logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • 10 szkoleń 1 / 2 dniowych - 150 godzin dydaktycznych

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

zajęcia fakultatywne

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Adresaci

Tematyczny cykl szkoleń - zajęć fakultatywnych Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży jest przeznaczony dla słuchaczy i absolwentów Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS którzy pragną pogłębić wiedzę dotyczącą specyficznych dla dzieci i młodzieży zagadnień psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Cel

Program Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej zakłada realizację 100 godzin zajęć fakultatywnych poświęconych psychoterapii poznawczo-behawioralnej w wybranych przez słuchacza miejscach i instytucjach. Proponowany blok zajęć wchodzi w zakres zajęć fakultatywnych Szkoły Psychoterapii Uniwersytetu SWPS. Program obejmuje możliwość realizacji całości lub możliwość wyboru z oferty 150 godzin zajęć dydaktycznych.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r ( Dz.U. 2019, poz. 226) i wprowadzeniem nowej dziedziny, w której można uzyskać tytuł specjalisty – psychoterapii dzieci i młodzieży – proponowane zajęcia fakultatywne mają ułatwić osobom zainteresowanym uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Organizacja zajęć

  • Zajęcia będą realizowane w Warszawie (8 tematów) i Katowicach (2 tematy) od roku akademickiego 2019/2020,
  • Cały program obejmuje 150 godzin,
  • Blok został skomponowany jako całość, ale możliwe jest uczestnictwo w wybranych zajęciach – po każdych z zajęć przewidziane są zaświadczenia dla uczestników i wpisy w indeksie,
  • Maksymalna liczebność grupy uzależniona od formy zajęć, w przypadku zbyt małej liczby osób zainteresowanych zajęcia mogą zostać odwołane.

Program

1. (Warszawa) Psychopatologia dzieci i młodzieży - dr n. med. Artur Wiśniewski - 14-15 września 2019 (20 godzin)

Zaburzenia psychiczne dotykające populację dzieci i młodzieży są coraz poważniejszym problemem społecznym, obraz zaburzeń wieku rozwojowego różni się od obrazu zaburzeń wieku dorosłego, dodatkowo w obecnym czasie powstają nowe klasyfikacje chorób i zaburzeń oraz rozwija się dynamicznie wiedza z zakresu neuronauk. Odpowiednie rozpoznanie zaburzenia psychicznego pozwala właściwie dobrać metodą leczenia. Celem zajęć jest praktyczne przyjrzenie się kryteriom diagnostycznym, objawom utrudniającym funkcjonowanie pacjenta w środowisku i środowisku z pacjentem, a także przyjrzenie się biopsychospołecznym mechanizmom leżącym u ich podłoża, których zrozumienie może pozwolić lepiej zaplanować terapię pacjenta dziecięcego i młodzieżowego.

2. (Warszawa) Konceptualizacja problemów (zaburzeń) wieku rozwojowego - dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek - 23-24 września 2019 (20 godzin)

Terapia poznawczo behawioralna pacjenta dziecięcego i młodzieżowego opiera się na stałym procesie konceptualizacji czyli formułowaniu zrozumienia przypadku przez terapeutę i klienta oraz planowaniu zmiany opartej na wzajemnej współpracy. Zadanie to jest szczególnie istotne w przypadku pacjenta dziecięcego i młodzieżowego, który nie trafia do nas sam a często towarzyszą mu rodzice. Dziecko nie zawsze ma wpływ na dokonywane przez siebie wybory i uczy się dopiero rozumienia świata. Dlatego szczególnie ważnym obszarem pracy z klientem dziecięcym jest tworzenie modelu rozumienia świata i problemów dziecka poprzez pryzmat jego poziomu rozwoju i funkcjonowania jego rodziny, Celem zajęć jest praktyczne przyjrzenie się problemom konceptualizacji - źródłom informacji, sposobom porządkowania ich, które mogą ułatwić współdziałanie z pacjentem w wieku rozwojowym. Zajęcia będą opierały się na praktycznym omawianiu zjawisk i możliwych trudności w oparciu o opisy przypadków i praktyczne doświadczenia terapeutów poznawczo - behawioralnych.

