Rok akademicki 2020-21
Jak funkcjonujemy w czasie pandemii?

Pandemia COVID-19 wywołała istotną zmianę w funkcjonowaniu społecznym i  wprowadziła restrykcje, do których uczelnie musiały się dostosować. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i pracowników, dlatego zmieniliśmy  organizację pracy w kampusach, zmodyfikowaliśmy model kształcenia i prowadzenia badań. Jesteśmy przygotowani na nowy rok akademicki.

 

reaserch centers

Od Rektora

Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jaki będzie nowy rok akademicki. Z pewnością inny od poprzednich. Pandemia COVID-19 będzie nam towarzyszyła przez kolejne miesiące, a może nawet lata. Potrafimy jednak coraz lepiej dostosować się do życia, nauki i pracy w tych nadzwyczajnych okolicznościach. W nowym roku akademickim wykorzystamy dobre doświadczenia zdobyte w poprzednim semestrze. Będziemy też wdrażać nowe rozwiązania.

Podstawową modalnością w nowym roku pozostanie nauczanie zdalne, jednak będziemy proponować jego zróżnicowane formy, w tym zajęcia hybrydowe czy HyFlex. Zajęcia w salach będą się odbywały w ograniczonym zakresie, przy zachowaniu rygorów sanitarnych, w szczególności dla studentów pierwszego i ostatniego roku. Priorytetowo w tym kontekście będą także traktowane zajęcia praktyczne i warsztatowe.

Przyjęliśmy w Uniwersytecie SWPS kilka zasad, którymi będziemy się kierować w nowym roku akademickim.

Po pierwsze, bezpieczeństwo i zdrowie. Będziemy monitorować i minimalizować zagrożenia wynikające z pandemii oraz im zapobiegać.

Po drugie, wierność naszej misji stwarzania optymalnych warunków do edukacji, pracy i rozwoju. Będziemy uczyli, uczyli się i pracowali inaczej – ale nadal efektywnie i z wykorzystaniem nowych technologii. Będziemy tradycyjni przy określaniu celów edukacji i pracy oraz innowacyjni w działaniu.

Po trzecie, elastyczność. Będziemy aktywnie reagować na zmieniające się warunki pandemii. Wdrażane rozwiązania są i będą wypracowywane z udziałem różnych grup interesariuszy, z poszanowaniem ich potrzeb, zakresu decyzyjności i odpowiedzialności. Dlatego szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji dydaktyki będą się różnić w zależności od wydziału, kierunku studiów, trybu studiowania lub roku.

Po czwarte, wspólnota. Bądźmy razem. Ten rok będzie szczególnie wymagał od nas – całej wspólnoty Uniwersytetu SWPS – współpracy, dobrej komunikacji, gotowości do zmian, ale także tolerancji, otwartości i wrażliwości. Będziemy inicjować i promować aktywności służące wzajemnemu wsparciu i pomocy.

Ostatni semestr pokazał, że dobrze potrafimy wykorzystywać nowoczesne technologie w edukacji i pracy, oswoiliśmy się z przestrzenią wirtualną. Jednak w środowisku akademickim chcemy budować relacje i współpracować także bardziej bezpośrednio – w przestrzeni realnej, w naszych kampusach. Dlatego, gdy tylko pozwoli na to przebieg pandemii, będziemy umożliwiać studentom korzystanie z naszej infrastruktury. W budynkach uczelni będą jednak obowiązywały specjalne zasady bezpieczeństwa, np. noszenie maseczek, zachowanie fizycznego dystansu. Będą one na bieżąco aktualizowane. Wykładowców będziemy prosili, aby w miarę możliwości prowadzili zajęcia z uczelni – nawet te, w których studenci będą uczestniczyć zdalnie. Wyposażyliśmy wszystkie sale w kampusach w odpowiedni sprzęt do prowadzenia zajęć i dobry dostęp do internetu.

Jestem pewien, że nowy rok akademicki nie tylko przyniesie nam nowe doświadczenia, lecz także wzbogaci nas w nowe umiejętności i umocni uczelnianą wspólnotę. W naszym twórczym i otwartym środowisku akademickim wspólnie poradzimy sobie z nowymi wyzwaniami. Do zobaczenia!


prof. dr hab. Roman Cieślak
Rektor Uniwersytetu SWPS

Bezcenne doświadczenie

Pandemia COVID-19 zmieniła akademicką rzeczywistość, niespodziewanie narzucając ograniczenia, które uniemożliwiły uczelni dotychczasowe funkcjonowanie. Wiedzieliśmy jednak, że musimy sprostać temu wyzwaniu. Motywowało nas poczucie odpowiedzialności za edukację 14 tysięcy studentów, którzy nam zaufali. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu całej społeczności akademickiej uruchomiliśmy kształcenie w trybie online zgodnie z przyjętym wcześniej planem zajęć.


W semestrze letnim zrealizowaliśmy zdalnie 86% zajęć, co objęło blisko 75 tysięcy godzin dydaktycznych w ramach różnych form prowadzonych przez 1200 wykładowców oraz 28 tysięcy spotkań na żywo z grupami studentów. Podczas zdalnej sesji egzaminacyjnej przygotowaliśmy prawie 35 tysięcy indywidualnych miejsc w 700 sprawdzianach testowych. W najliczniejszym wzięło udział jednocześnie ponad 500 osób.

 

Liczby te pokazują nie tylko skalę tego przedsięwzięcia, lecz także wysiłek instytucjonalny i indywidualny naszych pracowników i studentów. Dziękujemy, że byliście i jesteście z nami.

campuses campuses campuses Group 1085

 

changemaking

Dalsza transformacja kształcenia

Dziś odpowiedzialnie możemy powiedzieć, że nasza uczelnia wypełnia swoją edukacyjną misję, choć ta – w czasach pandemii – realizowana jest inaczej. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zmiana organizacji kształcenia nie miała wpływu na jakość prowadzonych zajęć i współpracę wykładowców ze studentami.

Nauczyliśmy się prowadzić zajęcia na odległość z wykorzystaniem najnowszych technologii. Rozwijając te kompetencje, w roku akademickim 2020/21 uruchamiamy pilotażowe zajęcia w formule HyFlex. W tym celu wyposażamy sale w nowoczesny sprzęt umożliwiający łączenie zajęć w sali z zajęciami online.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy już, jakie narzędzia sprawdzają się w kształceniu oraz jak zdalnie przeprowadzać sesje egzaminacyjne i obrony prac dyplomowych.

Elastyczność w nauczaniu

Celem, jaki sobie wyznaczyliśmy, jest utrzymanie jakości kształcenia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa studentom i wykładowcom. Osiągniemy to poprzez elastyczną organizację zajęć w skali całej uczelni.

Jesteśmy przekonani, że elastyczne wykorzystanie różnorodnych modalności kształcenia pozwoli nam dostosować się do zmieniających się warunków i obostrzeń związanych z pandemią i zapewni studentom edukację na najwyższym poziomie.

Warto przygotować się na to, że część zajęć może odbywać się w salach, a część zdalnie, jednak co do zasady w sposób wymagający udziału w nich w czasie rzeczywistym.

Modalności zajęć: 4+1

01Zajęcia w sali

Studenci uczestniczą w tradycyjnych zajęciach w salach wykładowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.


w sali

02Zajęcia online synchroniczne

Studenci uczestniczą w danych zajęciach prowadzonych zdalnie na żywo, z możliwością bezpośredniej interakcji z wykładowcą i innymi studentami.

synch

03Zajęcia online asynchroniczne

Studenci uczestniczą w danych zajęciach zdalnie, wcześniej przygotowanych przez wykładowcę i możliwych do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie.


asynch

04Zajęcia hybrydowe

Wszyscy studenci z danej grupy w ramach jednego przedmiotu uczestniczą zarówno w zajęciach w sali, jak i w zajęciach prowadzonych zdalnie, według ustalonego harmonogramu. Oznacza to, że określona liczba godzin jest realizowana w sali, a pozostałe – zdalnie.

hybryda

+

 

05Zajęcia HyFlex

Studenci wybierają sposób uczestnictwa w zajęciach. W ramach tych samych zajęć mogą pracować albo zdalnie, albo w sali. Oznacza to, że w trakcie jednych zajęć część studentów z tej samej grupy jest w sali, a część – zdalnie.

hyflex

changemaking

Gdzie szukać informacji

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji zajęć na swoim kierunku otrzymają Państwo z wydziałów. Informacje o tym, czy dane zajęcia odbędą się w budynku uczelni czy zdalnie, będą dostępne w Wirtualnej Uczelni w postaci informacji w planie zajęć oraz w wiadomościach wysyłanych na Państwa adresy uczelniane. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przebiegu pandemii. W razie potrzeby będziemy zmieniać się stosownie do rzeczywistości, dlatego konieczny jest stały kontakt uczelni ze studentami.


♦  Regularnie sprawdzaj pocztę elektroniczną
♦  Czytaj informacje zamieszczane na Wirtualnej Uczelni

Wiele praktycznych wskazówek i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz po kliknięciu w FAQs.

FAQs

Wsparcie dla studentów
Tworzymy miejsca pracy

Opracowaliśmy dwa programy wsparcia dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Na ich realizację przeznaczyliśmy 1 mln złotych.

WspieraMY Studentki i Studentów

W ramach tego programu studenci znajdują czasowe zatrudnienie na uczelni. Do dzisiaj wpłynęło około 240 aplikacji od naszych studentów. Dla tych, którzy spełniają kryteria naboru, mamy obecnie już ponad 50 miejsc pracy.

#nauczaMY

W ramach tego programu uczelniana Fundacja Pro Akademika angażuje studentów do prowadzenia szkoleń skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z metod i narzędzi nauczania na odległość.

 

Stypendia i zapomogi z dotacji MNiSW

To katalog świadczeń pomocy materialnej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: stypendium rektora, socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi, których zasady przyznawania dostosowaliśmy szczególnie do potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii. Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej nie ma obecnie limitu liczby przyznanych jednorazowych zapomóg.

