logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia skierowane są do osób zawodowo zajmujących się rozwojem oraz promocją miast i regionów.

Kontakt

Warszawa, CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Marketing Miejsc.
Zarządzanie marką miasta,
regionu, atrakcji turystycznej.

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

 Kierownikami kierunku są Mateusz Zmyślonydr Michał Kudłacz.

Cel

Przedstawienie podstawowych założeń Open Eyes Economy ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Miasta-Idei oraz ich przełożenia na praktykę zarządzania miastem;
• ukazanie koncepcji równoważonego rozwoju jako niezbędnej bazy do budowania marki miejsca;
• zaprezentowanie różnorodnych case studies obejmujących niemal wszystkie dziedziny pracy na rzecz rozwoju miasta w celu przybliżenia słuchaczom trendów, innowacyjnych rozwiązań i inspirujących idei;
• ukazanie marketingu miejsca jako zintegrowanego procesu, w którym poszczególne elementy nawzajem z siebie wynikają i warunkują się (ze strategii rozwoju regionu wynika strategia miasta i koncepcja rozwoju wszystkich aspektów miejskiego życia, a budowanie strategii komunikacji jest ostatnim elementem tego łańcucha);
• ukazanie najlepszych przykładów dobrych praktyk w zakresie marketingu miejsc na przykładzie case studies w wykonaniu wybitnych praktyków;
• przygotowanie pracowników samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych do współpracy z agencjami reklamowymi;
• przygotowanie pracowników agencji reklamowych do współpracy z pracownikami struktur samorządowych i instytucji pożytku publicznego;

Adresaci

Studia dla menedżerów w urzędach miast i urzędach marszałkowskich, menedżerów hoteli, obiektów i atrakcji turystycznych, spółek komunalnych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zainteresowanych rozwojem miast i regionów oraz firm współpracujących z sektorem publicznym, deweloperów, uczelni, agencji interaktywnych, PR i reklamowych.

Co nas wyróżnia?

 • program kształcenia oparty jest na różnorodnych formach dydaktycznych, a absolwent studiów wyposażony będzie w realną, opartą na badaniach empirycznych wiedzę, i przykłady jej zastosowania w praktyce.
 • kadrę stanowią pracownicy naukowi, prezydenci miast i praktycy zarządzania.

Organizacja zajęć

Program studiów podyplomowych  realizowany będzie  w Warszawie  w trakcie dwóch semestrów.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

• min. 80% obecności na zajęciach;
• zaliczenie bloków przewidzianych w programie studiów. (Zaliczenie bloku uczestnik uzyska, wybierając jeden ze współtworzących go kursów i wykonując na ocenę zadanie zaliczeniowe określone w sylabusie. Nie ma obowiązku uzyskiwania osobnych zaliczeń z pozostałych kursów z danego bloku);
• zaliczeniowy test wyboru podsumowujący materiał z całości studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019

Założenia programowe:

