Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Stypendia dla studentów

Stypendia naukowe

Stypendia za osiągnięcia naukowe, społeczne, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Dla kogo: dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Jak aplikować: wnioski o Stypendium Rektora należy składać w uczelni. Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze Stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendium Ministra dla najlepszych studentów

Dla kogo: dla studentów, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, udział w konkursach i projektach artystycznych, udział w międzynarodowych zawodach sportowych).
Więcej informacji   

Jak aplikować: dokumenty należy składać do Dziekana wydziału. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału są przekazywane do MEiN, gdzie następuje ich ocena. Wnioski oceniane są metodą punktową. Przy ocenie osiągnięć Zespół kieruje się rangą danego osiągnięcia i jego wybitnymi cechami, mając na uwadze prestiżowy charakter stypendium. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych oceniane są wyłącznie osiągnięcia o dużej randze, wysokim poziomie innowacyjności lub szczególnym nowatorstwie.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Diamentowy Grant

Dla kogo: dla absolwentów studiów I stopnia lub studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku MEiN przyznaje granty na badania 100 najlepszym studentom w Polsce. Więcej informacji

Ile: wysokość grantu wynosi do 220 tys. zł.

Jak aplikować: wnioski należy złożyć w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Stypendia z jednostek samorządu terytorialnego

Dla kogo: stypendia te są przyznawane przez gminy, powiaty i województwa. Mogą o nie wnioskować studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Ile: wysokość stypendiów oraz ich liczba są ustalane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak aplikować: kandydaci powinni złożyć wniosek w jednostce samorządu terytorialnego. Termin upływa zazwyczaj na początku października.

Stypendia za osiągnięcia sportowe

Studenci reprezentujący uczelnie w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych mogą liczyć na wsparcie finansowe. W zależności od osiągnięć mogą ubiegać się o stypendia przyznawane są przez MEiN oraz naszą uczelnię. Więcej informacji »

Stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe

Dla kogo: dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów i mają osiągnięcia sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym). Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

Jak aplikować: wnioski o Stypendium Rektora należy składać w uczelni.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Dla kogo: dla studentów, którzy posiadają wybitne osiągnięcia sportowe (np. udział w międzynarodowych zawodach sportowych).

Za wysokie osiągnięcie sportowe uważa się:

  • udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
  • zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
  • zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

Jak aplikować: dokumenty należy składać do Dziekana wydziału. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału są przekazywane do MEiN, gdzie następuje ich ocena.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

W roku akademickim 2022/2023 studenci mogli otrzymać w ciągu roku akademickiego:

  • 13815 zł (przy dochodzie poniżej 650 zł na osobę)
  • 13727 zł(przy dochodzie od 650,01 do 850 zł na osobę)
  • 13680 zł(przy dochodzie od 850,01 do 1051,70 zł na osobę)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Zapomoga

Zapomoga przysługuje studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy.

Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze stypendium socjalnego i zapomogi nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendium specjalne
dla osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet SWPS oferuje swoim studentom szereg programów stypendialnych, w tym stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługuje ono wyłącznie studentom studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 9 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokument o niepełnosprawności wydany przez organ orzekający w innym kraju (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) nie stanowi podstawy do przyznania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz też:

Skontaktuj się
z nami

Centrum Wsparcia i Aktywności

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje nr 005 i 006
03-815 Warszawa

22 103 64 64

http://portal.swps.edu.pl


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 10.00–16.00


Kierownik
Jolanta Kubuj