Wskazówki dla kandydatów i studentów zagranicznych
Studia anglojęzyczne

 • Jeśli jesteś naszym studentem, który z powodu pandemii wrócił do swojego kraju, lub dopiero aplikujesz na jeden z naszych kierunków studiów i potrzebujesz pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Decyzja o przyjeździe do Polski nie jest łatwa, dlatego nasi eksperci z biur rekrutacji i obsługi studenta chętnie udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.

 • W najbliższym roku akademickim możesz skorzystać z opcji kształcenia na odległość. Jednocześnie zapewniamy, że nauczanie w salach odbywać się będzie w bezpiecznych warunkach z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zasady obowiązujące na uczelni

Wiemy, jak ważne jest poczucie wspólnoty akademickiej, a także budowanie więzi i relacji z rówieśnikami poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Dlatego chcemy umożliwić naszym studentom zajęcia w salach w możliwie szerokim zakresie. Dostosowaliśmy infrastrukturę do wszystkich wymagań sanitarnych tak, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

LP badzmy razem

Bądźmy razem, bądźmy bezpieczni

Zależy nam na tym, abyśmy czuli się tu komfortowo i bezpiecznie, w tym celu wprowadziliśmy następujące zasady:


 • „Strefy dotykowe” są regularnie dezynfekowane z zastosowaniem profesjonalnych środków.
 • Na terenie uczelni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica) a wejście do budynku jest możliwe tylko w maseczce/przyłbicy i po odkażeniu rąk.
 • Stanowiska do odkażania w każdym kampusie umieszczone są przy każdym wejściu do budynku.
 • W stołówkach i barkach zapewniamy możliwość płatności kartą.
 • W miejscach obsługi bezpośredniej zamontowane zostały przegrody z pleksi.
 • Aby zniwelować zagrożenie tworzenia się większych skupisk ludzi na terenie uczelni, w punktach obsługi studenta obowiązuje realizacja spraw online, telefonicznie oraz umawianie wizyty na konkretny termin w celu odebrania i złożenia dokumentów.
 • Na drzwiach każdej sali i każdego sanitariatu umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu. Prosimy stosować się do tych zaleceń.
LP chromny siebie

Chrońmy siebie i innych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom uczelni, jednak wiele zależy od Ciebie:


 • Często myj ręce i unikaj dotykania oczu, nosa, ust. Używaj wody i mydła, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając wody i mydła.
 • Zachowaj bezpieczną odległość i unikaj skupisk ludzkich. Zalecane jest co najmniej 1.5 metra odległości od innych osób.
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.
 • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania.odlegloscmaseczkilokiecmycie

Koronawirus - co o nim wiemy

Czym jest koronawirus?

 • Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

Jaka chorobę wywołuje koronawirus?

 • Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

Jak często występują objawy?

 • W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że śmiertelność poza Chinami wynosi tylko 0,7%.

Czy w ciągu 14 dni rozwoju wirusa pacjent już zaraża?

 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) okres inkubacji, czyli okres od zarażenia pacjenta a początkiem występowania u niego objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, najczęściej jest to około 5 dni (WHO zastrzega, że informacje te mogą być akutalizowane, w miarę spływania danych). Natomiast u części zarażonych objawy mogą w ogóle nie występować. Niestety osoby bez objawów mogą być źródłem zakażenia.

Czy osoby starsze i młodsze są na równie podatne na koronawirusa?

 • Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca, choroby serca) wydają się bardziej podatne ma wystąpienie cięższych objawów choroby. WHO zaleca osobom w każdym wieku podjęcie kroków w celu ochrony przed wirusem, np. poprzez przestrzeganie zasad higieny rąk i higieny dróg oddechowych.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

 • Pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut.
 • Prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas.
 • Osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów.
 • Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.

Czy osoby wyleczone mogą zarażać?

 • Obecnie brak dowodów naukowych na transmisję wirusa od ozdrowieńców. Szacuje się, że okres inkubacji wynosi od 2 do 14 dni i w tym okresie czasu istnieje ryzyko transmisji zakażenia.

Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu nowemu koronawirusowi i w jego leczeniu?

 • Nie, antybiotyki działają przeciwko bakteriom, ale nie działają przeciwko wirusom. Nowy koronawirus jest wirusem, dlatego antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegawczy lub leczniczy. Osoby hospitalizowany z powodu koronawirusa mogą otrzymywać antybiotyki, jeśli wystąpi zakażenie bakteryjne, wtórne w stosunku do wirusowego.

Źródło: serwis www.gov.pl

Koronawirus - jak skutecznie uczyć się z domu

COVID-19 zmienił nasze życie z dnia na dzień. Wiemy, jak trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nawet osoby, które na co dzień nie odczuwają lęku, w obecnej sytuacji doświadczają go bardzo wyraźnie. Dlatego zorganizowaliśmy cykl webinarów, podczas których nasi eksperci tłumaczą, czy nasz niepokój jest adekwatny do zagrożenia i co zrobić, by go nie wyolbrzymiać, jak radzić sobie z samotnością podczas izolacji, jak skutecznie uczyć się w domu i jak motywować się do działania, a także jak wspierać bliskich i dbać o relacje w czasie pandemii.


ZOBACZ POZOSTAŁE MATERIAŁY