hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla zainteresowanych opanowaniem praktycznych umiejętności w zakresie systemowej diagnozy i technik pracy z rodziną.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Pomoc psychologiczna
i interwencje systemowe w rodzinie

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

kierownik pomoc psych john borys"Studia dostarczają wiedzy z zakresu systemowej diagnozy rodziny, umożliwiając interpretację problemów pojawiających się w procesie jej rozwoju. Największy nacisk kładziony jest na praktyczne ćwiczenie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej rodzinom. Omawiane są i ćwiczone metody pracy z różnego rodzaju problemami: zaburzeniami więzi, konfliktami, uzależnieniami oraz zaburzeniami zachowania i emocji przejawianymi przez dzieci. Podstawową metodą kształcenia są warsztaty psychologiczne prowadzone przez certyfikowanych psychoterapeutów i trenerów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne w zakresie omawianej problematyki. Forma studiów sprzyja wymianie doświadczeń zawodowych uczestników, wzbogaca warsztat pracy, rozwija zdolność współpracy w grupie przy rozwiązywaniu problemów, pogłębia także samoświadomość w relacjach udzielania pomocy."

dr Maria John-Borys
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, które z racji swej działalności zawodowej lub własnych potrzeb są zainteresowane pogłębianiem swojej wiedzy o procesach zachodzących w rodzinie i ich wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodziny. Akcentowane w programie studiów są zaburzenia występujące u dzieci, jako najsłabszych, bo najbardziej zależnych osób w systemie rodziny. Program studiów adresowany jest do: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, kuratorów społecznych i zawodowych, 1 zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności rozwijających warsztat pracy w pomocy rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysów lub przejawiających dysfunkcje opiekuńcze i socjalizacyjne.

CEL

Zapoznanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej z metodami systemowej pracy z rodziną.

Założenia programowe

Profesjonalne udzielanie pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysów normatywnych (związanych z cyklem rozwojowym rodziny) oraz sytuacyjnych (związanych z wydarzeniami losowymi) wymaga opanowania wiedzy o strukturze i funkcjach rodziny, ich znaczeniu w radzeniu sobie z pokonywaniem trudności. Systemowe podejście zakłada, że objawy psychopatologiczne u jednej z osób w rodzinie (jest nią najczęściej dziecko) wskazują na zaburzenia struktury i funkcji całego systemu. Zatem aby przywrócić równowagę zaburzonej osobie pomocą powinien być objęty cały system – rodzina. Systemowe podejście ujmuje problem jednostki w kontekście jej powiązań, zależności i doświadczeń w relacjach z innymi członkami rodziny. Dlatego też podejście systemowe zakłada pracę diagnostyczną i terapeutyczną obejmującą całą rodzinę, szczególnie rodziców lub opiekunów osoby identyfikowanej jako pacjent (osoba sprawiająca problemy).
W programie studiów akcentowane jest zdobywanie umiejętności praktycznych w pracy z rodzinami, zajęcia mają głównie charakter warsztatów, na których uczestnicy opanowują umiejętności nawiązywania kontaktu z rodziną, systemowego diagnozowania jej struktury i modelu funkcjonowania, określania problemu i metod pracy służących rozwiązywaniu problemów.

Cele szczegółowe

 • Opanowanie umiejętności ujmowania problemu osoby (identyfikowanej jako pacjent) w kontekście relacji i doświadczeń rodzinnych.
 • Dostarczenie technik pracy dla systemowej diagnozy rodziny.
 • Ćwiczenie metod wspierania rodziny na rzecz pozytywnej zmiany.

Kwalifikacje uczestników studiów

Studia odpowiadają zapotrzebowaniu społecznemu na pomoc rodzinom przeżywającym sytuacje kryzysów egzystencjalnych, dostarczają profesjonalnych umiejętności osobom wspierającym rodziny w systemach pieczy zastępczej. Przygotowują do prowadzenia edukacji, konsultacji i udzielania pomocy psychologicznej rodzicom, opiekunom i wychowawcom dzieci i młodzieży.

Dlaczego warto?

 • Bogaty program zawierający aż 230 godzin zajęć dydaktycznych.
 • W ramach programu studiów 30 godzinny trening interpersonalny.
 • Poznasz i praktycznie opanujesz metody i techniki stosowane w systemowej diagnozie rodziny (wywiad, genogram, pytania cyrkularne, wspólny rysunek).
 • Przez ćwiczenia w obserwacji i interpretacji komunikowania się członków rodziny zyskasz umiejętności stawiania hipotez diagnostycznych.
 • Nauczysz się spostrzegać i diagnozować objawy psychopatologiczne u poszczególnych osób w kontekście ich relacji z ważnymi członkami rodziny.
 • Poszerzysz swoje umiejętności pracy z problemami (m. in. objawami psychopatologicznymi) indywidualnych klientów poprzez analizę ich relacji z ważnymi dla nich osobami.
 • Zdobędziesz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów we współpracy z grupą.
 • Zapoznasz się z metodą superwizji grupowej, prowadzonej na wzór grupy Balinta.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co   2-3 tygodnie. Wyjątek stanowi pierwszy zjazd w ramach którego prowadzony jest trening interpersonalny trwający 3 dni tj. piątek – niedziela (jest to zjazd obowiązkowy).

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów oraz napisanie dwóch semestralnych prac.
Szczegółowe warunki zaliczenia.

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów:

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2016/2017

Program

Program studiów obejmuje 230 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów.

MODUŁ I
RELACJE W SYSTEMACH SPOŁECZNYCH

 • Trening interpersonalny.
 • Pojęcie systemu rodziny – struktura, funkcje, rozwój.
 • Szkoły psychoterapii w obrębie podejścia systemowego.
 • Systemowa diagnoza rodziny – genogram, techniki rysunkowe.
 • Więź w rodzinie – koncepcja przywiązania.

MODUŁ II
PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU RODZINY

 • Konflikty w bliskich związkach w aspekcie komunikowania się i innych umiejętności społecznych.
 • Formy przemocy w rodzinie –diagnoza, podstawy interwencji.
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży w aspekcie funkcjonowania rodziny.
 • Rodzina z problemem alkoholowym – ujęcie systemowe.

MODUŁ III
INTERWENCJE W TERAPII SYSTEMOWEJ

 • Wywiad z rodziną, kontrakt.
 • Techniki pracy terapeutycznej z rodziną w podejściu komunikacyjnym i strategicznym.
 • Mediacje w sytuacji konfliktu rodzinnego.
 • Techniki terapii behawioralnej w zaburzeniach dzieci i młodzieży.
 • Praca z zaburzeniami jedzenia.

MODUŁ IV

 • Warsztat dyplomowy.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 550 zł
2 raty 2625 zł
1 rata 5000 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni. Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
wtorek i czwartek: 8.00 - 18.00
soboty: 9.00 - 14.00 (poza lipcem i sierpniem)

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj