logo uswps nazwa 3

Warszawa

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo (przyznane kolejno w 2007 i 2009 roku), doktora nauk społecznych z socjologii (od 2008) oraz doktora nauk humanistycznych z literaturoznawstwa (od 2015). Dotychczas na wydziale wypromowano 85 doktorów i 31 doktorów habilitowanych; 2 osobom nadano tytuł profesora (stan na  lipiec 2019).

Przewody doktorskie

Postępowania prowadzone są w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wraz z aktami wykonawczymi. Zgodnie z nowelizacją ustawy począwszy od dnia 1 października 2013 r. przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora prowadzone są wyłącznie na podstawie nowych przepisów.

W postępowaniu – oprócz tradycyjnej formy – rozprawa może mieć również postać maszynopisu książki, książki wydanej, spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, lub też spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych (z listy ministerialnej). Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Zobacz też: Szkoła Doktorska »

Otwarcie przewodu

Na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału doktorant składa następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie przewodu
 • propozycję dotyczącą osoby promotora i promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w przewodzie
 • deklarację w sprawie egzaminów doktorskich
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej
 • opinię opiekuna naukowego nt. koncepcji
 • CV
 • wykaz prac naukowych wraz zapisem ich publicznej prezentacji (warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (w szczególnych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych stopień doktora można nada osobie, która posiada tytułu zawodowy np. licencjata i uzyska „Diamentowy Grant”
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia
 • oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu
 • kwestionariusz osobowy
 • zdjęcie
 • kopia pierwszej strony dowodu osobistego
 • certyfikat językowy zwalniający z egzaminu doktorskiego
 • informacje dotyczące działalności popularyzującej naukę

Doktorant powinien zaprezentować koncepcję swojej pracy doktorskiej podczas spotkania naukowego:

 • Instytutu Nauk Społecznych – w przypadku dyscypliny: socjologia
 • Katedry Kulturoznawstwa – w przypadku dyscypliny: kulturoznawstwo
 • Przedstawicieli literaturoznawstwa i kulturoznawstwa z różnych jednostek Wydziału (Katedry Anglistyki, Katedry Kulturoznawstwa, Katedry Iberystyki i Italianistyki oraz Katedry Skandynawistyki) – w przypadku dyscypliny: literaturoznawstwo.

Na wspomnianym spotkaniu powinien być obecny opiekun naukowy doktoranta. Jeżeli opinia katedry/instytutu jest pozytywna, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie kierowana jest do Rady Wydziału, na posiedzeniu której przeprowadzane są odpowiednie głosowania. Wybierany jest również zazwyczaj skład komisji do przyjęcia i przeprowadzeni obrony rozprawy doktorskiej zwanej komisją doktorską.

Wyznaczenie recenzentów i przyjęcie rozprawy

Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (pięć egzemplarzy w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną). Na ręce dziekana wydziału trafiają 4 egzemplarze rozprawy wraz z pisemną opinią promotora. Recenzenci rozprawy wybieranie są w głosowaniu tajnym przez uprawnionych do głosowania członków Rady Wydziału.

Po uzyskaniu przez doktoranta pozytywnych recenzji i zdaniu wszystkich egzaminów doktorskich Rada Wydziału (po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami sprawy) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Wybierany jest również zazwyczaj skład komisji do przyjęcia i przeprowadzeni obrony rozprawy doktorskiej zwanej Komisją doktorską.

Obrona rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej z udziałem promotora, promotora pomocniczego i recenzentów. Podczas obrony Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony. Po obronie przedstawia Radzie Wydziału projekt uchwały o nadaniu stopnia.

Stopień doktora nauk humanistycznych nadawany jest w drodze uchwały w głosowaniu niejawnym przez uprawnionych członków Rady Wydziału.


