logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Badacza w projekcie badawczym, pt.: „Creative Industries Cultural Economy Production Network”, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Projekt realizowany przez konsorcjum składające się z dziewięciu partnerów. Kierownikiem zespołu polskiego jest prof. dr hab. Dorota Ilczuk. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 11 listopada 2019 r

APLIKUJĘ

Nazwa i opis projektu badawczego

Creative Industries Cultural Economy Production Network (CICERONE)

“Creative Industries Cultural Economy Production Network” (CICERONE), jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. CICERONE jest ambitnym, interdyscyplinarnym projektem badawczym, którego głównym celem jest zapewnienie innowacyjnego sposobu zrozumienia funkcjonowania sektorów przemysłu kultury i kreatywnego (CCI), a tym samym stworzenie nowych podstaw dla skutecznej polityki kulturalnej prowadzonej na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym, ukierunkowanej na tę sferę działalności gospodarczej.
Projekt realizowany przez konsorcjum składające się z dziewięciu partnerów.
Kierownik zespołu polskiego: prof. dr hab. Dorota Ilczuk.

Zadania

 • Udział w badaniu sektora muzeów, archiwów i dziedzictwa kulturowego we w ścisłej współpracy z zagranicznymi członkami konsorcjum (przeprowadzenie badań metodą case study);
 • Udział w pracach badawczych, w tym w analizie i interpretacji danych;
 • Udział w spotkaniach zespołu badawczego;
 • Współpraca z głównym badaczem podczas przygotowania wyników badań do publikacji.

Wymagania

 • Tytuł doktora w dziedzinie nauk o kulturze (np. kulturoznawstwo)/nauk społecznych;
 • Ekspercka wiedza na temat sektora muzeów, archiwów i dziedzictwa kulturowego;
 • Autorstwo publikacji z dziedziny gospodarki kreatywnej/ekonomiki kultury;
 • Udział w projektach badawczych z obszaru gospodarki kreatywnej;
 • Znajomość sektorów przemysłów kreatywnych;
 • Sprawne posługiwanie się metodologią właściwą dla ekonomiki kultury;
 • Wiedza praktyczna dotycząca metod badawczych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

Oferujemy

 • Umowę o pracę na okres 23 miesięcy - od grudnia 2019
 • Wymiar etatu: 0,16 etatu
 • Wynagrodzenie: 240-280 euro miesięcznie brutto brutto (kwota zostanie pomniejszona o koszty pracodawcy - podatek, ZUS)
 • Współautorstwo publikacji naukowychh.

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności: opis osiągnięć naukowych, listę publikacji, listę nagród i osiągnięć za pracę naukową, opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań;
 • Kopia dyplomu doktora.
 • PDF wybranego artykułu naukowego
 

Zgłoszenia

CV prosimy przesłać TUTAJ. Termin nadsyłania aplikacji upływa 11 listopada 2019 r.

Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się między 12 a 15 listopada 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 listopada 2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.