logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Badacza/Badaczki w projekcie naukowym, pt.: „Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019”, nr 2018/31/B/HS5/03403, finansowanym przez NCN, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Radosław Markowski. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 7 lutego 2020 r

APLIKUJĘ

Nazwa i opis projektu badawczego

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

Projekt ma dwa cele. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie siódmej edycji Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW) podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku. PGSW jest powyborczym sondażem przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie dorosłych obywateli Polski. Zawiera szereg pytań dotyczących cech społeczno-demograficznych respondentów, postaw i poglądów politycznych, w tym najważniejsze dotyczą: demokracji, sytuacji gospodarczej, ważnych kwestii społecznych, a także udziału i głosowania w wyborach. Badanie PGSW 2019 obejmie wszystkie wyżej wymienione kwestie, a także wiele zagadnień związanych z niedawnymi wydarzeniami politycznymi i zmianami społecznymi.

Drugim celem jest opracowanie – na gruncie polskim - innowacyjnej i efektywnej kosztowo metodologii przeprowadzania badań wyborczych. Do 2015 roku w PGSW stosowaliśmy wywiad bezpośredni (CAPI) na losowej próbie populacji. Metoda ta natrafia na coraz poważniejsze przeszkody: respondenci są coraz mniej chętni do udziału w długich wywiadach, gromadzenie danych w ten sposób jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. W ramach PGSW 2019 planujemy ocenić reprezentatywność sondaży internetowych (CAWI) poprzez porównanie z badaniami CAPI, a także przeprowadzić szereg eksperymentów politologicznych korzystając z panelowego zamysłu badania internetowego. Naszym celem jest dostosowanie istniejących metod gromadzenia danych do zmieniających się okoliczności oraz efektywne wykorzystanie nowych technologii.

Zadania

 • Udział w obróbce danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu;
 • Udział w analizowaniu i interpretacji uzyskanych wyników.

Wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych (nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, psychologia) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
 • Zainteresowanie szeroko pojmowanym obszarem badań wyborczych, metodologią badań ilościowych w naukach społecznych;
 • Znajomość pakietów statystycznych stosowanych w naukach społecznych (R, Stata, SPSS);
 • Gotowość do uczenia się nowego oprogramowania;
 • Bardzo dobra obsługa komputera;
 • Dyspozycyjność;
 • Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację;
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy w środowisku akademickim, a także dorobek naukowy z zakresu badań wyborczych, zachowań politycznych udokumentowany publikacjami, aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, udział w realizacji projektów badawczych udokumentowany publikacjami.

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dydaktycznej i naukowej oraz rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. Uniwersytet SWPS od wielu lat współpracuje z firmami i jednostkami naukowymi z sektora IT, mając tym samym udział w opracowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań, np. takich, jak robot edukacyjny Photon, czy aplikacja do badania jasności tekstów w języku polskim - Jasnopis. Łącząc wiedzę psychologiczną z informatyką, nasi badacze tworzą aplikacje i systemy informatyczne, podnoszące jakość życia, jak np. Beviado.

Oferujemy

 • Umowę o pracę na okres 1 stycznia 2020 r. – 30 czerwca 2021 r. (18 miesięcy);
 • Wynagrodzenie w wysokości 10000 PLN miesięcznie brutto brutto (kwota zostanie pomniejszona o koszty pracodawcy - podatek, ZUS);
 • Możliwość rozwoju zawodowego, włączając możliwość zatrudnienie po zakończeniu projektu;
 • Współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych),
  • listę publikacji,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.

Dodatkowe informacje

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z Regulaminem.

Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zgłoszenia

CV prosimy przesłać TUTAJ. Termin nadsyłania aplikacji upływa 7 lutego 2020 r.

Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się między 10.02.2020 r. a 21.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 lutego 2020 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.