wyznaczników dobrostanu psychicznego jednostek, które znalazły się w obliczu kryzysu. Pracownik Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „Diada” w Gliwicach (diagnoza psychologiczna i praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą), Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu (wczesna interwencja i stymulacja rozwoju dzieci w wieku 0-3) oraz wykładowca Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a także Wydziału  Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Posiada certyfikat uprawniający do używania Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, służącej do globalnej diagnostyki zaburzeń psychoruchowych dzieci w wieku 0-3. Ukończyła szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej, wspierania dziecka chorego i jego rodziny oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pierwszeństwo dla absolwentów Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche, która odbędzie się 9 września skierowana jest przede wszystkim do absolwentów Uniwersytetu SWPS, dlatego też mają oni pierwszeństwo zapisu na poszczególne wydarzenia. Osoby, które są zainteresowane udziałem i zapiszą się na wykład lub warsztaty otrzymają od nas potwierdzenie możliwości wzięcia udziału po 31 sierpnia.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_09092017_Katowice }

Termin i miejsce

9 września 2017 r.
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9

Kontakt

Monika Bazan
Specjalista ds. rekrutacji 
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511 
e-mail: mbazan@swps.edu.pl

Drukuj

Kampanie społeczne to często małe filmowe, fotograficzne i literackie dzieła sztuki, barometr zmian społecznych i czerpiąca z rozległej psychologicznej wiedzy forma przekazu. Czym są dzisiaj kampanie społeczne, i jakie są ich funkcje? Jakimi środkami artsytycznymi i psychologicznymi najskuteczniej można dotrzeć do widza? Jaka jest dynamika zmian kampani społecznych? Co nas porusza, drażni, obchodzi, zaciekawia? Dlaczego już nie wystarczy przestraszyć odbiorcę, ani nie warto go pouczać i strofować? Na te i inne pytania będzie mozna uzyskać odpowiedź podczas Strefy Psyche na Uniwersytecie SWPS poświęconej kampaniom społecznym.

Już 27 września zapraszamy na wykład dr Joanny Stojer-Polańskiej i reżyser Aleksandry Potoczek, które opowiedzą o kampaniach społecznych jako narzędziu do walki z przestępczością (z tzw. ciemnej liczby), a potem poprowadzą wspólnie warsztat „W czuły punkt, czyli kampania społeczna, która dotyka”. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze  środków MNiSW.

Wykład

Kampania społeczna jako narzędzie do walki z przestępczością z tzw. ciemnej liczby

Celem kampanii społecznej jest nie tylko poinformowanie o problemie, ale także wpłynięcie na zmianę postawy i zachowania odbiorcy. Podczas wykładu opowiemy o kampaniach społecznych, dotyczących profillaktyki i zwalczania przestępczości, także tej, z którą walczyć najtrudniej – czyli niezgłoszonej.

Przykładem może być przestępczość seksualna czy też związana z przemocą domową albo nękaniem przez byłego parntera. Jak dotrzeć do ofiary? Jak dotrzeć do sprawcy? Jak dotrzeć do właściwych ludzi, którzy są w stanie pomóc?

Termin i miejsce

27 września, godz. 17.30-19.00, sala 204
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9

Warsztat

W czuły punkt - kampania społeczna, która dotyka

Dobra kampania społeczna to wciąż niedoceniana forma przekazu, która pozostaje na peryferiach sztuki, mimo że sięga po środki i pomysły najwyższej jakości. Opowiemy o dobrych kampaniach społecznych powstałych w Polsce i na świecie, które zmieniają nasz pogląd na ważne społeczne kwestie, docierają do nas przez podtekst, śmiech, strach, empatie. Angażują zmysły, kłują, rozśmieszają, irytują, rozczulają. Te ważne, pozwalają zobaczyć świat z innej perspektywy i skłaniają do przewratościowania dotychczasowych postaw. Często w krótkiej przemyślanej formie zawierają złożoność trudnych społecznie zagadnień. Jej składowe to odwaga, kontrowersja, artystyczny kunszt, humor, kreacja. Jak sprawić, by odbiorca po kilku minutach spędzonych przezd ekranem telewizora czy monitora znalazł ten czuły punkt zrozumiał i podjął dzialanie?

Termin i miejsce

27 września, godz. 19.15-20.45, sala 204
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9

Prowadzące

Znalezione obrazy dla zapytania joanna stojer polańska

Dr Joanna Stojer-Polańska

Psychokryminalistyk, specjalistka i wykładowca z zakresu kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Bada ciemną liczbę przestępstw - wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są rożne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania”. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kryminalistycznych i kryminologicznych aspektów ciemnej liczby przestępstw i patologii społecznych.

