Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Listy rankingowe na wybranych kierunkach w rekrutacji na rok 2024/2025

Nowe zasady rekrutacji
na wybranych kierunkach studiów

O przyjęciu na wybrane kierunki studiów decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc.

Kierunki objęte listą rankingową

Psychologia

Listy rankingowe obowiązują na kierunku psychologia na studiach I stopnia oraz 5-letnich studiach jednolitych magisterskich (forma stacjonarna i niestacjonarna) w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie, Katowicach i Krakowie.

Listy rankingowe nie obowiązują w trakcie rekrutacji na psychologię w indywidualnej organizacji studiów  (3,5-letnia tzw. psychologia dla magistrów i licencjatów).

Prawo

Listy rankingowe obowiązują na kierunku prawo w Warszawie na 5-letnich studiach jednolitych magisterskich (forma stacjonarna i niestacjonarna).

Psychologia i informatyka

Listy rankingowe obowiązują na kierunku psychologia i informatyka w Warszawie na studiach I stopnia (forma stacjonarna i niestacjonarna).

Konkurs świadectw dojrzałości

Liczą się wyniki z części pisemnej z 2 różnych najlepiej zdanych przedmiotów maturalnych. Wyniki przeliczane są na punkty kwalifikacyjne (1% ma maturze podstawowej = 1 pkt, 1% na maturze rozszerzonej = 1,5 pkt, 1% na maturze dwujęzycznej = 2 pkt). W przypadku osób z jednakową liczbą punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane wyniki z trzeciego pisemnego egzaminu maturalnego.

Próg punktowy

Aby przystąpić do rekrutacji, kandydaci muszą mieć określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych. Poniższa tabela przedstawia obowiązujący próg punktowy.

kierunekdwa najwyższe wyniki z części pisemnej matury
nowa maturastara matura
Psychologia w Warszawie 130 pkt 130 pkt
Psychologia we Wrocławiu 120 pkt 80 pkt
Psychologia w Poznaniu 120 pkt 80 pkt
Psychologia w Sopocie 120 pkt 80 pkt
Psychologia w Katowicach 120 pkt 80 pkt
Psychologia w Krakowie 120 pkt 80 pkt
Prawo w Warszawie 100 pkt 100 pkt
Psychologia i informatyka w Warszawie 120 pkt 120 pkt

Jak przebiega rekrutacja
kalendarium naborów

Rekrutacja jest podzielona na nabory, czyli określone terminy składania dokumentów i ogłaszania wyników kwalifikacji:

  • 2 nabory główne, w których suma limitów przyjęć stanowi całkowity limit miejsc wyznaczonych dla danego kierunku, poziomu i formy studiów oraz wydziału
  • 6 naborów uzupełniających, w których limit miejsc ustalany jest po zakończeniu poprzedniego naboru

Kandydaci zakwalifikowani na listę rankingową zostaną przyjęci na studia dopiero wówczas, gdy we wskazanym terminie dokończą proces rekrutacji (podpiszą umowę i prześlą do Biura Rekrutacji wymagane dokumenty).

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się na listę rankingową w danym naborze, umieszczani są na liście rezerwowej i – jeśli wyrażą zgodę – biorą udział w kolejnym naborze.

Najważniejsze
terminy w roku 2024

Zwróć uwagę na daty:

  • otwarcia i zamknięcia naboru,
  • ogłoszenia wyników,
  • zawarcia umowy,
  • wysłania dokumentów.

18 kwietnia

początek pierwszego
naboru

Czas start

I NABÓR

Masz już zdaną maturę i chcesz rozpocząć studia w tym roku? Ten nabór jest dla ciebie!

Jesteś tegorocznym maturzystą? Już dziś załóż konto w formularzu rekrutacyjnym, a wyniki matury uzupełnisz później. Czy się dostałeś(-aś), okaże się w kolejnych naborach.


Start
18 kwietnia, godz. 12.00

Koniec
13 czerwca, godz. 12.00

Wyniki
17 czerwca, godz. 12.00

Umowa
do 20 czerwca, godz. 12.00

Dokumenty
do 24 czerwca, godz. 12.00

13 czerwca

początek drugiego
naboru

9 lipca
wyniki matury!

Maturzysto, to twój moment

II NABÓR

Zdajesz maturę w tym roku i chcesz studiować na naszej uczelni? Ten nabór jest dla ciebie.

Masz już zdaną maturę, ale przegapiłeś(-aś) 1. nabór? Nie szkodzi, aplikuj razem z tegorocznym maturzystami. Wciąż masz szansę!


Start
13 czerwca, godz. 12.01

Koniec
22 lipca, godz. 12.00

Wyniki
24 lipca, godz. 12.00

Umowa
do 29 lipca, godz. 12.00

Dokumenty
do 31 lipca, godz. 12.00

22 lipca - 26 września

6 naborów
uzupełniających

26 września
koniec rekrutacji!

Ostatni dzwonek

NABORY UZUPEŁNIAJĄCE

Nie zakwalifikowałeś(-łaś) się w poprzednich naborach? A może dopiero teraz zdecydowałeś(-aś) się na studia na naszej uczelni?

Wciąż jeszcze możesz zająć miejsce, które zwolniło się w procesie rekrutacji.


1. nabór
22 lipca-5 sierpnia

2. nabór
5 sierpnia-19 sierpnia

3. nabór
19 sierpnia-2 września

4. nabór
2 września-16 września

5. nabór
16 września-23 września

6. nabór
23 września-25 września

Udział w poszczególnych naborach
Najczęściej zadawane pytania

Do listy rankingowej brane są pod uwagę dwa dowolne, najlepiej zdane przedmioty w części pisemnej matury polskiej, międzynarodowej, europejskiej lub zagranicznej. W przypadku osób z jednakową liczbą punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane wyniki z trzeciego pisemnego egzaminu maturalnego.

Wyniki z matury przeliczane są na punkty kwalifikacyjne (1% ma maturze podstawowej = 1 pkt, 1% na maturze rozszerzonej = 1,5 pkt, 1% na maturze dwujęzycznej = 2 pkt). Szczegółowe przeliczniki dla matury polskiej, matury międzynarodowej IB i EB oraz matury zagranicznej opisane są w załączniku nr 3 do Uchwały Rekrutacyjnej.

Przejdź do dokumentów rekrutacyjnych

Nie, listy rankingowe są tworzone w zależności od formy studiów i naborów.

W każdym naborze przyjmujemy określoną liczbę kandydatów. Na liście rankingowej znajduje się maksymalnie tylu kandydatów, ile miejsc przewidzianych dla danego naboru (opisane jako % wszystkich miejsc w ramach określonego limitu na dany rok akademicki).

Kierunek psychologia

MiastoForma studiówNabór INabór II
Warszawa stacjonarne 10% 90%
  niestacjonarne 30% 70%
Wrocław stacjonarne 10% 90%
  niestacjonarne 30% 70%
Poznań stacjonarne 15% 85%
  niestacjonarne 33% 67%
Sopot stacjonarne 12% 88%
  niestacjonarne 25% 75%
Katowice stacjonarne 12% 88%
  niestacjonarne 35% 65%
Kraków stacjonarne 15% 85%
  niestacjonarne 25% 75%

Kierunek psychologia i informatyka

MiastoForma studiówNabór INabór II
Warszawa stacjonarne 20% 80%

Kierunek prawo

MiastoForma studiówNabór INabór II
Warszawa stacjonarne 15% 85%
  niestacjonarne 20% 80%

Pierwszy nabór kończy się 13.06.2024 r., czyli przed ogłoszeniem wyników tegorocznych matur (09.07.2024 r.). Zatem możliwość wprowadzenia wyników do formularza rekrutacyjnego będą mieli wyłącznie Kandydaci z maturami z poprzednich lat.

Tak, nabór 2 oraz wszystkie nabory uzupełniające są dostępne zarówno dla tegorocznych maturzystów jak i osób, które zdały maturę w poprzednich latach.

Wyniki naborów
Najczęściej zadawane pytania

Informacja o wynikach kwalifikacji pojawi się w formularzu rekrutacyjnym w terminach opisanych na stronie internetowej oraz w Szczegółowych zasadach postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2022/2023. Kandydat zostanie poinformowany o pojawieniu się wyniku za pośrednictwem maila.

Przejdź do dokumentów rekrutacyjnych

Wyniki kwalifikacji należy sprawdzać w formularzu rekrutacyjnym, na indywidualnym koncie kandydata.

Kandydat zostanie poinformowany w formularzu rekrutacyjnym o wpisaniu na listę rezerwową. Należy śledzić komunikaty z formularza rekrutacyjnego o możliwym zwolnieniu się miejsca na liście głównej. W przypadku braku kwalifikacji kandydat powinien wyrazić zgodę na uczestnictwo w kolejnym naborze.

Kwalifikacja na listę rankingową nie oznacza wpisu na listę studentów. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest zawarcie umowy oraz dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Rekrutacji w terminach wskazanych przy naborach - decyduje data nadania dokumentów.

Warunek ten dotyczy wyłącznie obywateli polskich. Obcokrajowcy mogą dostarczyć oryginały dokumentów w terminie określonym w administracyjnej decyzji warunkowej.

Kandydat zakwalifikowany na listę rankingową jest proszony o wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, przy czym pod uwagę brana jest data nadania (wyznaczona w ramach każdego naboru i opisana w Szczegółowych zasadach postępowania rekrutacyjnego).

Po wysłaniu dokumentów, kandydat wprowadza do formularza rekrutacyjnego datę nadania przesyłki oraz informację, czy skorzystał z operatora pocztowego, czy nadał dokumenty kurierem.

Przejdź do dokumentów rekrutacyjnych

Kandydaci, którzy trafią do kolejnego naboru z listy rezerwowej, będą rozpatrywani razem z nowymi kandydatami, którzy właśnie zarejestrowali się w formularzu rekrutacyjnym. Ich wyniki mogą być zarówno wyższe jak i niższe od wyników osób, które dopiero dołączyły do procesu kwalifikacji. Zatem pozycja na liście może ulec zmianie.

Kierunki z listą rankingową

Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Katowice jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Sopot I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Sopot jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Psychologia i informatyka

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły