Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej – analiza głosowań parlamentarnych
naukowo-badawczy
zakończony

Polaryzacja i konsensusw Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnych

Agnieszka Kwiatkowska
kierownik projektu
dr
Agnieszka Kwiatkowska

socjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości

zobacz biogram
wartość projektu: 48 290 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2017 2018

 

projekt naukowy

Polaryzacja

i konsensus 

 

w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej
– analiza głosowań parlamentarnych

 

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania48 290 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: październik 2017 – październik 2018

 

Jaki jest poziom polaryzacji systemów partyjnych? Jakie są relacje między większością rządową a opozycją? Jak podziały socjo-polityczne, obserwowane na poziomie elektoratu, funkcjonują na poziomie głosowań parlamentarnych? Projekt Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnych ma na celu stworzenie zbioru danych wyników indywidualnych głosowań w wybranych parlamentach krajów Europy Środkowej takich jak Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Litwa, Rumunia. Dr Agnieszka Kwiatkowska zbada między innymi zróżnicowanie wymiarów strukturalizujących rywalizację partyjną, spójność ideologiczną ugrupowań i warunki sprzyjające przekształcaniu się wewnątrzpartyjnych podziałów ideologicznych w rozpad partii lub utratę członków.

Opis projektu

Założenia

Wyniki indywidualnych głosowań parlamentarnych (roll calls) są coraz częściej wykorzystywanym źródłem danych dla analiz ilościowych, zwłaszcza nad legislaturami USA i krajów Ameryki Łacińskiej (Carey 2007; Morgenstern 2004) i Europy Zachodniej (Rosenthal, Voeten 2004; Hug 2006, 2010). Natomiast zbiory danych z Europy Środkowej i Wschodniej są niekompletne i nieaktualne (por. VoteWorld: The International Legislative Roll-Call Voting Website), a analizy na ich podstawie prowadzone obejmują, z rzadkimi wyjątkami (np. Carey, Formanek and Karpowicz 1999; Sokołowski et al 2008; Dudzińska 2015), tylko jeden kraj i ograniczoną liczbę kadencji. W efekcie brakuje analiz porównawczych między krajami, a uogólnianie wyników badań nad środkowoeuropejskimi parlamentami jest praktycznie niemożliwe.

Użyteczność wyników

Efektem działania będzie powstanie unikatowego na skalę światową zbioru danych, służącego analizie jawnych i latentnych wymiarów zachowań elit politycznych. Zbadane zostaną w szczególności: zróżnicowanie wymiarów strukturalizujących rywalizację partyjną; spójność ideologiczna ugrupowań; warunki sprzyjające przekształcaniu się wewnątrzpartyjnych podziałów ideologicznych w rozpad partii lub utratę członków; poziom polaryzacji systemów partyjnych; relacje między większością rządową a opozycją; oraz jakie podziały socjo-polityczne, obserwowane na poziomie elektoratu (zwłaszcza: stosunek do komunistycznej przeszłości, kwestie etniczne, wymiar państwo-kościół, w późniejszym etapie – kwestia integracji europejskiej), funkcjonują na poziomie głosowań parlamentarnych.

Istota badania polega na przygotowaniu zbioru danych umożliwiającego analizę zachowań elit parlamentarnych w perspektywie komparatystycznej, z uwzględnieniem zmiennych makro, w celu wyizolowania efektów, które mają charakter uniwersalny. Ze względu na brak tego typu analiz dla krajów ECE, projekt ma innowacyjny charakter, a jego rezultaty wzbogacą polską i światową naukę w zakresie badań nad zachowaniami parlamentarnymi i systemami partyjnymi.

Kwiatkowska, Agnieszka kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwiatkowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Kwiatkowskasocjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości

Metody badawcze

Celem działania jest stworzenie wyczerpującego i aktualnego zbioru danych wyników indywidualnych głosowań w wybranych parlamentach Europy Środkowej (Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Litwa, Rumunia), wzbogaconego o metadane parlamentarzystów i głosowań. Źródłem danych będą przede wszystkim strony internetowe parlamentów wybranych krajów, a wtórnie – dane udostępniane przez organizacje rządowe, pozarządowe i instytucje naukowe. Dla uzyskania wysokiej interoperacyjności i możliwie szerokiego zakresu zastosowań, zbiór zostanie uzupełniony o zasoby światowej bazy ParlGov, obejmującej wyniki wyborów, składy parlamentów i rządów. Pozwoli to na wyizolowanie efektów lokalnych i uniwersalnych przy kontroli zmiennych poziomu makro.