258 aleksandra potoczek

Aleksandra Potoczek

Reżyser, realizator filmowy i telewizyjny. Realizuje programy o tematyce filmowej i kulturalnej w Telewizji TVN. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Przygotowywała materiały dla programu Superwizjer, Dzień dobry TVN, kanału filmowego TVN Fabuła. Jest autorka filmu dokumentalnego o Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie „Voyage Voyage”, wielu programów i reportaży o tematyce społecznej i kulturalnej.

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_27092017_Katowice }

Drukuj

 

Najbliższe wydarzenia

Miłość letnią porą

18-08-2017 Gdynia

Pod wpływem słońca wyzwalają się endorfiny. Dodatkowo na wakacjach więcej się ruszamy i jesteśmy zrelaksowani, w związku z czym poziom hormonu szczęścia znacznie wzrasta. Czy fak...

Weź udział

W różnorodności siła

05-09-2017 Poznań

Pracodawcy zatrudniając nowego pracownika, starają się, by pasował do zespołu, był podobny do pozostałych, np. pod względem wieku, określonych cech czy wartości. Dlaczego jednak ...

Weź udział

Strefa Psyche dla absolwentów

09-09-2017 Poznań

Co sprawia, że jedni są bardziej skuteczni w działaniu, a inni mniej? Dlaczego dbamy o swoje ciało, dobrze się odżywiamy, uprawiamy sport a często całkowicie zapominamy o swojej ...

Weź udział

Strefa Psyche dla absolwentów

09-09-2017 Warszawa

Jak postrzegamy siebie i innych? W jaki sposób odczytujemy czy ktoś jest nastawiony do nas wrogo czy przyjaźnie? W jaki sposób wzmacniać autorytet menadżera? Jak mentoring może w...

Weź udział

Strefa Psyche dla absolwentów

09-09-2017 Wrocław

Co zrobić, gdy w naszej pogoni za doskonałością zaczynamy wytyczać sobie i innym nierealistyczne cele, bez pozostawienia miejsca na błędy. Czy bycie perfekcjonistą poprawia jakoś...

Weź udział

Strefa Psyche dla absolwentów

09-09-2017 Katowice

Kim jest biegły profiler i jakie czynności należą do jego obowiązków? W jaki sposób powstaje profil psychologiczny sprawy przestępstwa? Czy neuropsycholog bada możliwe uszkodzeni...

Weź udział

Strefa Psyche Ekstra w Rzeszowie

14-09-2017 Rzeszów

W jaki sposób działania psychologa transportu mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Jak temperament i osobowość potencjalnego kierowcy może wpływać na zachowania ...

Weź udział

Analogowa Misja na Marsa

18-09-2017 Poznań

Nasze wyobrażenie o kosmicznych misjach zostało w dużej mierze ukształtowane przez filmy gatunku science-fiction. Połyskujące bielą wnętrza, pełne opływowych kształtów pomieszcze...

Weź udział

Analogowa Misja na Marsa

19-09-2017 Wrocław

Nasze wyobrażenie o kosmicznych misjach zostało w dużej mierze ukształtowane przez filmy gatunku science-fiction. Połyskujące bielą wnętrza, pełne opływowych kształtów pomieszcze...

Weź udział

Analogowa Misja na Marsa

20-09-2017 Chorzów

Nasze wyobrażenie o kosmicznych misjach zostało w dużej mierze ukształtowane przez filmy gatunku science-fiction. Połyskujące bielą wnętrza, pełne opływowych kształtów pomieszcze...

Weź udział

Analogowa Misja na Marsa

21-09-2017 Warszawa

Nasze wyobrażenie o kosmicznych misjach zostało w dużej mierze ukształtowane przez filmy gatunku science-fiction. Połyskujące bielą wnętrza, pełne opływowych kształtów pomieszcze...

Weź udział

Analogowa Misja na Marsa

23-09-2017 Gdańsk

Nasze wyobrażenie o kosmicznych misjach zostało w dużej mierze ukształtowane przez filmy gatunku science-fiction. Połyskujące bielą wnętrza, pełne opływowych kształtów pomieszcze...

Weź udział

W czuły punkt - kampania społeczna, która dotyka

27-09-2017 Katowice

Kampanie społeczne to często małe filmowe, fotograficzne i literackie dzieła sztuki, barometr zmian społecznych i czerpiąca z rozległej psychologicznej wiedzy forma przekazu. Czy...

Weź udział