logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla psychologów chcących uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Specjalizacja w psychologii klinicznej

  • Rekrutacja zakończona.

Nabór na specjalizację w psychologii klinicznej

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach informuję, iż w od 15.11.2018 do 15.12.2018 Śląski Urząd Wojewódzki prowadzić będzie nabór na specjalizację w psychologii klinicznej.

Równocześnie informujemy, iż SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy Katowicach jako jednostka posiadająca akredytację na prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego:
1) zgłosił 17 wolnych miejsc na powyższe postępowanie kwalifikacyjne,
2) przewiduje prowadzenia kształcenia w ramach wszystkich czterech ścieżek kształcenia specjalizacyjnego tj:

  • Psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych
  • Psychologii klinicznej chorób somatycznych
  • Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
  • Neuropsychologii,

3) zgłosił koszt szkolenia specjalizacyjnego na osobę za cały okres kształcenia specjalizacyjnego (przewidziany na 4 lata) w kwocie 26 000 zł, przewidziane jako płatność 6500 zł za rok kształcenia.
Postępowanie kwalifikacyjne oraz kształcenie prowadzone będzie zgodnie z:

• Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/599/1)
• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1)
• Programem specjalizacji w psychologii klinicznej ( https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/ )

REKRUTACJA NA SPECJLIZACJĘ ODBYWA SIĘ POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA. REKRUTACJĘ PROWADZI ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI.
Zgodnie z art. 11. Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą Systemu Monitowania Kształcenia (SMK) (link https://smk.ezdrowie.gov.pl/), do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia. Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.
Informacje na temat składania wniosku oraz postępowania kwalifikacyjnego znajdą Państwo także na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (link - http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie/specjalizacja-w-dziedzinach-majacych-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia)

W sprawie składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Śląskim Urzędem Wojewódzkim (Wydział Zdrowia - Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego, Katowice, ul. Jagiellońska 25, pok. 449 piętro III, telefon: 32 2077449).

Osoby zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda skieruje do jednostki prowadzącej takie kształcenie. Równocześnie jednostka tj. w tym przypadku SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach otrzyma informację o osobach skierowanych na kształcenie.

Po otrzymaniu informację o osobach skierowanych na kształcenie Uczelnia będzie kontaktować się mailowo ze wskazanymi osobami celem dalszego postępowania oraz dalszych procedur i informacji organizacyjnych związanych z kształceniem.

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego w ramach Uczelni jest Centrum studiów Podyplomowych i Szkoleń w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach (Katowice, ul. Techników 9, pok. 005 parter, tel. 32 750 63 99, podyplomowe.katowice@swps.edu.pl)

Planowany termin uruchomienia kształcenia specjalizacyjnego dla osób zakwalifikowanych do jego odbycia to wrzesień/ październik 2018.

 

Informacja o specjalizacji

Specjalizacja w psychologii klinicznej stanowi jedną ze specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Kształcenie specjalizacyjne prowadzone będzie zgodnie z:

• ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/599/1),
• rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1),
• programem specjalizacji w psychologii klinicznej (link - https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/ ).

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego oraz zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) prowadzi do uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego. 
Uzyskanie tytułu specjalisty psychologa daje kwalifikacje umożliwiające:

• samodzielne przeprowadzenie klinicznej diagnozy psychologicznej,
• wskazywanie i planowanie postępowania terapeutycznego, doradczego i/lub rehabilitacyjnego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnozą pacjenta,
• stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod leczenia,
• stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod rehabilitacji,
• wydawanie zaświadczeń, opinii i orzeczeń psychologicznych,
• projektowanie, prowadzenie i ewaluację programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego i somatycznego,
• samodzielne przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, różnorodnej pomocy psychologicznej, wspomagania w kryzysie i konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego i radzenia sobie w chorobie somatycznej,
• wystawianie specjalistycznych zaświadczeń, opinii i orzeczeń,
• samodzielne przeprowadzenie konsultacji w kwestiach zdrowia publicznego i polityki społecznej,
• samodzielne przeprowadzenie edukacji personelu medycznego w zakresie psychologicznych oddziaływań.

Do szkolenia specjalizacyjnego mogą przystąpić osoby posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej trwa 4 lata i składa się z dwóch części:

• 2 lata szkolenia specjalizacyjnego podstawowego w bloku podstawowym,
• 2 lata szkolenia specjalizacyjnego szczegółowego w jednym z czterech wybranych bloków szczegółowych.

W bloku szczegółowym specjalizant wybiera jedną ze ścieżek szkolenia specjalizacyjnego:
• psychologie kliniczną zaburzeń psychicznych,
• psychologie kliniczną chorób somatycznych,
• psychologie kliniczną dzieci i młodzieży,
• neuropsychologię.
W zależności od wybranej ścieżki kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego absolwent szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej uzyska także dodatkowe kompetencje szczegółowe.

Poszczególne etapy realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej związane są z kolejnymi modułami nauczania tzn. kursami i stażami kierunkowymi. W bloku podstawowym uczestnik specjalizacji realizuje 14 modułów obejmujących, w tym:

• 14 kursów specjalizacyjnych
• 9 staży kierunkowych

natomiast w specjalistycznych blokach szczegółowych – w każdej z czterech specjalności szczegółowych odpowiednio:
1) psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych - 6 modułów, w tym 6 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych,
2) psychologia kliniczna zaburzeń somatycznych – 6 modułów, w tym 6 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych,
3) neuropsychologia kliniczna – 7 modułów, w tym 7 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych,
4) psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – 5 modułów, a tym 5 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych.

W trakcie trwania szkolenia specjalizant jest zobowiązany do samokształcenia (drogą studiowania piśmiennictwa oraz nabywania doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych) pod nadzorem Kierownika Specjalizacji. Samokształcenie uwzględnia rozwój kompetencji zawodowych poprzez m.in. udział w konferencjach naukowych, grupach roboczych, szkoleniach z zakresu diagnozy, prewencji, pomocy psychologicznej i terapii w obszarach związanych z psychologią kliniczną. Warunkiem zakończenia szkolenia specjalizacyjnego jest również zaliczenie w jego trakcie egzaminu z języka obcego, opracowanej pracy poglądowej lub oryginalnej (u kierownika specjalizacji) oraz studium przypadku, będącego elementem oceny na egzaminie praktycznym (u kierownika specjalizacji).
Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na życzenie wnioskującego, zawiera informację o subspecjalności

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.