logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty/tki w projekcie badawczym pt. „System celów tożsamościowych: Ja dążeniowe w interakcji i kontekście” finansowanym przez NCN nr 2018/31/G/HS6/01382 w ramach konkursu Beethoven CLASSIC 3, którego kierownikiem jest prof. Katarzyna Byrka. Miejsce odbywania stypendium: Wrocław. Termin nadsyłania aplikacji mija 10 stycznia 2020 r.

APLIKUJĘ

 

System celów tożsamościowych: Ja dążeniowe w interakcji i kontekście finansowym

Ludzie dążą do wielu celów. Jednak niektóre są dla nich szczególnie ważne, ponieważ pozwalają określić ich tożsamość. Tzn. pozwalają odpowiedzieć na pytania, kim chcę być? Tak zwane cele auto-definiujące (np. chęć stania się dobrym rodzicem, sportowcem czy osobą dbającą o środowisko) sprawiają, że ludzie angażują się w różne aktywności, aby osiągnąć tzw. stan samo-dopełnienia. Do tej pory fenomen samo-dopełnienia badano w kontekście dążenia do jednego celu auto-definiującego. W tym projekcie będziemy badać okoliczności, w których ludzie podejmują wiele celów tożsamościowych na raz. Na przykład, będziemy eksplorować sytuacje, gdy ludzie posiadają podwójną tożsamość kulturową niemiecką i turecką lub polską i ukraińską.
W perspektywie trzech lat zostało zaplanowanych jedenaście badań w tym pięć w Polsce: trzy eksperymentalne w laboratorium i dwa w terenie. Badania będą dotyczyły celów stawianych przez ludzi w takich obszarach jak m.in. tożsamość narodowa, czy rodzicielstwo. Każdy stypendysta będzie odpowiedzialny za blok badań, ale projekt przewiduje pracę zespołową.
Projekt będzie realizowany w międzynarodowym zespole kierowanym w niemieckiej części przez psychologów motywacji profesora Petera Gollwitzera oraz dra Johannesa Doerflingera.

Zadania

 • Zgłębianie literatury przedmiotu;
 • Współprojektowanie badań pilotażowych i właściwych;
 • Rekrutacja uczestników do badań;
 • Szkolenie pomocników badawczych;
 • Nadzór i/lub prowadzenie interwencji badawczych;
 • Analiza danych i ich interpretacja;
 • Udział w spotkaniach zespołu badawczego;
 • Współpraca z kierownikiem projektu w zakresie przygotowania artykułów prezentujących wyniki badań;
 • Udział w międzynarodowych konferencjach;
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach.

Wymagania

 • Status doktoranta, studenta studiów drugiego stopnia, bądź studenta co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich z zakresu psychologii;
 • Zainteresowanie obszarem psychologii społecznej, motywacji, tożsamości, zdrowia;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych i /lub w terenie;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość analiz statystycznych modeli regresji, mediacji, moderacji w różnych programach;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • Gotowość nauczenia się bardziej złożonych analiz statystycznych;
 • Gotowość nauczenia się oprogramowania do prowadzenia badań (np. Inquisit, ActiLife).

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Wydział Psychologii to jedna z najlepszych jednostek nauk społecznych w Polsce, co potwierdziła kompleksowa ocena MNiSW przeprowadzona w 2017 roku. Jest jednym z trzech ośrodków, który otrzymał kategorię A+ w grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym. Prowadzi zaawansowane badania z zakresu psychologii, w tym projekty o międzynarodowym zasięgu. Naukowcy mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria, wyposażone w oprogramowanie do komputerowych technik pomiaru oraz specjalistyczną aparaturę do badań psychofizjologicznych. Wydział posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne.

Oferujemy

 • Umowę stypendialną na okres 36 miesięcy;
 • Stypendium 3800. PLN netto miesięcznie;
 • Laptop, dostęp do literatury, licencji statystycznych i oprogramowania do badań;
 • Możliwość rozwoju profesjonalnego poprzez udział w warsztatach i szkoleniach;
 • Możliwość pracy w międzynarodowym zespole;
 • Wyjazdy na spotkania projektowe w Uniwersytecie w Konstancji;
 • Zdobywanie doświadczenia w aktywnym naukowo centrum badawczym (Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi);
 • Współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych,
  • listę publikacji również tych w przygotowaniu
  • lista zrealizowanych badań, udział lub kierowanie grantami naukowymi
  • czynny i bierny udział w konferencjach naukowych
  • listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części zadania (m.in. jakie analizy kandydat/ka potrafi wykonać, jakie programy potrafi obsługiwać)
 • Mile widziane jest dołączenie referencji od pracownika naukowego, z którym kandydat/ka współpracuje lub współpracował/a
 • Mile widziany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • Dodatkowo, w przypadku studentów/ek studiów drugiego stopnia bądź co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich: plany aplikowania na studia doktoranckie bądź kolejne studia drugiego stopnia z planowaną datą rozpoczęcia studiów, wyszczególnieniem uczelni/ innej jednostki naukowej i kierunku

Dodatkowe informacje

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (między 15.01.2020 a 25.01.2020).

W przypadku doktorantów/doktorantek i studentów/studentek mających planowo ukończyć studia w trakcie trwania projektu, umowa podpisana będzie na okres nieprzekraczający 6 miesięcy od planowanej daty ukończenia studiów, natomiast warunkiem przedłużenia będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających przyjęcie na kolejne studia (drugiego stopnia, doktoranckie) lub seminarium doktorskie.

Zgłoszenia

CV wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać TUTAJ.

Termin nadsyłania aplikacji: 10.01.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.01.2020

Link do Regulaminu

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.