logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Pomoc psychologiczna
w mobbingu

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Szkolenie organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Badań nad Stresem Traumatycznym

logo new2 1

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie psychologów i terapeutów do pracy z klientami doświadczającymi mobbingu i sprawcami mobbingu, podniesienie skuteczności dotychczas oferowanej pomocy psychologicznej poprzez dostrzeżenie specyfiki relacji zachodzącej w środowisku pracy pomiędzy sprawcą a poszkodowanym i odniesienie jej do szerszego tła funkcjonowania klienta. Superwizja problemów napotykanych w relacji pomocowej z klientami doświadczającymi mobbingu/ sprawcami mobbingu.

Adresaci

Zajęcia przeznaczone są dla psychologów, psychiatrów oraz terapeutów. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje i przedstawienie go na prośbę organizatora.

Uczestników szkolenia prosimy o przygotowanie własnych przypadków opisujących sytuację klientów doświadczających mobbingu.

Program

Program

Dzień I

 • Mobbing jako chroniczna forma przemocy interpersonalnej – przejawy i dynamika interakcji
 • Diagnoza różnicowa na potrzeby terapii i postępowania sądowego: mobbing a inne zjawiska
 • Czy mobbing można uznać za doświadczenie traumatyczne?
 • Kto jest kim i jakie ma cele w teatrze przemocy wewnątrzorganizacyjnej? – przyczynek do diagnozy sytuacji klienta
 • Specyfika narracji sprawcy i ofiary mobbingu, jej znaczenie dla prawidłowej diagnozy i procesu terapeutycznego

Dzień II

 • Potrzeby i zasoby klienta
 • Terapeuta wobec oczekiwań klienta/ oczekiwania terapeuty a zachowania klienta
 • Zasady i strategie udzielania pomocy psychologicznej osobom doświadczającym mobbingu. Tworzenie planu terapii
 • Praca na przypadkach
 • Sytuacje szczególne:
  A co jeśli klient jest jednocześnie sprawcą i ofiarą mobbingu?
  Czy praca ze sprawcą mobbingu ma sens?

 

Forma zajęć: interaktywny warsztat

Metody szkoleniowe: mini wykłady, projekcje, praca na przypadkach, dyskusje grupowe, praca indywidualna, zadania problemowe, odgrywanie ról

Kadra

Kadra nauczająca

Merecz

dr n. med. Dorota Merecz

Psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr hab. med. Jerzego Nofera. Zajmuje się badaniami mobbingu, i agresji w pracy z stresu zawodowego oraz opracowywaniem i wdrażaniem programów profilaktycznych w środowisku pracy. Jest wice- przewodniczącą Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Pracy Godność, konsultuje i prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych mobbingiem i molestowaniem seksualnym w pracy. Powoływana jako biegły przez Sądy Pracy w sprawach o zadośćuczynienie/ odszkodowanie z tytułu mobbingu, stresu jako przyczyny wypadku przy pracy. Od ponad 20 latu lat prowadzi działalność edukacyjną i trenerską rozwijającą wiedzę i kompetencje dotyczące zwalczania stresu i patologii w relacjach międzyludzkich w pracy. Szkoli min. psychologów służby medycyny pracy z zakresu diagnostyki stresu, mobbingu i dyskryminacji.
Dotychczas prowadziła szkolenia i treningi między innymi dla służb mundurowych (wojsko, policja, PSP, SW, służba celna, CBA), instytucji takich jak: Ministerstwo Finansów, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Rada Sądownictwa i Prokuratury, Urzędy Skarbowe, Urząd Miasta Poznania, oraz firm (Philip Morris, ZETO, Browar Leżajsk, Orlen, Stacja Nowa Gdynia etc.).
Autorka publikacji na temat stresu zawodowego, agresji i mobbingu.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla psychologów, psychiatrów oraz terapeutów. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje i przedstawienie go na prośbę organizatora.

Minimalna liczba uczestników: 10

Maksymalna liczba uczestników: 24

Opłata: 520 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Termin najbliższego szkolenia: do ustalenia