Inspiracją dla powstania kierunku był organizowany przez Mateusza Zmyślonego i Jerzego Hausnera Open Eyes Economy Summit. Jednym z problemów, tradycyjnie już poruszanych w ramach kongresu jest Miasto-Idea, nowy paradygmat w zarządzania organizmami miejskimi. Miasto-Idea to koncepcja miasta opartego o wartości (idee), a nie o kapitalistyczną grę rynkową. Nowy model zarządzania powinien kształtować się z uwzględnieniem postulatów zrównoważonego rozwoju – z poszanowaniem interesów wszystkich grup społecznych, z myślą o ekologii, kulturze, dziedzictwie historycznym, dialogu społecznym i estetyce przestrzeni miejskiej. Chcemy pokazać uczestnikom studiów, że miasto jest nie tylko przestrzenią fizyczną (przedmiotową, zagospodarowaną materialnie, cywilizacyjną), ale równocześnie społeczną (podmiotową, interaktywną, kulturą), a zarządzanie nim wymaga uwzględnienia obu tych płaszczyzn. Kierunek oparty jest na unikalnej filozofii Open Eyes Economy. Ukazuje problematykę rozwoju miast i regionów z perspektywy humanistycznej.
Studia oparte są na założeniu, że miasto lub region nie powinno mieć wielu różnych, fragmentarycznych strategii branżowych – oddzielnej dla rozwoju komunikacji miejskiej, odrębnej dla zieleni w mieście, rozwoju turystyki czy promocji inwestycyjnej. Miasto musi dążyć do równowagi, a ta musi być budowana świadomie. Dopiero na takim dążeniu do naturalnej równowagi można zbudować spójną i autentyczną markę miejsca.
Jeśli chodzi o aspekt marketingowy studiów należy podkreślić, że marketing miejsca często bywa mylony z jego promocją, tymczasem właściwie pojmowany oznacza syntetyczne podejście do całego procesu rozwoju miasta lub regionu, z którego wynika przemyślane inwestowanie we wszystkie jego aspekty. Z takiej zintegrowanej strategii powinna wynikać polityka społeczna i kulturalna miejsca, pomysł na rozwój oferty turystycznej i spójna koncepcja rozwoju gospodarczego. Tylko od zrównoważonego rozwoju miasta/regionu można przejść do budowania spójnej, wiarygodnej, atrakcyjnej marki miejsca. Jej tożsamość jest kluczowa dla późniejszej skuteczności. Miasto w równowadze rozwija się w odpowiedzialny sposób – przede wszystkim dla poprawy jakości życia mieszkańców, ale również w interesie turystów i inwestorów.

Program:

MIASTO-IDEA – STRATEGIA I TEORIA

Najlepsze strategie rozwoju i komunikacji marek miejsc w Polsce
Miasto-idea czyli nowe spojrzenie na priorytety w rozwoju miast


HISTORIA I TOŻSAMOŚĆ MIAST

Wprowadzenie do parków kulturowych
Nowoczesne zarządzanie potencjałem historycznego dziedzictwa miast

IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA MIASTEM I REGIONEM

Zrównoważony rozwój a marka regionu
Zrównoważony rozwój a marka miasta
 
ZIELONE MIASTO

Zieleń w mieście – od mikroparku przez woonerf do miejskiego lasu.
Rolnictwo miejskie
Gospodarka cyrkularna w teorii i praktyce

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Systemy Informacji Miejskiej a tożsamość wizualna miasta – na przykładzie SIM Warszawy
Urbanistyka czyli długookresowe planowanie przestrzeni miejskiej
Komunikacyjne Rewolucje – nowe trendy w przemieszczaniu się

TURYSTYKA

Turystyka a marka miejsca
TPN – między misją ochrony a misją udostępniania (studium przypadku)
Zamek Książ – od wizerunku atrakcji turystycznej do rozwoju okolicy (studium przypadku)

WYDARZENIA

Chutor Gorajec/Folkowisko – jak stworzyć miejsce z duszą i wydarzenie z charakterem (studium przypadku)
Targ Pietruszkowy – tworzenie społeczności miejskiej wokół wspólnoty wartości (studium przypadku)

KULTURA W MIEŚCIE

Marketing wydarzeń jako metoda budowania marki miasta
Sztuka w przestrzeniach wspólnych

OBYWATELE MIASTA

Miejskie społeczeństwo obywatelskie
Edukacja społeczna

MARKA MIEJSCA A KOMUNIKACJA I REKLAMA

Wizerunek miejsca – kreowanie, zarządzanie i badania
Współpraca z agencją reklamową w zakresie marketingu miejsc

INNE

Miasto Archipelag - poszukiwanie ścieżki rozwoju w Polsce mniejszych miast
Marketing inwestycji 
Najnowsze trendy w światowej architekturze, urbanistyce i ochronie środowiska
Demografia czyli jak zapanować nad emigracją i wspierać imigrację 
Prawo zamówień publicznych
Prawo autorskie w zamówieniach publicznych

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat  740 zł
2 raty  3575 zł
1 rata  6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto przelewem lub osobiście w kasie:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Kasa Uniwersytetu SWPS czynna jest: 
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.