3. (Warszawa) Psychologia rozwojowa dla psychoterapeutów - dr Radosław Kaczan - 25 października 2019 (10 godzin)

Zajęcia te stanowią powtórkę uzupełnienie wiedzy dotyczącej psychologii rozwojowej oraz wynikających z niej przesłanek umożliwiających adekwatny dobór metod pracy z pacjentem dobranym do możliwości rozwojowych dziecka czy adolescenta. Przypomnienie sobie możliwości rozwojowych, a także wynikających z nich potrzeb pozwoli terapeucie nawiązywac relację terapeutyczna opartą na wzajemnym szacnku i porozumieniu,a także pozwoli lepiej formułowac cele terapeutyczne (dostosowane do wieku i możliwości pacjenta). Zajęcia te będą doskonały powtórzeniem psychoedukacji rodziców i nauczycieli, którzy często z powodu braku wystarczających informacji spostrzegają zachowania dziecka jako dysfunkcyjne, a nie jako adekwatne rozwojowo.

4. (Warszawa) Psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży - praca z grupą terapeutyczną - dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek - 25 listopada 2019 (10 godzin)

Oddziaływania w grupach teraputycznych to jeden ze sposobów skutecznych oddziaływań w CBT, w ramach zajęć proponowanych przyjrzymy się protokołom grupowej terapii dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zajęć dla rodziców (terapia lęku, zaburzeń zachowania, treningi umiejętności, ART). Celem zajęć będzie wyłonienie ich wspólnych obszarów, zastanowienie się, czy jest możliwa terapia grupowa oparta na konceptualizacji (podobnie jak ta na protokole), rozważenie sposobów dobierania osób do grup oraz form pracy grupy (jednorozpoznanie/wiele rozpoznań, jednowiekowa/ różnowiekowa, otwarta/zamknięta). Zajęcia będą też uwzględniały praktyczne sposoby radzenia sobie z najczęstszymi problemami w ramach terapii grupowej (konflikt, osoby skupiające uwagę prowadzących, osoby małomówne, chęć zmiany planu terapii, rozbieżność celówterapeutycznych - terapeuta/grupa/ rodzice).

5. (Katowice) Tiki oraz zaburzenia kontroli impulsów - dr n. med. Artur Wiśniewski - 27 stycznia 2020 (10 godzin)

Tiki oraz zaburzenia kontroli impulsów to zaburzenia budzące wiele emocji w otoczeniu dziecka, a jednocześnie bardzo często występujące w populacji dzieci i młodzieży - poznanie skutecznych metod oddziaływań redukujących częstość tików oraz ułatwiających funkcjonowanie dziecka oraz umożliwiających otoczeniu lepsze funkcjonowanie z dzieckiem problemowym to jedno z wyzwań terapeuty poznawczo behawioralnego pracującego z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Skuteczne protokoły, techniki oddziaływań, sposoby pracy z rodziną i pacjentem to narzędzia dzięki którym praca terapeuty stanie się łatwiejsza.

6. (Warszawa) Przemoc w otoczeniu dziecka, aspekty prawne w pracy z dziećmi i młodzieżą - dr n. prawnych Agnieszka Fiutak, mgr Emilia Link-Dratkowska - 13-14 lutego 2020 (20 godzin)

