hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Twoja pasja – Twój atut! Jeśli angażujesz się w ciekawe inicjatywy społeczne, artystyczne, naukowe czy sportowe, opowiedz nam o tym! Na wyjątkowo aktywnych kandydatów czeka 13 stypendiów na wybrane kierunki w Poznaniu, Katowicach i Sopocie.

Alicja Dobrowolska, studentka psychokryminalistyki w Katowicach

 

Zmieniam świat
Program stypendialny dla kandydatów na studia

Na czym polega program?

Zmieniam Świat to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 13 stypendiów na wybrane kierunki w Poznaniu, Katowicach i Sopocie.

Kto może wziąć udział?

Program Zmieniam Świat skierowany jest do osób, które są aktywne społecznie, angażują się w interesujące przedsięwzięcia, mają osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym czy sportowym. Kandydaci muszą legitymować się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura zdawana po 2005 roku) i przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury.

Etapy postępowania

W pierwszym etapie komisja bierze pod uwagę wyniki ze świadectwa dojrzałości, uzasadnienie wniosku oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia danego kandydata. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Co zyskujesz?

Zwycięzcy programu Zmieniam Świat otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym kierunku. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki przy utrzymaniu przez laureata wysokiej średniej ocen.

Ważne terminy

18 lipca 2017 r.
— termin składania wniosków o stypendium

12 sierpnia 2017 r.
— termin wyłonienia laureatów

Zgłoszenia

O Stypendium może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 240 pkt kwalifikacyjnych.

Osoba starająca się o stypendium powinna dopełnić następujących formalności: 

 • dostarczyć do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS (w wybranym mieście) komplet dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS,
 • złożyć wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do Regulaminu).
  Uzasadnienie wniosku powinno opisywać zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia i motywację do podjęcia studiów w Uniwersytecie SWPS. Do wniosku należy załączyć dokumenty wykazujące dotychczasowe osiągniecia. Uzasadnienie powinno zawierać się maksymalnie na jednej stronie formatu A4.
 • złożyła pracę (esej lub prezentację multimedialną w wersji drukowanej i elektronicznej) na temat „Psychologia a manipulacje społeczne w internecie” – warunek ten dotyczy wyłącznie Wydziału Zamiejscowego w Sopocie
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ubiegania się o Stypendium oraz publikację danych osobowych w przypadku przyznania Stypendium (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Kryteria oceny

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć kandydata i motywacji do podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS, wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech różnych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

W Wydziale Zamiejscowym w Sopocie ocenie podlega także praca przygotowana przez kandydata na temat „Psychologia a manipulacje społeczne w internecie”.

Laueraci programu stypendialnego "Zmieniam Świat" 2017

Sopot

 • Julia Antkowiak
  Wydział Zamiejscowy w Sopocie
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Mateusz Janiszewski
  Wydział Zamiejscowy w Sopocie
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Sandra Świeczkowska
  Wydział Zamiejscowy w Sopocie
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)

Katowice

 • Angela Frej
  Wydział Zamiejscowy w Katowicach
  (kierunek psychokryminalistyka, studia I stopnia)
 • Natalia Laskowska
  Wydział Zamiejscowy w Katowicach
  (kierunek psychologia, studia I stopnia)
 • Martyna Doległo
  Wydział Zamiejscowy w Katowicach
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Paulina Brzeźniak
  Wydział Zamiejscowy w Katowicach
  (kierunek psychologia, studia I stopnia)

Poznań

 • Weronika Piekarska
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Barbara Sowińska
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Katarzyna Gołaś
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  (kierunek prawo, studia jednolite magisterskie)
 • Weronika Nahorska
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Weronika Jurek
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  (kierunek psychologia, studia jednolite magisterskie)
 • Zbigniew Zarzycki
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  (kierunek prawo, studia jednolite magisterskie)
Kierunki objęte programem Zmieniam Świat
Program stypendialny jest adresowany kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym

Psychologia

Katowice Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychokryminalistyka

Katowice Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej