logo uswps nazwa 3

Wrocław

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie  psychologia (przyznane kolejno w 2009 i 2012 roku). Postępowania prowadzone są w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wraz z aktami wykonawczymi. Dotychczas wypromowano 25 doktorów, 17 osób uzyskało habilitację (stan na lipiec 2019).

Przewody doktorskie

Zgodnie z nowelizacją ustawy począwszy od dnia 1 października 2013 r. przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora prowadzone są wyłącznie na podstawie nowych przepisów. W postępowaniu – oprócz tradycyjnej formy – rozprawa może mieć również postać maszynopisu książki, książki wydanej, spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, lub też spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych (z listy ministerialnej). Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski. Poniożej przedstawiamy etapy postępowania o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Zobacz też: Szkoła Doktorska »

Otwarcie przewodu

Na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału doktorant składa następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie przewodu
 • propozycję dotyczącą osoby promotora i promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w przewodzie
 • deklarację wyboru egzaminów doktorskich
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej
 • opinię opiekuna naukowego nt. koncepcji
 • CV naukowe
 • wykaz prac naukowych (warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (w szczególnych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych stopień doktora można nadać osobie, która posiada tytułu zawodowy np. licencjata i uzyska „Diamentowy Grant”)
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia
 • oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu
 • kwestionariusz osobowy »
 • kopia pierwszej strony dowodu osobistego
 • certyfikat językowy zwalniający z egzaminu doktorskiego
 • informacje dotyczące działalności popularyzującej naukę

Koncepcja rozprawy doktorskiej jest przez doktoranta prezentowana publicznie a prezentacja ta ma formułę otwartą i odbywa się bezpośrednio przed posiedzeniem Rady II Wydziału Psychologii, na której posiedzeniu przeprowadzane jest odpowiednie głosowanie.

Wyznaczenie recenzentów i przyjęcie rozprawy

Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (pięć egzemplarzy w wersji papierowej jak również wersję elektroniczną). Na ręce dziekana wydziału trafiają 4 egzemplarze wraz z pisemną opinią promotora. Recenzenci rozprawy wybierani są w głosowaniu tajnym przez uprawnionych do głosowania członków Rady II Wydziału Psychologii.

Po uzyskaniu przez doktoranta pozytywnych recenzji i zdaniu wszystkich egzaminów doktorskich Rada II Wydziału Psychologii (po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami sprawy) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Wyznaczany jest również termin obrony rozprawy doktorskiej.

Obrona rozprawy i nadanie stopnia doktora

Obrona rozprawy doktorskiej ma formułę otwartą. Udział w obronie biorą również: promotor, promotor pomocniczy i recenzenci. Po zakończonej obronie, uprawnieni do głosowania w sprawach nadawania stopni i tytułów członkowie Rady II Wydziału Psychologii podejmują uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony.

Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia nadawany jest w drodze uchwały w głosowaniu niejawnym przez uprawnionych członków Rady II Wydziału Psychologii. Na wyraźny, zawarty w konkluzjach recenzji, wniosek recenzentów rozprawy, może być ona dodatkowo wyróżniona (odrębnym głosowaniem).

Przewody w toku

Postępowania habilitacyjne

Wszczęcie postępowania

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wskazując w nim wybraną do przeprowadzenia postępowania jednostkę organizacyjną. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • poświadczoną przez II Wydział Psychologii kopię dyplomu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora
 • autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i angielskim
 • wykaz opublikowanych prac naukowych uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w rozporządzeniu z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece nad studentami lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich
 • informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą
 • informacje o odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich
 • informacje o działalności popularyzującej naukę

Habilitant we wniosku wskazuje tę część jego dorobku naukowego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe lub artystyczne odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli osiągnięciem jest „jednotematyczny cykl publikacji” powinien być on opatrzony tytułem.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów.

Po otrzymaniu z Centralnej Komisji zawiadomienia, iż Rada II Wydziału Psychologii została wskazana przez kandydata jako jednostka mająca przeprowadzać postępowanie do kandydata wysyłana jest prośba o wskazanie czy koszty postępowania pokryje kandydat czy jednostka zatrudniająca kandydata. Po otrzymaniu informacji przygotowywana jest odpowiednia umowa.

Powołanie komisji habilitacyjnej i nadanie stopnia doktora habilitowanego

Rada II Wydziału Psychologii wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej. Pozostali czterej członkowie wybierani są przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Zazwyczaj habilitant proszony jest o dostarczenie odpowiedniej liczby kopii prac.

Komisja habilitacyjna przedkłada Radzie II Wydziału Psychologii uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją. Na podstawie tej opinii Rada II Wydziału Psychologii podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia.

Postępowania zakończone

dr Iwona Koczanowicz-Dehnel

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

dr Agnieszka Czerw

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

dr Aleksandra Szymków-Sudziarska

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

dr Michał Parzuchowski

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Szymon Wichary

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Tomasz Grzyb

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Jarosław Michałowski

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Anna Bokszczanin

pdf ico wniosek habilitantki
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Ryszard Makarowski

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Justyna Ziołkowska

pdf ico wniosek habilitantki
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Katarzyna Byrka

pdf ico wniosek habilitantki
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Agnieszka Golec

pdf ico wniosek habilitantki
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Anna Brytek-Matera

pdf ico wniosek habilitantki
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Wojciech Kulesza

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Agata Gąsiorowska

pdf ico wniosek habilitantki
pdf ico autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico
 przebieg postępowania

Dr Daniel Boduszek

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico autoreferat
pdf ico
 skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Dr Remigiusz Szczepanowski

pdf ico wniosek habilitanta
pdf ico
 autoreferat
pdf ico skład komisji
pdf ico uchwała
pdf ico przebieg postępowania

Nadanie tytułu profesora nauk społecznych

Wszczęcie postępowania

Osoba wobec, której ma być wszczęte postępowanie składa w sekretariacie Dziekana II Wydziału Psychologii następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania
 • poświadczone przez Biuro Dziekana kopie dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego
 • autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe, informacje o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego oraz o działalności popularyzującej naukę w języku polskim i angielskim
 • ankietę osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopni doktora habilitowanego ze wskazaniem, które z osiągnięć kandydat uznaje za najważniejsze
 • kwestionariusz osobowy »
 • CV

Wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej.

Wyznaczenie recenzentów i poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wybiera w postępowaniu pięciu recenzentów. Po zapoznaniu się z recenzjami Rada II Wydziału Psychologii podejmuje uchwałę w sprawie poparcia bądź odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Wniosek o nadanie tytułu profesora wysyłany jest do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie miesiąca od podjęcia uchwały popierającej wniosek wraz z dokumentami, których lista i wzory dostępne są w sekretariacie wydziału.

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Kontakt

Biuro Dziekana

Aleksandra Mokrzycka 
Wydziałowy koordynator ds. stopni i tytułu naukowego

Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pok. 24

Godziny pracy

 • poniedziałek-piątek: 9.00-16.00