logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty/ki w projekcie badawczym, pt.: „Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019”, nr 2018/31/B/HS5/03403, finansowanym przez NCN, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Radosław Markowski. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 11 października 2019 r

APLIKUJĘ

Nazwa i opis projektu badawczego

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

Projekt ma dwa cele. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie siódmej edycji Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW) podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku. PGSW jest powyborczym sondażem przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie dorosłych obywateli Polski. Zawiera szereg pytań dotyczących cech społeczno-demograficznych respondentów, postaw i poglądów politycznych, w tym najważniejsze dotyczą: demokracji, sytuacji gospodarczej, ważnych kwestii społecznych, a także udziału i głosowania w wyborach. Badanie PGSW 2019 obejmie wszystkie wyżej wymienione kwestie, a także wiele zagadnień związanych z niedawnymi wydarzeniami politycznymi i zmianami społecznymi.

Drugim celem jest opracowanie – na gruncie polskim - innowacyjnej i efektywnej kosztowo metodologii przeprowadzania badań wyborczych. Do 2015 roku w PGSW stosowaliśmy wywiad bezpośredni (CAPI) na losowej próbie populacji. Metoda ta natrafia na coraz poważniejsze przeszkody: respondenci są coraz mniej chętni do udziału w długich wywiadach, gromadzenie danych w ten sposób jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. W ramach PGSW 2019 planujemy ocenić reprezentatywność sondaży internetowych (CAWI) poprzez porównanie z badaniami CAPI, a także przeprowadzić szereg eksperymentów politologicznych korzystając z panelowego zamysłu badania internetowego. Naszym celem jest dostosowanie istniejących metod gromadzenia danych do zmieniających się okoliczności oraz efektywne wykorzystanie nowych technologii.

Zadania

 • Wsparcie zespołu projektowego w zakresie realizacji zadań badawczych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie;
 • Udział w obróbce danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu;
 • Udział w analizowaniu i interpretacji uzyskanych wyników.

Wymagania

 • Status studenta ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski w zakresie nauk społecznych / status uczestnika studiów doktoranckich / status doktoranta w szkole doktorskiej w zakresie nauk społecznych;
 • Zainteresowanie szeroko pojmowanym obszarem badań wyborczych, metodologią badań ilościowych w naukach społecznych;
 • Zdolności organizacyjno-administracyjne;
 • Doświadczenie organizacyjne w zakresie prowadzenia projektów i badań;
 • Znajomość pakietów statystycznych stosowanych w naukach społecznych (R, Stata, SPSS);
 • Gotowość do uczenia się nowego oprogramowania;
 • Bardzo dobra obsługa komputera;
 • Dyspozycyjność;
 • Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację;
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy w środowisku akademickim, a także dorobek naukowy z zakresu empirycznych, ilościowo zorientowanych nauk społecznych, udokumentowany publikacjami, aktywnym udziałem a konferencjach naukowych, udziałem w realizacji projektów badawczych.

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dydaktycznej i naukowej oraz rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. Uniwersytet SWPS od wielu lat współpracuje z firmami i jednostkami naukowymi z sektora IT, mając tym samym udział w opracowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań, np. takich, jak robot edukacyjny Photon, czy aplikacja do badania jasności tekstów w języku polskim - Jasnopis. Łącząc wiedzę psychologiczną z informatyką, nasi badacze tworzą aplikacje i systemy informatyczne, podnoszące jakość życia, jak np. Beviado.

Oferujemy

 • Umowę stypendialną na okres 1 listopada 2019 r. – 30 kwietnia 2021 r. (18 miesięcy);
 • Wynagrodzenie w wysokości 4500 PLN miesięcznie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych),
  • listę publikacji,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.
 • w przypadku studentów/ek studiów drugiego stopnia bądź co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich: plany aplikowania na studia doktoranckie bądź kolejne studia drugiego stopnia z planowaną datą rozpoczęcia studiów, wyszczególnieniem uczelni/ innej jednostki naukowej i kierunku.

Dodatkowe informacje

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku doktorantów/doktorantek i studentów/studentek mających planowo ukończyć studia w trakcie trwania projektu, umowa zostanie zawarta max. do czasu upływu 6 m-cy, licząc od planowanej daty ukończenia studiów, natomiast warunkiem przedłużenia będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia doktoranckie lub przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Stypendysta, który przestał spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów wskazanych w § 3 pkt 3 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgłoszenia

CV prosimy przesłać TUTAJ. Termin nadsyłania aplikacji upływa 11 października 2019 r.

Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się między 14 - 17 paździenika 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 października 2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.