logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamiczne. Pandemia pokazała, że bywa kapryśny, a my musimy wykazać się elastycznością i dużą otwartością na nowe wyzwania zawodowe. Zmieniamy styl pracy, branże, podnosimy swoje kwalifikacje. Teraz możemy potwierdzić nabyte umiejętności odpowiednim certyfikatem, a to dzięki powstaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

W powstałym przy Uniwersytecie SWPS Centrum Certyfikacji przeprowadzamy proces sprawdzenia wiedzy i umiejętności z danego obszaru, zakończony wydaniem certyfikatu dla odpowiedniej kwalifikacji rynkowej. Jeśli chcemy potwierdzić swoje kompetencje zawodowe, to najlepszy sposób na uzyskanie wiarygodnego dokumentu, uznawanego w kraju i za granicą.

O Centrum Certyfikacji rozmawiamy z Piotrem Ciszkiem i Krzysztofem Rzeńcą – brokerami innowacji z Uniwersytetu SWPS.

Redakcja Uniwersytetu SWPS: Czym zajmuje się Centrum Certyfikacji?

Piotr Ciszek: Centrum Certyfikacji ma uprawnienia nadane przez ministerstwa do przeprowadzania egzaminów i wydawania dyplomów poświadczających zdobycie wybranych kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Osoby, które chcą potwierdzić swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie odpowiednim certyfikatem, mogą zarejestrować się na naszej stronie, dobrać pasujący im termin oraz miejsce (spośród kampusów Uniwersytetu SWPS) i przyjechać na egzamin – który my nazywamy walidacją.

Krzysztof Rzeńca: Można by po prostu powiedzieć, że Centrum Certyfikacji zajmuje się przyznawaniem certyfikatów, ale jest to zdecydowanie zbyt duże uogólnienie. Opisujemy nowe kwalifikacje, współpracujemy z firmami, fundacjami i stowarzyszeniami, pomagając im w ich procesach certyfikacji i stając się centrum walidacyjnym na ich potrzeby, nadzorujemy także pracę metodyków dla podmiotów zewnętrznych. Centrum to miejsce, gdzie spotykają się eksperci, metodycy, interesariusze systemu ZSK, biznesmeni, studenci, absolwenci i oczywiście klienci indywidualni, którzy chcą potwierdzić swoje kwalifikacje.

Co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji?

Krzysztof Rzeńca: Zintegrowany System Kwalifikacji, w skrócie ZSK, zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze, opisuje je i porządkuje. System ten określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji. Gwarantuje to wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Piotr Ciszek: Tyle definicja. My skupiamy się na kwalifikacjach rynkowych, czyli zestawach wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji konkretnych zadań zawodowych. Nie interesuje nas, jakie szkoły kończyła dana osoba, gdzie odbywała praktyki, u kogo terminowała. Sprawdzamy faktyczny stan wiedzy i umiejętności przypisanych do danej kwalifikacji. Czasami oczywiście wiąże się to z koniecznością udokumentowania pewnych formalnych zakresów wiedzy, np. skończona matura lub dyplom studiów wyższych. Ale jest to bardziej konsekwencją szukania poziomu dojrzałości. Zresztą każda kwalifikacja rynkowa w systemie ZSK jest opisana i następnie weryfikowana (walidowana) poprzez prezentację określonych umiejętności.

Skupiamy się na kwalifikacjach rynkowych, czyli zestawach wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji konkretnych zadań zawodowych. Nie interesuje nas, jakie szkoły kończyła dana osoba, gdzie odbywała praktyki, u kogo terminowała. (...) każda kwalifikacja rynkowa w systemie ZSK jest opisana i następnie weryfikowana (walidowana) poprzez prezentację określonych umiejętności.

Piotr Ciszek, broker innowacji na Uniwersytecie SWPS

Czyli nieważne jest, skąd mamy wiedzę, którą chcemy potwierdzić certyfikatem?

Piotr Ciszek: Tak – i to najprostsza odpowiedź na to pytanie. System kwalifikacji rynkowych wspiera ideę „uczenia się przez całe życie” oraz uczenie się nieformalne, czyli poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego, koncentrując się na zdobytych umiejętnościach i motywowaniu w ich uzupełnianiu.

Czy taki certyfikat może pomóc w znalezieniu pracy za granicą?

Piotr Ciszek: Zdecydowanie tak. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce, narzędzie dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców. PRK daje możliwość bardziej obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach. Możliwość sprawdzenia poziomu kwalifikacji powinna sprawić np. to, że Polak pracujący w Irlandii będzie zarabiał tyle samo co Irlandczyk z takimi samymi kompetencjami.

Krzysztof Rzeńca: PRK pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE. Dlatego możemy uznać, że system lokuje nas mocno w krajach UE. PRK ma też znaczącą transparentność do innych światowych systemów Ram Kwalifikacji. Dlatego sądzę, że w bardzo wielu krajach poza Europą, jak np. Australia, gdzie taki system jest bardzo dojrzały, możemy znaleźć odniesienie PRK.

Jakie kwalifikacje można potwierdzić w CC Uniwersytetu SWPS?

Krzysztof Rzeńca: Na tę chwilę można u nas potwierdzić takie kwalifikacje, jak:

  • Prowadzenie mediacji cywilnych i gospodarczych,
  • Identyfikacja predyspozycji zawodowych,
  • Wykorzystanie narzędzi online w kształceniu zdalnym,
  • Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym,
  • Obsługa platformy do nauczania zdalnego,
  • Rozpoznawanie potencjału uczniów.

Dwie kwalifikacje z przeciwdziałania przemocy w szkole – jedna na poziomie klasy, druga na poziomie szkoły lub zespołu szkół – oraz kwalifikacja dotycząca wspierania pracy wychowawczej w szkołach podstawowych są na finalnym etapie procedowania i niebawem uzyskamy status jednostki certyfikującej w ich obszarze.

Piotr Ciszek: Ponadto prowadzimy rozmowy z kolejnymi zespołami ekspertów i metodyków w kwestii opisania następnych kwalifikacji z obszaru zarządzania pracą zdalną, zarządzania własnością intelektualną oraz zaawansowanymi systemami dydaktycznymi.

Na jakich zasadach przystępujemy do egzaminu?

Krzysztof Rzeńca: Każda kwalifikacja ma ściśle określone wymogi przystąpienia do walidacji, jak również umiejętności i kryteria weryfikacji wiedzy i umiejętności kandydata. Osoby, które się do nas zgłoszą, mogą porozmawiać z doradcą walidacyjnym, który pomaga w uporządkowaniu portfolio i wskazuje, czy przed walidacją nie należałoby uzupełnić pewnych umiejętności bądź też wiedzy. Chcemy, aby kandydaci, którzy przystępują do procesu walidacji w naszym Centrum Certyfikacji, byli dobrze przygotowani i świadomi wymagań dla określonej kwalifikacji. Rozmowa z doradcą walidacyjnym jest spotkaniem opcjonalnym, możliwym do odbycia przed rozpoczęciem właściwego procesu walidacyjnego.

Osoby, które się do nas zgłoszą, mogą porozmawiać z doradcą walidacyjnym, który pomaga w uporządkowaniu portfolio i wskazuje, czy przed walidacją nie należałoby uzupełnić pewnych umiejętności bądź też wiedzy. Chcemy, aby kandydaci, którzy przystępują do procesu walidacji w naszym Centrum Certyfikacji, byli dobrze przygotowani i świadomi wymagań dla określonej kwalifikacji.

Krzysztof Rzeńca, broker innowacji na Uniwersytecie SWPS

Jak się przygotować do procesu walidacji?

Piotr Ciszek: Na stronie Centrum Certyfikacji udostępniamy szczegółowy opis zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych dla danej kwalifikacji. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kwalifikacje rynkowe promują uczenie się przez całe życie i uczenie się pozaformalne. I tu kandydat ma szeroki zakres narzędzi do wyboru: szkolenia, książki, webinary itp. Bardzo często jest jednak tak, że kandydat ma już potrzebne umiejętności, a proces walidacji to jedynie ich potwierdzenie.

W jaki sposób Centrum Certyfikacji pomaga w procesie walidacji firmom?

Krzysztof Rzeńca: Zapewniamy wsparcie metodyków, doradców walidacyjnych, pomagamy zidentyfikować luki kompetencyjne i ułatwiamy zorganizowanie większych grup w najdogodniejszych lokalizacjach w Polsce. Oprócz walidacji udzielamy wsparcia w identyfikacji obszarów, jakie dane firmy i podmioty chciałyby i mogły opisać jako nowe kwalifikacje. Zapewniamy w tym celu wsparcie metodyków i ekspertów.

Piotr Ciszek: Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma dużymi organizacjami zainteresowanymi opisaniem i walidacją określonych umiejętności rynkowych, by efektywnie wejść na rynek z usługami reskilling.

Reorganizacja rynku pracy i bezprecedensowy rozwój technologii wywołane pandemią COVID 19 wymuszają na wielu z nas przekwalifikowanie się w bardzo krótkim czasie. Elastyczność zawodowa będzie jedną z kluczowych cech sukcesu na rynku pracy. Właściwie już jest. Wszystko to idealnie wpisuje się w idee ZSK i certyfikatów, jakie można zdobyć w ramach tego systemu. Centrum Certyfikacji pozwala potwierdzić nasze umiejętności i doświadczenia, które czynią nas wyjątkowymi.

Dziękujemy za rozmowę.

Więcej o Centrum Certyfikacji »

258 piotr ciszek

Piotr Ciszek – psycholog, praktyk biznesu korporacyjnego, broker innowacji na Uniwersytecie SWPS. Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w obszarze usług HR i konsultingu strategicznego. Współzałożyciel i partner firm konsultingowych: Huberts Mozes & Partners i Horizon Expert. Ekspert w dziedzinie zarządzania organizacją w obszarach HR: rekruter, Interim Manager, trener, Coach, Business Developer z doświadczeniem w sektorach FMCG, Pharma, konsulting strategiczny Finanse, Retail dla największych rynkowych korporacji. Aktualnie wspiera powiązania Biznes – Nauka na Uniwersytecie SWPS. Uczestniczy w realizacji projektów wdrożeniowych i przedwdrożeniowych z obszarów B+R. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych spółek (spin-offów na terenie uczelni).

258 krzysztof rzeńca

Krzysztof Rzeńca – psycholog, broker innowacji na Uniwersytecie SWPS. Interesuje się możliwościami zastosowań nowych technologii w psychologii, szczególnie w edukacji oraz w internetowych interwencjach psychologicznych. Zajmuje się tematyką mHealth oraz e-Mental Health. Pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach projektu Entuzjaści Edukacji w Zespole Wczesnej Edukacji. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie pracy dla korporacji krajowych oraz międzynarodowych, w tym 8 lat na stanowiskach kierowniczych. Realizował projekty badawczo-naukowe w Instytucie Badań Edukacyjnych. Obecnie realizuje projekt naukowy finansowany przez MEN: Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. Należy do zespołu badaczy StresLab, działającego przy Uniwersytecie SWPS.