hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z nauczaniem języka angielskiego, zarówno w systemie oświaty publicznej, niepublicznej, jak i prywatnym szkolnictwie językowym.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podyplomowe studia z zakresu dydaktyki języka angielskiego
– kurs kwalifikacyjno-metodyczny

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Uniwersytet SWPS ma ugruntowaną renomę: słynie ze świetnej kadry, która gwarantuje najwyższą jakość kształcenia. Dlatego projektując nasze studia podyplomowe, zaprosiliśmy do współpracy najlepszych. Są wśród nich wybitni dydaktycy języka angielskiego i zarazem autorzy wielu ważnych publikacji z tej dziedziny, specjaliści z ogromną praktyką oświatową i terapeutyczną, świetni psychologowie i pedagodzy, wysokiej klasy eksperci w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy też stosowania innowacyjnych metod nauczania. Stworzyliśmy bogaty program zajęć, który obejmuje zagadnienia psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne, ale nie pomija też wiedzy z zakresu historii i kultury języka, emisji głosu czy też zastosowania nowych technologii. Program uwzględnia najnowsze trendy w zakresie językoznawstwa stosowanego, psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki oraz kładzie duży nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu. W konsekwencji nasi absolwenci nie tylko zdobędą niezbędne uprawnienia, dzięki którym będą mogli uczyć w szkole na dowolnym etapie edukacyjnym (pod warunkiem osiągnięcia wymaganego poziomu językowego), ale także szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności metodyczne, które pozwolą im dobrze wykonywać swoją pracę."

K Bogdanowiczdr Katarzyna Maria Bogdanowicz
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Z definicji studia podyplomowe służą podnoszeniu kwalifikacji poprzez pogłębienie wiedzy wyniesionej z edukacji na poziomie licencjackim lub magisterskim lub zdobycie nowych kompetencji w zakresie innego kierunku niż dotychczasowe wykształcenie. Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie absolwentom różnych wyższych uczelni i kierunków studiów podnoszenia kwalifikacji oraz rozwinięcia zainteresowań. Dlatego adresaci przedstawionych tu studiów podyplomowych muszą być absolwentami wyższej uczelni.

Aby uzyskać pełne uprawnienia do nauczania języka angielskiego w systemie szkolnictwa państwowego nauczyciel języka angielskiego musi jednocześnie spełnić trzy warunki, a mianowicie posiadać:

1. kwalifikacje psychologicznopedagogiczne do pracy w charakterze nauczyciela;
2. kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego;
3. świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

W odniesieniu do wymienionych powyżej zasad na „PODYPLOMOWE STUDIA Z ZAKRESU DYDAKTYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KURS KWALIFIKACYJNO-METODYCZNY” będą przyjmowani absolwenci następujących studiów licencjackich lub magisterskich:

1. o specjalności innej niż filologia angielska, zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów, legitymujący się poświadczeniem co najmniej następujących kwalifikacji językowych wymaganych prawem:

 • Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C,
 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 6,5 pkt – 7,0 pkt,
 • Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL) – wersja iBT – z wynikiem całkowitym min. 87 pkt, wersja CBT – min. 213pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej: TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego: TSE, wersja PBT – min. 550 pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej: TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego: TSE,
 • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 – poziom „Expert”, łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 – poziom „Expert”;

2. o specjalności innej niż filologia angielska nieposiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, a zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów, pod warunkiem samodzielnego uzyskania poświadczenia wymaganych prawem kwalifikacji językowych określonych w punkcie 1 powyżej;

3. o specjalności innej niż filologia angielska nieposiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, zainteresowani uzyskaniem wiedzy i umiejętności pedagogiczno-metodycznych nauczania języka angielskiego, nieplanujący nauczania w systemie oświaty;

4. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) nieposiadający uprawnień do nauczania (np. absolwenci specjalizacji biznesowej, translatorycznej czy kulturoznawczej), zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania języka angielskiego;

5. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) posiadający pełne uprawnienia do nauczania, a zainteresowani podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii, emisji głosu i technologii informacyjnej w nauczaniu.