Przewody w toku

Przewody zakończone

Mgr Marek Tylkowski

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr. hab. Anny Czajki-Cunico
pdf ico recenzja dr. hab. Józefa Pawłowskiego

Mgr Jędrzej Burszta

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Dominiki Ferens
pdf ico recenzja dr. hab. Pawła Frelika

Mgr Magdalena Baran-Wojtachnio

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Aleksandry Grzymały-Kozłowskiej
pdf ico recenzja dr hab. Katarzyny Dojwy-Turczyńskiej

Mgr Aleksandra Tatko

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr hab. Antoniny Ostrowskiej
pdf ico recenzja prof. dr hab. Beaty Tobiasz-Adamczyk

Mgr Małgorzata Bulaszewska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Alicji Kisielewskiej, prof. UwB
pdf ico recenzja dr hab. Magdalaeny Kamińskiej

Mgr Agata Ludzis-Todorov

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Jerzego Jastrzębskiego
pdf ico recenzja prof. Marka Krajewskiego

Mgr Joanna Łapińska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Zofii Kolbuszewskiej
pdf ico recenzja dr hab. Pawła Frelika

Mgr Iwona Szczęsna

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr hab. Małgorzaty Fuszary
pdf ico recenzja dr. hab. Kazimierza Frieske

Mgr Anna Kęsicka

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Magdaleny Szpunar
pdf ico recenzja dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego

Mgr Jakub Ligor

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Davida Malcolma
pdf ico recenzja dr hab. Jadwiga Maszewska

Mgr Natalia Juchniewicz

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Krzysztofa Pietrowicza
pdf ico recenzja dr. hab. Piotra Celińskiego

Mgr Justyna Sarnowska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr hab. Krystyny Szafraniec
pdf ico recenzja dr hab. Marii Zielińskiej

Mgr Katarzyna Archanowicz-Kudelska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Jolanty Lisek-Michalskiej
pdf ico recenzja dr. hab. Marka Gorzko

Mgr Sylwia Stano-Strzałkowska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Marka Krajewskiego
pdf ico recenzja prof dr. hab. Bogusława Nierenberga

Mgr Iwona Bąbiak

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr hab. Wiesławy Kozek
pdf ico recenzja dr hab. Kai Gadowskiej

Mgr Jacek Dziekan

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr. hab. Pawła Tańskiego
pdf ico recenzja dr. hab. Iwony Kurz

Mgr Miłosz J. Zieliński

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Ryszarda Radzika
pdf ico recenzja dr. hab. Wojciecha Łukowskiego

Mgr Rafał Majka

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr. hab. Tomasza Basiuka
pdf ico recenzja dr hab. Małgorzaty Bieńkowskiej, prof. UwB

Mgr Małgorzata Kowalewska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Katarzyny Łeńskiej-Bąk
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Eugeniusza Wilka

Mgr Izabela Derda

pdf ico  streszczenie
pdf ico
  recenzja prof. Andrzeja Kozieły
pdf ico recenzja prof. Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz

Mgr Zuzanna Oleś-Binczyk

pdf ico streszczenie
pdf ico
 recenzja prof. Jerzego Hausnera
pdf ico recenzja prof. Michała Federowicza
pdf ico 
recenzja prof. Juliusza Gardawskiego

Mgr Krzysztof Kasiński

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego 
pdf ico
 recenzja dr. hab. Rafała Pankowskiego

Mgr Joanna Katarzyna Puchalska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Łukasza Trzcińskiego
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Stanisława Tokarskiego

Mgr Andrzej Dorobek

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr. hab. T. Sławka
pdf ico recenzja prof. dr. hab. M. Jezińskiego

Mgr Małgorzata Rychert 

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej
pdf ico recenzja prof. dr hab. Alicji Helman

Postępowania habilitacyjne

Wszczęcie postępowania

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wskazując w nim wybraną do przeprowadzenia postępowania jednostkę organizacyjną. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • poświadczoną przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych kopię dyplomu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora
 • autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i angielskim
 • wykaz opublikowanych prac naukowych uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w rozporządzeniu z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewód doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora pomocniczego
 • informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą
 • informacje o odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich
 • informacje o działalności popularyzującej naukę

Habilitant we wniosku wskazuje tę część jego dorobku naukowego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe lub artystyczne odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli osiągnięciem jest „jednotematyczny cykl publikacji” powinien być on opatrzony tytułem.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów.

