logo uswps nazwa 3

Uczelnia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta, Profesora Uczelni lub Profesora prowadzącego działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki oraz zainteresowanego rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami społecznymi i humanistycznymi oraz współpracą z firmami. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 31 stycznia 2020 r.

APLIKUJĘ

 

 

Od kandydatów oczekujemy

 • Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: informatyka lub pokrewne);
 • Dorobku naukowego o zasięgu międzynarodowym w zakresie informatyki udokumentowanego:
  • publikacjami indeksowanymi w międzynarodowych bazach, w tym ukazującymi się w czasopismach posiadających znaczący impact factor (najlepiej A, A* wg rankingu Core),
  • udziałem w wiodących konferencjach międzynarodowych (najlepiej A, A* wg rankingu Core),
  • doświadczeniem w realizacji projektów;
 • Doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć z szeroko rozumianej informatyki (preferowane w obszarach takich jak: algorytmy, bazy danych, sieci komputerowe, języki programowania, sztuczna inteligencja, big data, bezpieczeństwo
  i prywatność);
 • Doświadczenia w pracy organizacyjnej (doświadczenie w zakresie organizacji dydaktyki, np. koordynacja modułów, opieka nad specjalnością, wdrażanie nowych programów dydaktycznych będzie dodatkowym atutem);
 • Doświadczenia w prowadzeniu zespołów badawczych i współpracy międzynarodowej
  (w przypadku kandydatów na profesorów lub profesorów uczelni);
 • Udziału w komitetach programowych ważniejszych konferencji oraz czasopism
  (w przypadku kandydatów na profesorów lub profesorów uczelni);
 • Motywacji i planu rozwoju akademickiego dla siebie i, w przypadku kandydatów na profesorów lub profesorów uczelni - zespołu;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na prowadzenie badań i zajęć w tym języku;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej, wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości oraz w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych, a także udział w projektach interdyscyplinarnych, będą dodatkowym atutem.

Uniwersytet SWPS Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki.

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

Oferujemy

 • Możliwość współpracy badawczej z naukowcami zatrudnionymi w katedrze informatykami
  i w Centrum Badań nad Algorytmami i Rozproszonym Przetwarzaniem Danych na uczelni;
 • Możliwość interdyscyplinarnej współpracy z dwudziestoma kilkoma centrami i laboratoriami badawczymi na uniwersytecie, prowadzącymi wysokiej jakości badania naukowe na poziomie międzynarodowym (https://www.swps.pl/nauka-i-badania/jednostki-badawcze), w szczególności z centrami związanymi z neuroscience oraz analizą danych psychologiczno-socjologicznych takich jak Laboratorium EEG czy Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań poznawczych (ICACS), GAMES LAB;
 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego, wsparcie w realizacji celów (np. utworzeniu własnego centrum badawczego, nawiązywaniu i efektywnej realizacji współpracy akademickiej i biznesowej) i w awansie akademickim;
 • Szkolenia, staże, mentoring oraz inne formy wsparcia rozwoju;
 • Dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu
  i realizacji projektów badawczych i rozwojowych;
 • Pomoc wyspecjalizowanych komórek uczelni - Centrum Transferu Wiedzy i SWPS Innowacje - w rozwijaniu współpracy ze środowiskiem biznesowym;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Wykaz dokumentacji konkursowej

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań;
 • Kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora lub tytułu profesora.

Zgłoszenia

Wymagane dokumenty prosimy przesłać TUTAJ. Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29 lutego 2020 r.

Wyłonieni kandydaci będą mogli rozpocząć pracę od 1 marca 2020 roku lub 1 października 2020 roku.

Komisja konkursowa

 • prof. Dariusz Kowalski, Przewodniczący Komisji
 • prof. Ewa Gruszczyńska – Członek Komisji
 • dr Jagoda Lazarek - Członek Komisji
 • Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

Kryteria formalne

 • osiągnięcia naukowe (40% oceny kandydata/ kandydatki)
 • osiągnięcia dydaktyczne (40 % oceny kandydata/ kandydatki)
 • osiągnięcia organizacyjne (20 % oceny kandydata/ kandydatki)

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

LINK do regulaminu KONKURSU

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem dariusz.kowalski@swps.edu.pl lub w kwestiach formalnych: pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl