hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko badacza/psychologa w projekcie badawczym pt.: „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. POWR.02.10.00-00-9002/17. Termin nadsyłania dokumentów mija 16 stycznia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa

APLIKUJĘ

Opis projektu

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"; Działania 2.10 "Wysoka jakość systemu oświaty", Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zadania

 • Wsparcie w procesie przygotowania procedur badawczych;
 • Rekrutacja uczestników do badań z próby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Przeprowadzenie badań okulograficznych wraz z baterią testów wykonaniowych z dziećmi w wieku 5-15 lat z próby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Statystyczna analiza danych i ich interpretacja;
 • Udział w spotkaniach zespołu badawczego.

Wymagania

 • Tytuł magistra psychologii;
 • Doświadczenie w badaniach okulograficznych potwierdzone poprzez co najmniej 1 wystąpienie konferencyjne lub 1 publikację artykułu opartą na badaniach okulograficznych w ciągu ostatnich 3 lat;
 • Potwierdzone doświadczenie w badaniach dzieci poniżej 10 roku życia;
 • Zaawansowane umiejętności prowadzenia analiz statystycznych;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Aktualnie naukowcy Uniwersytetu SWPS realizują ponad 100 krajowych i zagranicznych projektów badawczych na kwotę ponad 40 mln zł. W ciągu ostatniego roku pozyskaliśmy 27 nowych projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 11,3 mln zł. To zasługa wysokiej aktywności badawczej naszych naukowców oraz skuteczności zespołu specjalistów w pozyskiwaniu środków na realizację badań.

Oferujemy

 • Umowę o pracę na okres 10 miesięcy w wymiarze 20 godzin tygodniowo;
 • Wynagrodzenie 3710 PLN brutto miesięcznie;
 • Możliwość rozwoju profesjonalnego i specjalistycznych treningów.

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • dane projektów badawczych, w których kandydat(ka) brał(a) udział wraz z opisem roli w zespole i zakresu prowadzonych prac;
  • listę publikacji lub wystąpień konferencyjnych.

Zgłoszenia

Aplikacje prosimy przesyłać w formacie pojedynczego pliku PDF TUTAJ. Termin nadsyłania aplikacji upływa 16 stycznia 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 stycznia 2019 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o pobranie, podpisanie i przesłanie następującej klauzuli.

kliknij i przeczytaj treść klauzuli

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03-815) Warszawa.
 • Dane będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie);
  b) w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora).
  c) dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie).
 • Okres przechowywania danych:
  a) do chwili przedawnienia roszczeń (12 miesięcy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);
  b) do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 • Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zmiany proszę kierować pod adres praca@swps.edu.pl.
 • Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie za pomocą niniejszego formularza oraz danych zawartych w załączonej dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb rekrutacji.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Warszawa 16-01-2019

Badacz psycholog

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko badacza/psychologa w projekcie badawczym pt.: „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. POWR.02.10.00-00-9002/17. Termin nadsyłania dokumentów mija 16 stycznia 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 16-01-2019

Badacz psycholog

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko badacza/psychologa w projekcie badawczym pt.: „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. POWR.02.10.00-00-9002/17. Termin nadsyłania dokumentów mija 16 stycznia 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 21-01-2019

Bibliotekarz

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Bibliotekarza. Termin nadsyłania dokumentów mija 21 stycznia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Opracowanie formalne i rzeczowe nowych materiałów zakupionych do biblioteki; Obsługa bieżąca użytkowników biblioteki – studentów...

Czytaj więcej

Warszawa 23-01-2019

Asystent w projekcie badawczym

Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS, jednostka Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym pt.: “Creative Industries Cultural Economy Production Network (CICERONE)”, finansowanym przez Narodowe...

Czytaj więcej

Poznań 31-01-2019

Naukowiec ze stopniem doktora

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na 4 lata). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania...

Czytaj więcej

Warszawa 07-02-2019

Badacz ze stopniem doktora

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Badacza ze stopniem doktora (Post-doc) w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. "Komu zaufać? Poznawcze determinanty uczenia się od innych osób”. Zgłoszenia należy przesyłać w...

Czytaj więcej

Warszawa 07-02-2019

Asystent w projekcie badawczym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w projekcie badawczym finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Polskie Powroty”. Termin nadsyłania dokumentów mija 7 lutego 2019 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 07-02-2019

Doktorant / Stypendysta w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta / Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki nr 2018/29/B/HS6/01313 pt.: "Komu zaufać? Poznawcze determinanty uczenia się od innych osób". Zgłoszenia należy przesyłać w terminie...

Czytaj więcej

Warszawa 11-02-2019

Ekspert ds. analiz biznesowych

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje na okres 6 miesięcy (zastępstwo) kandydatów na stanowisko Eksperta ds. analiz bieznesowych. Ekspert będzie odpowiadał za realizację kontrolingu finansowego w Uczelni oraz uczestniczył w przygotowaniu wdrożenia nowego...

Czytaj więcej

Warszawa 28-02-2019

Asystent w projekcie badawczym

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty/asystenta w projekcie badawczym pt.: „Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy", finansowanym przez Polsko-Niemiecką Fundację ds. Nauki (projekt...

Czytaj więcej