Po otrzymaniu z Centralnej Komisji zawiadomienia, iż Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych została wskazana przez kandydata jako jednostka mająca przeprowadzać postępowanie do kandydata wysyłana jest prośba o wskazanie czy koszty postępowania pokryje kandydat czy jednostka zatrudniająca kandydata. Po otrzymaniu informacji przygotowywana jest odpowiednia umowa.

Powołanie komisji habilitacyjnej i nadanie stopnia doktora habilitowanego

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych wyznacza trzech członków Komisji habilitacyjnej. Pozostali czterej członkowie wybierani są przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Zazwyczaj habilitant proszony jest o dostarczenie odpowiedniej liczby kopii prac.

Komisja habilitacyjna przedkłada Radzie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją. Na podstawie tej opinii Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia.

Postępowania w toku

Dr Anna Jawor

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat

Dr Agata Świerzowska

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat

 

Postępowania zakończone

Dr Dorota Koczanowicz

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Jędrzej Morawiecki

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Stanisław Meyer

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Bożena Gierek

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Dorota Kamińska-Jones

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Małgorzata Martynuska

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico 
skład komisji
pdf ico 
zmiana składu komisji
pdf ico 
uchwała
pdf ico 
przebieg postępowania

Dr Grzegorz Piotrowski

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico recenzja dr. hab. Mariusza Czubaja, prof. Uniwersytetu SWPS
pdf ico recenzja dr. hab. Mirosława Pęczaka
pdf ico recenzja dr. hab. Pawła Majewskiego
pdf ico uchwała umorzenie

Dr Nicole Dołowy-Rybińska

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico  przebieg postępowania

Dr Jolanta Szymkowska-Bartyzel

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Maria Potocka

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Ewa Kobylińska-Dehe

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Wojciech Klimczyk 

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Anna Kawalec

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji 
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Izolda Topp-Wójtowicz

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico
 uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Agnieszka Doda-Wyszyńska

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico
 przebieg postępowania

Dr Aleksandra Wierucka

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała 
pdf ico
 przebieg postępowania 

Dr Bogusław Dziadzia

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico
 przebieg postępowania 

Dr Ewa Głażewska

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała 
pdf ico
 przebieg postępowania 

Dr Andrzej Arkadiusz Leśniak

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico
 przebieg postępowania

Dr Małgorzata Abassy

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Jan Sowa

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico
 przebieg postępowania

Dr Łukasz Ronduda

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji – decyzja CKdsSiT
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwala
pdf ico
 przebieg postępowania

Dr Joanna Grela

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico
 skład komisji
pdf ico
 uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Adam Kola

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico zmiana w składzie komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

 

Nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych

Wszczęcie postępowania

Osoba wobec, której ma być wszczęte postępowanie składa w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania
 • poświadczone przez Biuro Dziekana kopie dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego
 • autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe, informacje o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego oraz o działalności popularyzującej naukę w języku polskim i angielskim
 • ankietę osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopni doktora habilitowanego ze wskazaniem, które z osiągnięć kandydat uznaje za najważniejsze
 • kwestionariusz osobowy »
 • CV

Wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej.

Wyznaczenie recenzentów i poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wybiera pięciu recenzentów. Po zapoznaniu się z recenzjami Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia bądź odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Wniosek o nadanie tytułu profesora wysyłany jest do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie miesiąca od podjęcia uchwały popierającej wniosek wraz z dokumentami, których lista i wzory dostępne są w sekretariacie wydziału.

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Nowy tryb

Stary tryb

Kontakt

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 106

Godziny pracy

 • od poniedziałku do piątku: 9.00-15.00