logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • 2 godziny wykład, 10 godzinne szkolenie

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Stefan G. Hofmann po raz pierwszy w Polsce! 

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Stefan G. Hofmann, Profesor Uniwersytetu w Bostonie

po raz pierwszy w Polsce!

Szanowni Państwo,

ze wzgldu na zagrożenie epidemiologiczne, spotkanie z prof. Stefanem G. Hofmannem zostało odwołane. Wykład zostanie nagrany i udostępniony Państwu na stronie strefy PSYCHE - https://www.swps.pl/strefa-psyche

Adresaci

  • Psycholodzy
  • Psychoterapeuci
  • Członkowie PTTPB
  • Słuchacze Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Metody szkolenia:

Wykład otwarty w języku angielskim, szkolenie zamknięte tłumaczone symultanicznie na język polski.

Wykład 12.03 i warsztat 13.03.2020 odbędą się na terenie Uniwersytetu SWPS w Warszawie - ul. Chodakowska 19/31.

Podczas wykładu będzie miała miejsce premiera najnowszej autorskiej książki prof. Hofmanna wydawnictwa GWP: "Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach. Wiedza i kluczowe kompetencje" (ang. "Process-based CBT, The Science and core clinical competencies of cognitive behavioral therapy"). Podczas wykładu będzie możliwy zakup książki.

terapia poznawczo beh okladka net3

Rekomendacje:

Wybitni badacze Steven C. Hayes i Stefan G. Hofmann przedstawiają w zarysie aktualny stan wiedzy dotyczącej psychoterapii poznawczo-behawioralnej i zapraszają w niezwykłą podróż intelektualną. Przywracają właściwą rangę konieczności osadzenia interwencji terapeutycznych w filozofii nauki i powrotu do badań podstawowych procesów transdiagnostycznych, do których powinny się odnosić interwencje terapeutyczne.
Dla psychoterapeutów – lektura obowiązkowa!

dr n. med. Agnieszka Popiel
psychiatra, psychoterapeuta i superwizor PTTPB, Uniwersytet SWPS

 

Na przestrzeni lat wypracowano wiele różnorodnych sposobów postępowania z trudnościami natury emocjonalnej. Zgromadzenie i usystematyzowanie aktualnej wiedzy na temat skutecznych metod psychoterapeutycznych, ich mechanizmów działania oraz poprawnego stosowania to zadanie niezwykle ważne dla kształcenia i rozwijania kompetencji terapeutów. Tego zadania, z sukcesem, podjęli się Steven Hayes i Stefan Hofmann w wydanej pod ich redakcją książce „Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach”.

dr Maria Cyniak-Cieciura
certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
adiunkt na Uniwersytecie SWPS

 

To jest rewelacyjna i niezwykle potrzebna książka. Zawiera solidną dawkę najnowszej, rzetelnej wiedzy z bezpośrednimi przykładami jej praktycznego wykorzystania. Zaznajamia ze wszystkimi nurtami współczesnej terapii poznawczo-behawioralnej: od teorii i procedur behawioralnych przez poznawcze po oparte na uważności i akceptacji. Modeluje postawy ukierunkowane na otwartość wobec tej różnorodności, której efektem może być jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy psychologicznej cierpiącemu człowiekowi.

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski, Uniwersytet SWPS
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Program

Program/Abstract

Regulacja emocji (wykład)
Emocje są niezwykle istotnym aspektem zdrowia psychicznego. Jako podstawowy temat w psychologii klinicznej, regulacja emocji, czy też zdolność do zarządzania emocjami, jest bezpośrednio związane z osobistym samopoczuciem i umiejętnością skutecznego poruszania się w świecie społecznym. Mimo tego, że konwencjonalne terapie zaburzeń emocjonalnych są ogólnie skutecznymi zabiegami, wiele osób wciąż cierpi emocjonalnie z powodów takich jak lęk, depresja i problemy z opanowaniem gniewu. Ponadto, współczesne metody leczenia, które koncentrują się przede wszystkim na negatywnej afektywności, rzadko prowadzą do trwałej poprawy afektywności pozytywnej, jakości życia czy szczęścia. Najnowsze dowody naukowe i teoretyczne modele emocji mogą pozytywnie wpłynąć na strategie terapeutyczne w leczeniu zaburzeń emocjonalnych. Do niedawna koncepcja ta skupiała się wyłącznie na procesach interpersonalnych lub na kontrolowaniu własnych emocji. Mniej nacisku kładzie się na rozwojowe, społeczne i kulturowe aspekty kontrolowania emocji. Jednakże, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, nasze zaangażowanie w proces kontrolowania emocji może często zachodzić interpersonalnie, a zaufane osoby wokół nas mogą pomóc nam kontrolować nasze emocje. Podczas wykładu skupimy się na najnowszych badaniach dotyczących interpersonalnych procesów kontrolowania emocji. Chociaż czynniki społeczne mają kluczowe znaczenie w rozwoju i utrzymywaniu się zaburzeń emocjonalnych, współczesny pogląd na regulację emocji ogranicza się przede wszystkim do procesów intrapersonalnych. W oparciu o różnorodne perspektywy wskazujące na komunikacyjną funkcję emocji, procesy społeczne w samokontroli i rolę wsparcia społecznego, przedstawię interpersonalny model kontrolowania emocji przy zaburzeniach afektywnych i lękowych. Ten model zapewnia teoretyczne ramy do zrozumienia i wyjaśnienia, w jaki sposób zaburzenia afektywne i lękowe są regulowane i utrzymywane w na skutek wpływu innych osób. Przeglądowi poddana została literatura stanowiąca wsparcie dla tego modelu, a także omówione zostały następstwa kliniczne. Strategie te obejmują zarówno adaptacyjne i elastyczne intrapersonalne oraz interpersonalne strategie kontrolowania emocji, jak też różnorodne praktyki oparte na uważności. Spostrzeżenia te mogą pomóc w leczeniu zaburzeń emocjonalnych.

Terapia poznawczo-behawioralna ukierunkowana na procesy (szkolenie tłumaczone symultanicznie na język polski)
Przez dziesięciolecia terapię opartą na dowodach naukowych definiowano w kategoriach potwierdzonych naukowo raportów koncentrujących się na objawach. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest historycznie utożsamiana z tym podejściem, ale szybko się zmienia. CBT odniosła ogromny empiryczny i praktyczny sukces w swojej ponad 50-letniej historii. Jednakże, podejście oparte na dowodach naukowych bardzo się zmieniło,i ważne jest aby CBT również uległa podobnym zmianom. Obecnie koncentrowanie się na procesach jest podejściem coraz częściej stosowanym w wielu metodach z rodziny CBT, ponieważ minęła już era tzw. „protokołów dla syndromów”. W ramach warsztatów skupimy się na prezentacjach dydaktycznych, demonstrowaniu praktycznych strategii, „odgrywaniu prawdziwych ról” oraz ćwiczeniach wykorzystujących podstawowe kompetencje CBT w pragmatyczny sposób, który uznaje tradycję behawioralną i poznawczą oraz akceptację i uważność . Takie podejście stanowi nową formę idiograficznej analizy funkcjonalnej opartej na modelach integrujących spójny zestaw procesów zmian. Podczas warsztatów odbędzie się terapia poznawczo-behawioralna ukieunkowana na procesy (PBT). PBT nie jest terapią nową – to nowy model terapii opartej na dowodach naukowych, który zmienia nasze podejście do wszystkich istniejących form interwencji opartych na dowodach. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili lepiej zastosować prace oparte na dowodach z dowolnego konkurencyjnego modelu i zastosować szerszy zakres procesów zmian w swoich przypadkach powstałych pod konsyliencją zapewnianą przez funkcjonalne podejście kontekstualno-ewolucyjne. W ramach warsztatów skupimy się na prezentacjach dydaktycznych, demonstrowaniu praktycznych strategii i ćwiczeniach pokazujących w jaki sposób wykorzystać podstawowe kompetencje CBT w sposób pragmatyczny, który uznaje tradycję behawioralną, poznawczą oraz akceptację i uważność w nowej formie procesowej CBT. Dodatkowe cele obejmują uzyskanie aktualnego zrozumienia transdiagnostycznych procesów podstawowych; za pomocą funkcjonalnego systemu diagnostycznego z funkcją leczenia; oraz ustanawianie bardziej progresywnych modeli i teorii w praktyce klinicznej.

(eng.)

Emotion regulation (Lecture)
Emotions are critical aspects of mental health. A staple theme in clinical psychology, emotion regulation, or the ability to manage one’s emotions, is directly linked with personal wellbeing
and the ability to effectively navigate the social world. Although conventional treatments for emotional disorders are generally effective interventions, many people still suffer from residual
emotional distress, such as anxiety, depression, and anger problems. Moreover, contemporary treatments that have focused primarily on negative affect rarely leads to lasting improvements in positive affect, quality of life, and happiness. Recent scientific evidence and theoretical models of emotions can enrich the therapeutic strategies when treating emotional disorders. Until recently, this concept has been limited to a focus on intrapersonal processes, or the process of regulating one’s own emotions. Less emphasis has been placed on developmental, social, and cultural aspects of emotion regulation. However, as social beings, our engagement in emotion regulation may often occur interpersonally, with trusted others helping us to regulate our emotions. I will highlight recent research on interpersonal emotion regulation processes.
Although social factors are of critical importance in the development and maintenance of emotional disorders, the contemporary view of emotion regulation has been primarily limited to
intrapersonal processes. Based on diverse perspectives pointing to the communicative function of emotions, the social processes in self-regulation, and the role of social support, I will present an interpersonal model of emotion regulation of mood and anxiety disorders. This model provides a theoretical framework to understand and explain how mood and anxiety disorders are regulated and maintained through others. The literature, which provides support for the model, is reviewed and the clinical implications are discussed. These strategies range from adaptive and flexible intrapersonal and interpersonal emotion regulation strategies to various mindfulness-based practices. These insights can inform the treatment for emotional disorders.

Process-Based Therapy (Workshop)
For decades, evidence-based therapy has been defined in terms of scientifically validated protocols focused on syndromes. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) has historically been identified with that approach, but it is rapidly changing. CBT has been an enormous empirical and practical success over its more than 50+ year history. The situation surrounding evidence-based care has dramatically changed, however, and it is important for CBT to change as well. A process-focus is now emerging for a number of methods within the family of CBT as the era of “protocols for syndromes” passes away. This workshop will feature didactic presentations, demonstration of practical strategies, “real plays,” and exercises focused on how to utilize the core competencies of CBT more generally in a pragmatic way that honors the behavioral, cognitive, and acceptance and mindfulness wings of the tradition. The approach that results represents a new form of idiographic functional analysis guided by models that integrate a coherent set of change processes. This workshop will feature process-based therapy (PBT). PBT is not a new therapy – it is a new model of evidence-based therapy more generally that alters how we thing about all existing forms of evidence-based intervention. Attendees will leave the workshop better able to apply evidence-based work from any competing model, and to apply a broader range of change processes to their cases nested under the consilience provided by a functional contextual evolutionary account. The workshop will feature didactic presentations, demonstration of practical strategies and exercises how to utilize the core competencies of CBT in a pragmatic way that honors the behavioral, cognitive, and acceptance and mindfulness wings of the tradition in a new form of process-based CBT. Additional goals include gaining an up-to-date understanding of the transdiagnostic core processes; using a functional diagnostic system that has treatment utility; and establishing more progressive models and theories in clinical practice.

Kadra

Stefan G. HofmannStefan G. Hofmann, Ph.D. is Professor of Psychology at the Department of Psychological and Brain Sciences at Boston University. He has been president of numerous professional organizations and is currently editor-in-chief of Cognitive Therapy and Research. He has published more than 400 peer-reviewed journal articles and 20 books. Professor Hofmann is a Highly Cited Researcher and received other awards, including the Aaron T. Beck Award for Significant and Enduring Contributions to the Field of Cognitive Therapy and the Humboldt Research Award. His research focuses on the mechanism of treatment change, translating discoveries from neuroscience into clinical applications, emotion regulation, and cultural expressions of psychopathology. He is the co-developer (with Steven Hayes) of Process-Based Therapy.

 

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, oraz dla studentów w/w specjalizacji. Kandydaci mogą być poproszeni o okazanie dyplomu bądź legitymacji studenckiej.

W celu zapisania się na wykład i/lub szkolenie wprosimy o wciśnięcie przycisku "Aplikuj teraz" i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Osoby zainteresowane uczestnicwem w szkoleniu powinny przesłać także potwierdzenie wpłaty.

Osoby, które poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy otrzymają e-mailowe potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli potwierdzenie zgłoszenia nie nastąpi w ciągu 2 dni roboczych, prosimy o kontakt lub o sprawdzenie folderu "Spam".

W związku z ograniczoną liczbą miejsc brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Opłata

Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 1090 PLN.

Dla członków PTPB, PTTPB oraz Studentów i Pracowników Uniwersytetu SWPS: 840 PLN.

Dla Studentów, Wykładowców i Absolwentów Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS: 640 PLN.

Aby uzyskać jedną z w/w zniżek, wraz z potwierdzeniem opłaty należy przesłać właściwy dokument: dyplom/świadectwo ukończenia studiów, legitymację studencką, zdjęcie/skan strony indeksu (SPPB) z danymi osobowymi.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (maksymalnie 150 osób). Za zgłoszenie na szkolenie będzie traktowane wysłanie formularza zgłoszeniowego (przycisk "Aplikuj teraz" oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 termin wykładu i szkolenia zostają odwołane.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wstrzymaliśmy realizację szkoleń stacjonarnych do końca maja 2020 roku. Prowadzimy szkolenia w formie on-line (www.swps.pl/szkolenia/warszawa-szkolenia). Zapraszamy!