logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla specjalistów mających doświadczenie w pracy ze zwierzętami.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia zwierząt

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Słuchacze zapoznają się z ewolucją gatunków zwierząt objętych programem, pojęciami, metodami badawczymi, wymaganymi do zrozumienia psychiki psów, kotów i koni, poznają metody oceny dobrostanu zwierząt i jego wpływ na zachowania. Poznają naukowe teorie w etologii zwierząt, nabywając umiejętność oceny zachowań i generowanych emocji w sytuacjach zbliżonych do naturalnych."

Remigiusz Cichonnsp 686Remigiusz Cichoń
Kierownik merytoryczny kierunku

Najważniejszymi umiejętnościami jakie nabywa absolwent projektu są:

 1. Rozumienie anatomiczno -fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów, kotów i koni.
 2. Rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt.
 3. Układania i prowadzenia indywidualnych programów terapii dla przypadków nieprawidłowych zachowań zwierząt.
 4. Różnicowania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – prawidłowych relacji z lekarzami weterynarii.
 5. Umiejętności analizy rynku behawioralnego, i dostosowania do rynku swoich działań, organizację własnej praktyki.
 6. Umiejętności wywierania wpływu na zmianę postaw właścicieli zwierząt.

Adresaci studiów

Studia są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów kierunków nie odbiegających od profilu związanego z gatunkami zwierząt objętych tematyką studiów, pragnących rozwijać się w zakresie zachowań zwierząt oraz nabyć umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów behawioralnych, a więc do: lekarzy weterynarii, techników weterynarii, magistrów zootechniki, biologii ogólnej, zoologii, fizjologii zwierząt oraz biologii medycznej. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki, posiadający wiedzę i doświadczenie w pracy z gatunkami zwierząt objętymi niniejszym projektem – po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Cel

Studia mają na celu przygotowanie fachowców w dziedzinie psychologii, behawioryzmu psów, kotów i koni oraz prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na wchodzącym segmencie rynku usług. Program studiów przybliża między innymi takie tematy jak: rozumienie anatomiczno-fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów, kotów i koni, rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt oraz przygotowania słuchaczy do samodzielnego układania i prowadzenia indywidualnych programów terapii dla przypadków nieprawidłowych zachowań zwierząt. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków pozwolą słuchaczom nabyć umiejętności wywierania wpływu na właściciela zwierzęcia w celu osiągnięcia prawidłowej, skutecznej terapii zachowań, a także odróżniania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – prawidłowych relacji z lekarzami weterynarii. Osoby, które myślą o własnej działalności będą miały okazję poznać podstawy zarządzania własną praktyką behawioralną.
Program Psychologii zwierząt jest nowatorskim kierunkiem studiów podyplomowych w Polsce. Obejmuje zagadnienia bliskie medycynie weterynaryjnej, ale nie objętej programem studiów z tego zakresu. Da absolwentom możliwość samodzielnej pracy lub współpracy z zakładami leczniczymi dla zwierząt, trenerami, treserami zwierząt, branżą zoologiczną, schroniskach dla zwierząt, stadninach koni, stajniami rekreacyjnymi.

Kurs ma dwa zasadnicze cele:

 • Pokazać pewne uniwersalne prawidłowości psychologiczne, dotyczące zarówno ludzi, jak i zwierząt (np. mechanizmy społecznego uczenia się, tendencje do naśladownictwa, dynamikę grupy i uzyskiwanie/tracenie pozycji w grupie, źródła agresji).
 • Pokazać psychologiczne podstawy własnej przedsiębiorczości, zasady wpływu społecznego w interakcji z klientem i potencjalnym klientem oraz mechanizmy skutecznej reklamy (zwłaszcza w odniesieniu do własnego przedsięwzięcia biznesowego).

Czas trwania

2 semestry (180 godzin), 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10, oraz Stadnine Koni "Fiord Młodzikowo".

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest:

 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy pisemnej z 1 przedmiotu
 • uzyskanie pozytywnej oceny z testu wiedzy obejmującego 2 przedmioty
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktyczno-teoretycznego dotyczącego koni, realizowanego na wiosennym zjeździe w stadninie koni
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego praktyczno-teoretycznego z tematyki psów i kotów
 • minimum 80% frekwencja na zajęciach.

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Ocena na świadectwie jest średnią ocen z testu wiedzy, egzaminu praktyczno - teoretycznego oraz z egzaminu końcowego.

Kadrę studiów stanowią doświadczeni praktycy na co dzień zajmujący się pracą ze zwierzętami, a równocześnie doświadczeni dydaktycy na stałe współpracujący z uczelniami wyższymi. Zagadnienia z zakresu psychologii oraz ewolucji zachowań zwierząt poprowadzą profesorowie stanowiący autorytety w swych dziedzinach , a zagadnienia związane z prowadzeniem własnej praktyki przybliżą słuchaczom doświadczeni trenerzy biznesu.

Do grona wykładowców studiów należą m.in.:

prof. dr hab. Dariusz Doliński,
prof. dr hab. Mariusz Majewski,
lek. wet. Remigiusz Cichoń,
Bartłomiej Bargiełowski,
Justyna Cichoń,
dr Sławomira Brud.

Program

Program obejmuje 180 godziny wykładowe i warsztatowe z następujących tematów:

 • Anatomia i fizjologia mózgu i układu nerwowego, regulacja neurohormonalna procesów zachowań, procesy i mechanizmy uczenia się. (12 godz.)
 • Podstawy Psychologii (16 godz.)
 • Organizacja praktyki behawioralnej (10 godz.)
 • Trudności w bezpośredniej relacji z koniem (44 godz.)
 • Problemy zachowań psów i kotów (94 godz.)
 • Modyfikacja zachowań kotów (4 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.