logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Oferta kierowana jest do absolwentów różnych kierunków między innymi: psychologii, socjologii, filozofii, informatyki, projektowania graficznego, zarządzania.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience
Psychologia Projektowania

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

prezentacja ux psychologia page 005

"Dziedzina, którą kiedyś nazywaliśmy “użytecznością”, a później “projektowaniem doświadczeń użytkowników”, dziś jest już branżą z całym spektrum specjalności: od badania potrzeb, przez projektowanie interfejsów i interakcji, po tworzenie i zarządzanie cyfrowymi produktami i usługami.
Nasze studia oddają tę wielowymiarowość — uczą widzenia rzeczy w kontekście i dają szeroką perspektywę, uwzględniającą zarówno konteksty biznesowe,organizacyjne i technologiczne, jak i zasady rządzące ludzkim umysłem.
Mody i trendy pojawiają się i przemijają, ale esencja pozostaje niezmienna: zrozumieć człowieka, dla którego tworzymy produkt, i dać mu to, czego naprawdę potrzebuje. Dlatego osią studiów jest triada problem → projekt → produkt, połączona z psychologią — daje to naszym absolwentom wiedzę, narzędzia i metody pozwalające rozwiązywać skomplikowane problemy na każdym z etapów pracy projektanta i w każdym z jej wymiarów."

Kordian USERKordian Piotr Klecha
Współkierownik kierunku

“User Experience. Psychologia projektowania” to studia podyplomowe kompleksowo przygotowujące do projektowania cyfrowych produktów i usług bazujących na realnych potrzebach użytkowników i klientów. Kierunek istnieje od 2014 roku i wykształcił dotąd ponad setkę specjalistów. Kadra wykładowa to praktycy z doświadczeniem zdobywanym w różnorodnych środowiskach: od startupów, przez agencje, instytucje publiczne i fundusze inwestycyjne, po liderów polskiego rynku i korporacje o zasięgu globalnym. Są wśród nich zarówno pionierzy polskiej branży UX, którzy doświadczenie zdobywali w dziesiątkach projektów, jak i niedawni absolwenci kierunku, którzy dynamiczną karierę zawodową rozwijali na dojrzałym już rynku.

Adresaci (profil kandydata)

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, posiadających tytuł magistra, licencjata bądź inżyniera.
Ważniejsze od profilu wykształcenia są predyspozycje osobowościowe: otwartość, uważność, umiejętność empatyzowania, analityczne myślenie połączone z umiejętnością syntetyzowania wniosków — oraz dojrzałość, rozumiana jako zdolność przedkładania dobra zespołu i projektu nad własne ego.
Znaczącą grupę słuchaczy tradycyjnie stanowią osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem graficznym, marketingiem lub zarządzaniem, wielu jest psychologów i socjologów, zdarzają się informatycy i absolwenci filozofii. Niektórzy słuchacze planują rozpoczęcie kariery zawodowej w branży UX, inni traktują studia jako okazję zdobycia wartościowej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy wykonywanej dotychczas.

Profil absolwenta 

Absolwent studiów “User Experience. Psychologia projektowania” jest przygotowany do odnalezienia się we wszystkich związanych z badaniami i projektowaniem wrażeń użytkowników produktów i usług rolach — takich, jak UX researcher, UX designer, product designer, service designer czy product owner. Praktyczną znajomość szeregu narzędzi, technik i metod związanych z projektowaniem zorientowanym na użytkownika łączy z wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologii kreatywności, pracy w zespole i skutecznej komunikacji. Dysponuje świadomością całego procesu projektowego: od definiowania problemów, przez pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł i iteracyjne projektowanie dobrych rozwiązań, po cykl życia gotowego produktu. Rozumie różne konteksty związane z wytwarzaniem cyfrowych produktów i usług: biznesowy, marketingowy, organizacyjny, technologiczny, psychologiczny. W swojej pracy zorientowany jest na właściwy cel i to do niego dobiera odpowiednie środki.

Organizacja

Studia trwają przez dwa semestry, od października do maja (8 miesięcy). Łączna liczba ponad 210 godzin dydaktycznych podzielona jest na 14 zjazdów weekendowych (zwykle dwa w miesiącu), w trakcie każdego realizowane są 4 bloki zajęciowe, w zdecydowanej większości o charakterze warsztatowym. Jeden blok trwa 4h lekcyjne, zajęcia odbywają się więc zwykle w godzinach 09:00-16:15 w budynku Uniwersytetu SWPS w Sopocie przy ul. Polnej 16/20.
Integralnym elementem studiów jest realizacja projektu dyplomowego. Odbywa się ona pomiędzy listopadem a kwietniem, zwykle w grupach 2-5 osobowych. Zwieńczeniem jest publiczna obrona projektu w formie prezentacji procesu — prezentacja ta staje się jednocześnie ważnym elementem portfolio początkującego projektanta.

Dostępne materiały

Nasi słuchacze otrzymują licencję edukacyjną Axure oraz dostęp do biblioteki gromadzącej kilkanaście najważniejszych tytułów (w większości w języku angielskim) wprowadzających do różnych aspektów dziedziny.

