logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w projekcie naukowym pt. „Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA” finansowanym przez NCN w ramach konkursu OPUS 14, którego kierownikiem jest prof. Aleksandra Łuszczyńska. Miejsce odbywania pracy: Wrocław. Termin nadsyłania aplikacji mija 13 lutego 2020 r.

APLIKUJĘ

 

Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA

Kiedyś problemem było palenie papierosów, dziś problemem jest siedzenie ( ang. „Sitting is a new smoking”). Jak można zmienić takie zachowanie? Co sprzyja ograniczeniu siedzenia, robieniu aktywnych przerw? Poza eksploracją w tym zakresie, planowane badania mają na celu nowe odkrycia naukowe w następujących obszarach: zaproponowanie nowej teorii wyjaśniającej jak i dlaczego ludzie zmieniają swoje zachowania zdrowotne. Jako kanwę nowego modelu wykorzystamy procesy opisane w modelu HAPA. Rozszerzenie polegać będzie na włączeniu zmiennych reprezentujących procesy impulsywne torujące zmianę zachowań. W efekcie powstanie model R+I HAPA, integrujący procesy świadome i automatyczne, wyjaśniające zmianę zachowania.

Zadania

 • Współnadzorowanie przebiegu i organizacji badań,
 • Przyjęcie wiodącej roli w analizie danych i pisaniu publikacji
 • Nadzór nad personelem realizującym badania, nadzór nad gromadzeniem danych, organizacja rejestru uczestników i zbioru danych (w szczególności rejestracja uczestników, identyfikacja odpowiednich uczestników);
 • Przygotowywanie indywidualnych informacji zwrotnych opartych na pomiarach akcelerometrycznych uczestników badań, po każdym z trzech tygodni akcelerometrii
 • Zbieranie danych u 60 osób starszych, tj. powyżej 60 r.ż. (we wszystkich punktach pomiarowych i interwencja u 60 uczestników, tj. 300 punktów pomiarowych).

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (psychologia) lub nauk o zdrowiu uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (z możliwym przedłużeniem, zgodnie z przepisami Narodowego Cenrtrum Nauki).
 • Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym przeprowadzanie indywidualnych badań psychologicznych i kontakt z uczestnikami badań,
 • Osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych,
 • Znajomość analizy wielozmiennowej (np. mixed models, HLM, modelowanie strukturalne),
 • Znajomość programu ActiLife oraz analizy danych akcelerometrycznych,
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia badań w aglomeracji Wrocławia.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Wydział Psychologii to jedna z najlepszych jednostek nauk społecznych w Polsce, co potwierdziła kompleksowa ocena MNiSW przeprowadzona w 2017 roku. Jest jednym z trzech ośrodków, który otrzymał kategorię A+ w grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym. Prowadzi zaawansowane badania z zakresu psychologii, w tym projekty o międzynarodowym zasięgu. Naukowcy mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria, wyposażone w oprogramowanie do komputerowych technik pomiaru oraz specjalistyczną aparaturę do badań psychofizjologicznych. Wydział posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nauką i działalnością badawczo-rozwojową we współpracy z biznesem i jednostkami naukowymi,
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny,
 • Zniżki na kursy językowe,
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny,
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit,
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych,
  • listę publikacji - również tych w przygotowaniu,
  • listę zrealizowanych badań, udział lub kierowanie grantami naukowymi,
  • potwierdzenie czynnego i biernego udziału w konferencjach naukowych,
  • listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części „wymagania” (m.in. znajomość metod analiz danych, doświadczenie w zakresie zbierania danych longitudinalnych , itd),
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu Doktora;
 • Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • Mile widziane: referencje od pracownika naukowego, z którym kandydat/ka współpracuje lub współpracował/a.

Kryteria formalne

Osiągnięcia naukowe - 45% oceny,
Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym - 40% oceny,
Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań - 15% oceny.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY
Termin nadsyłania aplikacji: 13 lutego 2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 lutego 2020
Termin rozpoczęcia pracy: najpóźniej 1.05. 2020 (27 miesięcy – do 31.07. 2022)

Skład Komisji Konkursowej:

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska – Przewodniczący Komisji
dr Karolina Zarychta – Członek Komisji
dr Anna Banik – Członek Komisji
Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.