Zjawisko przemocy domowej, przemocy rówieśniczej - to jedne z częstszych problemów z jakimi borykają się dzieci. Skuteczna pomoc możliwa jest dzięki podjęciu złożonych oddziaływań i współpracy między instytucjami prawa a psychoterapeutami. Stanowi ona jeden z najważniejszych obszarów z jakimi musi się mierzyć terapeuta poznawczo- behawioralny pracujący z dziećmi i młodzieżą. Prawne i terapeutyczne oddziaływania pozwalają modyfikować środowisko dziecka i umożliwiają mu rozwój w prawidłowych warunkach. Obszarem szkolenia będzie umiejętność rozpoznawania doświadczania przemocy oraz zobowiązania terapeuty wobec ofiar przemocy domowej (procedura niebieskiej karty, zgłoszenie do sądu rodzinnego, zgłoszenie na prokuraturę), pomoc dziecku ofierze przemocy rówieśniczej, dziecku ofierze przemocy w szkole (wykluczenie ze względu na niepełnosprawność, przemoc słowna i fizyczna), dziecku ofierze przemocy ze strony dorosłych niespokrewnionych, a także informacje o postępowaniu wobec dziecka zagrożonego demoralizacją, a także dziecka sprawcy przemocy. Uzyskane informacje stanowią praktyczne uzupełnienie szkolenia w czasie studiów z psychoterapii poznawczo- behawioralnej.

7. (Warszawa) Zaburzenia neurorozwojowe - dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek - 9 marca 2020 (10 godzin) 

Coraz większa uwagę w ramach pracy terapeutycznej zwraca się na osoby, których rozwój ośrodkowego układu nerwowego przebiega odmiennie niż pozostałej grupy dzieci i młodzieży, specyficzne problemy diagnozy i pracy terapeutycznej z tą grupą pacjentów będą przedmiotem 10 godzinnych zajęć z zakresu pracy terapeutycznej - umiejętność oceny sposobów przetwarzania informacji, konieczność modyfikowania protokołów terapeutycznych oraz odmienność pracy terapeutycznej to jedne z podstaw pracy terapeuty z tą grupą pacjentów. Ważne jest także rozpoznawanie zaburzeń osiowych oraz rozwijanie współwystępujących zaburzeń psychicznych. Zrozumienie odrębności przetwarzania informacji przez osoby z odmiennie rozwijającym się mózgiem pozwala nawiązać znacznie lepsze przymierze terapeutyczne, pomóc otoczeniu zrozumieć zachowania pacjenta i razem z pacjentem wypracować lepsze i skuteczniejsze metody radzenia sobie w codziennym życiu.

8. (Warszawa) Pediatria - dr Monika Gajdzik - 13 i 20 marca 2020 (20 godzin)

Celem bloku zajęć z pediatrii jest przybliżenie uczestnikom zajęć problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, które wiążą się z częstszym występowaniem dodatkowych problemów psychicznych, a do takich należą choroby przewlekłe oraz nagłe zachorowania. Przedmiotem zajęć będzie spojrzenia na choroby układu krążenia i oddechowego, zaburzenia reumatyczne (ból), choroby nerek, padaczkę, urazy głowy, choroby nowotworowe. Jednym z tematów zajęć będą wytyczne terapeutyczne do pracy w dziećmi z zaburzeniami wydalania (moczenie się, zanieczyszczanie się kałem) Zagadnienia zostaną ujęte w formie praktycznej i będą miały na celu wprowadzenie pojęć z zakresu pediatrii oraz wskazania szczególnie istotnych zagadnień,które terapeuta powinien uwzględniać w praktyce (np przeciwwskazania do terapii ekspozycyjnej, praca z bólem, uwzględnienie rokowania i pracy z przekonaniami dotyczącymi zdrowia i choroby. Znajomość najczęstszych objawów, a także powikłań chorób pozwoli terapucie w lepszym stopniu rozumieć i podejmować skuteczną współpracę z lekarzami pediatrami, pacjentami i ich rodzinami.

9. (Katowice) Specyficzne problemy psychoterapii wieku rozwojowego - dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek, mgr Emilia Link-Dratkowska - 23-24 kwietnia 2020 (20 godzin)

Psychoterapia osób w wieku rozwojowym to konieczność łączenia wielu obszarów wiedzy, informacji i wreszcie obszarów oddziaływań. Osoba w wieku rozwojowym doświadcza większej zależności swoich wyborów od wymagań otoczenia (dom, szkoła, środowisko rówieśnicze). Uwzględnienie w terapii tych wszystkich aspektów stanowi wyzwanie (ograniczony czas, fundusze), z tego powodu dobrze jest przyjrzeć się i uporządkować jeszcze raz metody i sposoby pracy z pacjentem w określonym wieku i określonej sytuacji biopsychospołecznej. Celem zajęć będzie - przegląd metod (terapia indywidualna, grupowa), nawiązywanie współpracy celem odpowiedniego włączania środowiska szkolnego (terapia na terenie szkoły), planowanie współudziału rodziny w procesie terapii, nawiązywanie współpracy specjalistów w ramach problemów złożonych, dobór adekwatnych form terapii do wieku i problemów rozwojowych.

10. (Warszawa) Zaburzenia więzi, PTSD i complex PTSD u dzieci i młodzieży - dr n.med. Magdalena Skotnicka Chaberek, dr n.med. Artur Wiśniewski, mgr Krystyna Darżynkiewicz, mgr Katarzyna Białek - 28-29 maja 2020 (20 godzin)

Jednymi z najtrudniejszych pacjentów w terapii dzieci i młodzieży pozostają dzieci ze złożoną symptomatologią, a do takich zaliczamy dzieci, które doświadczają nie właściwej opieki w okresie dorastania, często doświadczając wielu form utrat i przemocy> Praca z tymi dziećmi i rodziną, a często także przedstawicielami instytucji wspomagającymi dzieci z zaburzeniami więzi wymaga poznania mechanizmów powstawania objawów, wynikających z nich typowych objawów i konieczności uwzględniania tych problemów w planowaniu pracy terapeutycznej. Dzieci z zaburzeniami więzi inaczej reagują na objawy niezadowolenia opiekunów, w inny sposób odpowiadają na próby pocieszania. Złożony zespół stresu pourazowego to wyzwanie dla terapeuty, którego zadaniem jest nie tylko terapia dziecka, ale także takie skoordynowanie oddziaływań wychowawczych, aby nie pogłębiały one objawów u dziecka. Właściwie zaplanowana i prowadzona terapia ułatwia adekwatne dostosowanie form pomocy i zbudowanie planu terapeutycznego.

 

Kadra

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

  • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wciśnięcie przycisku „Aplikuj teraz" i pozostawienie danych kontaktowych. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i wyliczenie opłaty za wszystkie wybrane szkolenia.

Opłata

700 zł/os. za moduł 10 godzinny, 980 zł/os. za moduł 20 godzinny.

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Szkolenia nie są objęte zniżkami dla studentów/słuchaczy/absolwentów Uniwersytetu SWPS ani zniżką przy zapisie na wiele szkoleń.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Terminy szkoleń

1. (Warszawa) 14-15.09.2019 - Psychopatologia dzieci i młodzieży
2. (Warszawa) 23-24.09.2019 - Konceptualizacja problemów (zaburzeń) wieku rozwojowego
3. (Warszawa) 25.10.2019 - Psychologia rozwojowa dla psychoterapeutów
4. (Warszawa) 25.11.2019 - Psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży - praca z grupą terapeutyczną
5. (Katowice) 27.01.2020 - Tiki oraz zaburzenia kontroli impulsów
6. (Warszawa) 13-14.02.2020 - Przemoc w otoczeniu dziecka, aspekty prawne w pracy z dziećmi i młodzieżą
7. (Warszawa) 09.03.2020 - Zaburzenia neurorozwojowe
8. (Warszawa) 13i20.03.2020 - Pediatria
9. (Katowice) 23-24.04.2020 - Specyficzne problemy psychoterapii wieku rozwojowego
10. (Warszawa) 28-29.05.2020 - Zaburzenia więzi, PTSD i complex PTSD u dzieci i młodzieży

 

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.