Dlaczego warto

 • wieloaspektowe spojrzenie na tematykę użyteczności: poza wiedzą i umiejętnościami z zakresu projektowania, słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii poznawczej, psychologii społecznej, psychologii twórczości, marketingu i metodologii badań user experience;
 • zespół prowadzących to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym zarówno w dużych firmach, jak i własnych projektach — w inspirujący sposób przekazują więc dobrze sprawdzoną wiedzę;
 • dbamy o wprowadzenie studentów do branży, informowanie o spotkaniach i konferencjach, dobór najlepszych książek w uczelnianej bibliotece, zapewnienie licencji na profesjonalne oprogramowanie;
 • studenci mają możliwość nawiązania ścisłego kontaktu ze środowiskiem specjalistów user experience i wymiany poglądów z ekspertami w tej dziedzinie; realizacja ciekawego projektu dyplomowego w formule mentoringu.

Liczba miejsc

24

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Warunki ukończenia studiów to frekwencja na zajęciach przekraczająca 80% oraz aktywne uczestniczenie w realizacji projektu dyplomowego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Programową osią studiów jest triada problem → projekt → produkt, połączona z psychologią. Dzięki temu nasi absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozwiązywać problemy na każdym z etapów pracy projektanta i w każdym z jej wymiarów.

Blok PROBLEM (ponad 30h) to zagadnienia związane z wieloaspektowym definiowaniem problemu, który zamierzamy rozwiązać w procesie projektowym. Słuchacze zdobywają umiejętności pozwalające na tworzenie dobrego briefu ujmującego trafnie istotę problemu i jego kontekst, w szczególności: cele biznesowe. Umiejętności planowania i realizacji badań z udziałem użytkowników i analizowania statystyk użycia pozwalają na tworzenie dobrych protoperson, które dzięki mapom empatii przekształcane są w persony i odpowiadające im scenariusze użycia. Techniki takie, jak mapowanie interakcji pozwalają prześledzić doświadczenia pojawiające się na różnych etapach, dzięki czemu projektowane rozwiązanie uwzględnia także mniej oczywiste szanse i zagrożenia.

Przedmioty z bloku PROJEKT (ponad 60h) umożliwiają sukcesywne wytwarzanie dobrych odpowiedzi na zidentyfikowane problemy. Słuchacze uczą się jak tworzyć diagramy przepływu i jak dzięki sortowaniu kart dbać o właściwą architekturę informacji w tworzonych produktach. Zajęcia z prototypowania obejmują dwa narzędzia: Figmę i UX Pin (dostępny jest także Axure), słuchacze zdobywają przy tym wiedzę pozwalającą na uwzględnienie specyfiki urządzeń mobilnych. Duży nacisk kładziemy na kwestie strategii kontentowej i tworzenia microcopy. Wiedzę uzupełniają zajęcia z zarządzania projektem i produktem, podstaw metodyk zwinnych oraz realizacji sprintów projektowych.

Zajęcia bloku PRODUKT (ponad 40h) obejmują nie tylko sam product design, service design i tworzenie skutecznych stron docelowych, ale także zapewnianie jakości dzięki badaniom zdalnym i testom A|B, analizę statystyk użycia, metody podejmowania decyzji przez właścicieli produktów oraz marketing.

Blok PSYCHOLOGIA (ponad 20h) to wiedza pozwalająca zrozumieć w jaki sposób powstaje świadome doświadczenie, ale także praktyczne umiejętności: dobrej komunikacji, podstaw facylitacji i moderacji sesji inwentycznych, pracy grupowej, przełamywania blokad kreatywności i technik rozwiązywania problemów.

Zajęcia z KONTEKSTU (ponad 40h) oprócz zajęć organizacyjnych i pracy nad dyplomami obejmuje także kwestie związane z rolą UX w różnych typach organizacji, metody dobrej prezentacji projektów i zajęcia pozwalające lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

PROJEKT DYPLOMOWY
Realizacja projektu dyplomowego pod nadzorem mentora jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Wśród odbiorców prac dyplomowych są duże firmy (TVN, LPP, SKM, Benefit Systems, cyfrowe.pl, jakdojade.pl, Swissmed) oraz rozpoznawalne organizacje samorządowe i NGOs (Miasto Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Emigracji, Fundacja Nowoczesna Polska, pomorskie.travel).
Każda praca dyplomowa złożona jest z części analitycznej (badania i analizy danych) oraz syntetycznej (projektowanie rozwiązań). Warstwą metaprojektową jest tworzenie prezentacji, która służy zademonstrowaniu procesu w trakcie obrony, a po ukończeniu studiów jest ważnym elementem portfolio absolwenta.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 840 zł
2 raty 4075 zł
1 rata 7900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

soboty zjazdowe: 9.00 - 12.00

W dniach 22 grudnia 2018 - 3 stycznia 2019 biuro będzie nieczynne.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.