logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla zainteresowanych opanowaniem praktycznych umiejętności w zakresie systemowej diagnozy i technik pracy z rodziną.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Pomoc psychologiczna
i interwencje systemowe w rodzinie

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ Z PRZEWAGĄ ZAJĘĆ STACJONARNYCH.

O studiach

"Studia dostarczają wiedzy z zakresu systemowej diagnozy rodziny, umożliwiając interpretację problemów pojawiających się w procesie jej rozwoju. Największy nacisk kładziony jest na praktyczne ćwiczenie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej rodzinom. Omawiane są i ćwiczone metody pracy z różnego rodzaju problemami: zaburzeniami więzi, konfliktami, uzależnieniami oraz zaburzeniami zachowania i emocji przejawianymi przez dzieci. Podstawową metodą kształcenia są warsztaty psychologiczne prowadzone przez certyfikowanych psychoterapeutów i trenerów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne w zakresie omawianej problematyki. Forma studiów sprzyja wymianie doświadczeń zawodowych uczestników, wzbogaca warsztat pracy, rozwija zdolność współpracy w grupie przy rozwiązywaniu problemów, pogłębia także samoświadomość w relacjach udzielania pomocy."

john borysnsp 700dr Maria John-Borys
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, które z racji swej działalności zawodowej lub własnych potrzeb są zainteresowane pogłębianiem swojej wiedzy o procesach zachodzących w rodzinie i ich wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodziny. Akcentowane w programie studiów są zaburzenia występujące u dzieci, jako najsłabszych, bo najbardziej zależnych osób w systemie rodziny. Program studiów adresowany jest do: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, kuratorów społecznych i zawodowych, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności rozwijających warsztat pracy w pomocy rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysów lub przejawiających dysfunkcje opiekuńcze i socjalizacyjne.

CEL

Zapoznanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej z metodami systemowej pracy z rodziną.

Założenia programowe

Profesjonalne udzielanie pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysów normatywnych (związanych z cyklem rozwojowym rodziny) oraz sytuacyjnych (związanych z wydarzeniami losowymi) wymaga opanowania wiedzy o strukturze i funkcjach rodziny, ich znaczeniu w radzeniu sobie z pokonywaniem trudności. Systemowe podejście zakłada, że objawy psychopatologiczne u jednej z osób w rodzinie (jest nią najczęściej dziecko) wskazują na zaburzenia struktury i funkcji całego systemu. Zatem aby przywrócić równowagę zaburzonej osobie pomocą powinien być objęty cały system – rodzina. Systemowe podejście ujmuje problem jednostki w kontekście jej powiązań, zależności i doświadczeń w relacjach z innymi członkami rodziny. Dlatego też podejście systemowe zakłada pracę diagnostyczną i terapeutyczną obejmującą całą rodzinę, szczególnie rodziców lub opiekunów osoby identyfikowanej jako pacjent (osoba sprawiająca problemy).
W programie studiów akcentowane jest zdobywanie umiejętności praktycznych w pracy z rodzinami, zajęcia mają głównie charakter warsztatów, na których uczestnicy opanowują umiejętności nawiązywania kontaktu z rodziną, systemowego diagnozowania jej struktury i modelu funkcjonowania, określania problemu i metod pracy służących rozwiązywaniu problemów.

Cele szczegółowe

 • Opanowanie umiejętności ujmowania problemu osoby (identyfikowanej jako pacjent) w kontekście relacji i doświadczeń rodzinnych.
 • Dostarczenie technik pracy dla systemowej diagnozy rodziny.
 • Ćwiczenie metod wspierania rodziny na rzecz pozytywnej zmiany.

Kwalifikacje uczestników studiów

Studia odpowiadają zapotrzebowaniu społecznemu na pomoc rodzinom przeżywającym sytuacje kryzysów egzystencjalnych, dostarczają profesjonalnych umiejętności osobom wspierającym rodziny w systemach pieczy zastępczej. Przygotowują do prowadzenia edukacji, konsultacji i udzielania pomocy psychologicznej rodzicom, opiekunom i wychowawcom dzieci i młodzieży.

Dlaczego warto?

 • Bogaty program zawierający aż 230 godzin zajęć dydaktycznych.
 • W ramach programu studiów 30 godzinny trening interpersonalny.
 • Poznasz i praktycznie opanujesz metody i techniki stosowane w systemowej diagnozie rodziny (wywiad, genogram, pytania cyrkularne, wspólny rysunek).
 • Przez ćwiczenia w obserwacji i interpretacji komunikowania się członków rodziny zyskasz umiejętności stawiania hipotez diagnostycznych.
 • Nauczysz się spostrzegać i diagnozować objawy psychopatologiczne u poszczególnych osób w kontekście ich relacji z ważnymi członkami rodziny.
 • Poszerzysz swoje umiejętności pracy z problemami (m. in. objawami psychopatologicznymi) indywidualnych klientów poprzez analizę ich relacji z ważnymi dla nich osobami.
 • Zdobędziesz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów we współpracy z grupą.
 • Zapoznasz się z metodą superwizji grupowej, prowadzonej na wzór grupy Balinta.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie. Wyjątek stanowi pierwszy zjazd w ramach którego prowadzony jest trening interpersonalny trwający 3 dni tj. piątek – niedziela (jest to zjazd obowiązkowy).

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów oraz napisanie dwóch semestralnych prac.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program

Program studiów obejmuje 230 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

MODUŁ I
RELACJE W SYSTEMACH SPOŁECZNYCH

 • Trening interpersonalny.
 • Pojęcie systemu rodziny – struktura, funkcje.
 • Szkoły psychoterapii w obrębie podejścia systemowego.
 • Systemowa diagnoza rodziny – genogram, techniki rysunkowe.
 • Więź w rodzinie – koncepcja przywiązania.

MODUŁ II
PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU RODZINY

 • Konflikty w bliskich związkach w aspekcie komunikowania się i innych umiejętności społecznych.
 • Formy przemocy w rodzinie –diagnoza, podstawy interwencji.
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży w aspekcie funkcjonowania rodziny.
 • Rodzina z problemem alkoholowym – ujęcie systemowe.

MODUŁ III
INTERWENCJE W TERAPII SYSTEMOWEJ

 • Wywiad z rodziną, kontrakt.
 • Praca terapeutyczna z rodziną w podejściu komunikacyjnym i strategicznym.
 • Mediacje w sytuacji konfliktu rodzinnego.
 • Techniki terapii behawioralnej w zaburzeniach dzieci i młodzieży.
 • Praca z zaburzeniami jedzenia.

MODUŁ IV

 • Warsztat dyplomowy.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 660 zł
2 raty 3050 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.