Cel

Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego, przekazanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, nauka praktycznych umiejętności powiązanych z wymienionymi przedmiotami, a także rozwinięcie takich zdolności jak umiejętność: obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego. Słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół i kursów (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami).

Czas trwania:

Trzy semestry.

Wyróżniki

Nasze studia podyplomowe wyróżnia starannie przygotowany i niezwykle bogaty program zajęć, który uwzględnia najnowsze trendy w nauczaniu. Kładziemy duży nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu. Dlatego praktyki w szkole i przedszkolu będą oparte na ścisłej współpracy opiekunów praktyk (nauczycieli) i wykładowców z SWPS.
Ukończenie studiów podyplomowych w połączeniu z adekwatnym certyfikatem językowym daje uprawnienia pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Warunki zaliczenia

 • zaliczenie wszystkich zajęć,
 • obecność na zajęciach w wymiarze 80%,
 • zaliczenie praktyk i projektu końcowego.

Na ocenę końcową składa się średnia ocen ze wszystkich zajęć i projektu końcowego.

Dokument ukończenia studiów:

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 330 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (prowadzonych w języku polskim LUB angielskim) oraz 150 godzin praktyk.

Program studiów podyplomowych realizuje wytyczne określone w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Diagnoza nauczycielska
 • Pozadydaktyczne obowiązki nauczyciela w szkole i przedszkolu
 • Psychologia rozwojowa
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Nauczyciel i uczeń – istoty społeczne (wybrane zagadnienia z psychologii społecznej)
 • Psychologia procesu uczenia się
 • Emocje i motywacja w procesach regulacji zachowania
 • Efektywna komunikacja, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego
 • Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
 • Indywidualizacja w nauczaniu języka angielskiego
 • Classroom management (Kierowanie procesem dydaktycznym)
 • Assessment and testing (Ocenianie i testowanie)
 • Methods and Approaches in Language Teaching (Metody i podejścia w nauczaniu języka)
 • Teaching young learners - pre-school (Dydaktyka języka angielskiego w pracy z uczniem w wieku przedszkolnym)
 • The Good Start Method for English (GSM) - nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu
 • Teaching young learners – early years (Dydaktyka języka angielskiego w pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym)
 • Teaching English to older primary school students (Dydaktyka języka angielskiego w pracy ze starszym uczniem ze szkoły podstawowej)
 • Teaching English at secondary level (Dydaktyka języka angielskiego w pracy z uczniem w wieku licealnym)
 • Teaching English to adults (Dydaktyka języka angielskiego w pracy z osobą dorosłą)
 • Songs Chants and Games in English Teaching (Piosenki, rymowanki i gry w nauczaniu języka angielskiego)
 • Drama
 • Teaching the four language skills and skills integration (Nauczanie czterech sprawności językowych i ich integracji)
 • Teaching vocabulary (Nauczanie słownictwa)
 • Teaching pronunciation (Nauczanie wymowy)
 • Teaching grammar with elements of pedagogical grammar (Nauczanie gramatyki z elementami gramatyki pedagogicznej)
 • Content and Language Integrated Learning (Integracja międzyprzedmiotowa)
 • Developing intercultural competences (Rozwijanie kompetencji międzykulturowych)
 • Lesson observation and feedback (Obserwacja lekcji i przekazywanie informacji zwrotnej)
 • Lesson planning and syllabus design (Planowanie lekcji i sylabusa)
 • ICT in education (Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu)
 • Voice Emission (Emisja głosu)
 • Elements of Culture of English-speaking Countries (Elementy kultury krajów anglojęzycznych)
 • Elements of History of English-speaking Countries (Elementy historii krajów anglojęzycznych)
 • Indywidualny projekt dydaktyczny

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy wstępnej oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 019

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2017/2018 (2 semestry) i w roku 2018/2019 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2017/2018
10 rat490 zł
2 raty2350 zł
1 rata4600 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
490 zł**
2 raty*
2350 zł*
1 rata2300 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 7350 zł (łącznie 15 rat po 490 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 7050 zł (łącznie 3 raty po 2350 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 6900 zł (4600 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2300 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00
soboty zjazdowe 9.00 - 12.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj