logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Uniwersytet SWPS posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Dotychczas na uczelni wypromowano ponad 153 doktorów i 41 doktorów habilitowanych w tej dyscyplinie; przeprowadzono 6 postępowań, które zakończyły się nadaniem tytułu profesora (stan na październik 2019).

Instytut prowadzi postępowania awansowe. Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia na drodze do uzyskania stopnia doktora zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS »

Postępowania doktorskie i habilitacyjne – nowy tryb

Wszystkie postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego rozpoczętę po 1 października 2019 r. prowadzone są na zasadach określonych w przepisach z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w regulaminie zatwierdzonym przez Senat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Regulaminy i akty prawne

Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne – stary tryb

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych (akty prawne poniżej). Jeżeli wspomniane postępowania o nadanie stopnia doktora nie zakończą się do dnia 31 grudnia 2021 r., zostaną umorzone.

Ustawy i rozporządzenia

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki pobierz »
  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesoraw sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »

Postępowania doktorskie w toku

Informacje o obronach doktorskich wraz z aktualnymi terminami i adresami internetowymi przygotowanymi na potrzeby przeprowadzenia publicznych obron można znaleźć pod tym linkiem: https://uniwersytet_swps.bip.gov.pl/dokumentacja-prowadzonych-postepowan/

Mgr Dawid Subocz

Mgr Magdalena Jabłońska (dokumentacja postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu SWPS)

Mgr Piotr Modzelewski

Zakończone postępowania doktorskie

Mgr Izabella Haertlé

Mgr Ewelina Kowalewska

Mgr Daniel Melerowicz

Mgr Łukasz Konrad Kmiotek

Mgr Kamil Fuławka

Mgr Anna Gorgolewska

 Mgr Magdalena Leśnierowska

Mgr Kamila Salamonik

 Mgr Maria Szczepaniak

Mgr Maria Baran

Mgr Aleksandra Gradowska

Mgr Zuzanna Gazdowska

Mgr Monika Rupińska

Mgr Agnieszka Młyniec

Mgr Klara Królewiak

Mgr Katarzyna Czekierda

Mgr Krzysztof Leoniak

Mgr Patryk Łakuta

Mgr Magdalena Przedniczek

Mgr Magdalena Kruk

Mgr Agata Kozłowska

Mgr Monika Boberska

Zakończone postępowania habilitacyjne

Dr hab. Elżbieta Trylińska-Tekielska

Dr hab. Agnieszka Popiel

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda

Dr hab. Jolanta Życińska

Dr hab. Maciej Hanczakowski

Dr hab. Katarzyna Zawadzka

Dr hab. Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała

Dr hab. Wojciech Białaszek

Dr hab. Agnieszka Sorokowska

Dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk

Dr hab. Aleksandra Kroemeke

 Dr hab. Krystyna Rymarczyk

 

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa