logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które kierują ludźmi lub ich uczą.

Kontakt

 • tel: 605 300 088
 • e-mail: coach@lps.pl
 • Koordynator kierunku: Laboratorium Psychoedukacji
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt z koordynatorem pod numerem tel. 605 300 088.

"W podejściu do coachingu koncentrujemy się na relacji coacha z indywidualnym klientem, zespołem i organizacją. Uczymy rozpoznawać nieświadome zjawiska zachodzące w relacjach i radzić sobie z nimi tak, aby sprzyjały rozwojowi klienta, a nie utrudniały bądź hamowały ten rozwój. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli coacha, pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie. Program wzbogacony jest o rozumienie mentoringu i metod jego wdrażania w organizacji. Na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach superwizyjnych słuchacze uczą się budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta. Zapraszamy osoby, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, mistrzów, nauczycieli oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić."

Jerzy Dmuchowski
Kierownik merytoryczny kierunku

Pieczatka IC Program Coachingu Krzywe Studia  realizowane we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji pod patronatem Izby Coachingu

  

 

Założenia podstawowe

W naszym rozumieniu coachingu kluczowa jest relacja coacha z indywidualnym klientem, zespołem i organizacją. W podejściu do coachingu koncentrujemy się na relacji coacha z indywidualnym klientem, zespołem i organizacją. Zakładamy, że wśród innych czynników, takich jak kontrakt, motywacja klienta, przygotowanie i doświadczenie coacha, to właśnie jakość tej relacji decyduje o skuteczności coachingu. Dobra relacja coachingowa charakteryzuje się empatycznym rozumieniem i wsparciem oraz życzliwą i pełną szacunku konfrontacją. Jest skoncentrowana na kliencie, inspiruje i stymuluje rozwój i wykorzystanie jego potencjału do rozwiązywania problemów określonych w kontrakcie. Wybór zagadnień oraz kierunki rozwoju uzgadniane są przez coacha z organizacją zamawiającą i finansującą oraz osobą, zespołem lub organizacją będącą podmiotem coachingu.
Szczególną uwagę poświęcamy nieświadomym zjawiskom zachodzącym w relacji. Uczymy je rozpoznawać oraz pokazujemy jak radzić sobie z nimi tak, żeby sprzyjały rozwojowi klienta, a nie utrudniały bądź hamowały ten rozwój.
Od edycji 2014/2015 rozszerzyliśmy program o zagadnienia mentoringu. Studenci zapoznają się ze współczesnym rozumieniem tego pojęcia, formami mentoringu, procesem rozwoju osobistego mentora, relacjami jakie powstają pomiędzy mentorem a jego podopiecznym. Ponadto program obejmie analizę różnic pomiędzy relacją coachingową i mentoringową oraz sposoby i możliwości wdrażania mentoringu w organizacjach.

Adresaci

Osoby, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożeni, liderzy, szefowie, trenerzy, szkoleniowcy, mistrzowie i nauczyciele oraz osoby, którzy zamierzają takie role pełnić.

Cel

Studia, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentrują się na treningu „miękkich" umiejętności psychologicznych: jak zbudować relację służącą osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta. Uczymy jak inspirować klienta, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii i realizację.

Superwizja dla absolwentów.


Szczegółowe informacje dotyczące superwizji w roku akademickim 2020/2021.

Warunki zaliczenia

obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych przedmiotów w ramach studiów

Czas trwania

dwa semestry, 310 godzin.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2021 roku.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Oferta dla absolwentów

absolwentom PSCM oferujemy, w dodatkowym trybie, możliwość uczestnictwa w grupie superwizyjnej prowadzonej przez psychoterapeutę certyfikowanego w Polskim Towarzystwie Psychologicznym a zarazem doświadczonego coacha akredytowanego przez Izbę Coachingu – Annę Srebrną.

Proces akredytacji - Izba Coachingu

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje łącznie 310 godzin lekcyjnych w formie 18 zjazdów weekendowych, w tym:

 • zjazdy: graduacyjny - 3 dniowy (piątek, sobota, niedziela) pozostałe - dwudniowe w tym jeden wyjazdowy do ośrodka podwarszawskiego (pobyt wliczony w cenę studiów)
 • pięciodniowy trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia® (zakwaterowanie i wyżywienie płatne we własnym zakresie)

Ostatnie zajęcia w niedzielę połączone są z rozdaniem świadectw.
Najbliższa edycja studiów (XIV) rozpocznie się w październiku 2021 roku.
Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Laboratorium Psychoedukacji. W przypadku przedłużającego się stanu zagrożenia epidemicznego zajęcia częściowo będą odbywały się online.

Program:

1. Teoria i praktyka coachingu - zasady ogólne

 • definiowanie coachingu
 • rodzaje coachingu
 • cel procesu coachingowego
 • kontrakt w coachingu
 • struktura procesu coachingowego
 • struktura sesji coachingowej
 • struktura rozmowy coachingowej według GROW
 •  zarządzanie procesem coachingu
 • ocena efektywności sesji i ocena efektywności procesu coachingowego
 • różnice między coachingiem, mentoringiem, consultingiem i psychoterapią
 • kiedy coach powinien skierować klienta na konsultację psychologiczną

2. Teoria i praktyka mentoringu- zasady ogólne

 • Starożytne korzenie relacji mistrz-uczeń
 • Przegląd współczesnych sposobów rozumienia pojęcia „mentoring"
 • Mentee, mentorowany, podopieczny, czy protegowany? – kilka uwag terminologicznych
 • Mentoring rozwojowy a mentoring kariery
 • Mentor a coach – podobieństwa i różnice
 • Rodzaje mentoringu

3. Specyfika pracy mentora

 •  mentoring - proces rozwoju osobistego mentee
 • korzyści z pełnienia roli mentora i z posiadania mentora: osobiste/zawodowe i dla organizacji
 • funkcje i kompetencje mentora
 • rozwój umiejętności mentora

4. Coach, mentor jego osobowość i osobisty trening

 • świadomość coacha/mentora w relacji
 • podejście skoncentrowane na kliencie
 • dialog egzystencjalny
 • sztuka słuchania
 • trening umiejętności komunikacyjnych - wprowadzenie
 • trening inteligencji emocjonalnej – wprowadzenie
 • określenie własnego potencjału
 • planowanie własnego rozwoju jako coacha/mentora
 • regulacja emocji

5. Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia® (pięciodniowy)

 • poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega

6. Kształtowanie relacji coachingowej i mentoringowej w zależności od typu osobowości klienta

 • umiejętność rozpoznawania osobowości klienta - wprowadzenie w najważniejsze teorie osobowości oraz sposoby wykorzystania ich w praktyce coachingu i mentoringu

7. Zjawiska nieświadome istotne w relacji coachingowej: rozpoznawanie rozumienie i radzenie sobie z nimi

 • rozumienie procesów psychodynamicznych
 • umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania klienta

8. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli coacha

9. Interakcja, kontakt, relacja. Jakość spotkania osób w coachingu

 • zależności i odmienności między interakcją, kontaktem i relacją
 • ćwiczenie jakości nawiązania i podtrzymywania kontaktu z drugą osobą
 • świadomość własnej specyfiki w budowania kontaktu a bycie w relacji z coachee i/lub mentee
 •  jakość kontaktu a empatia w relacji

10. Coaching –podejścia, metody, techniki

 • narzędzia zaawansowane
 • radzenie sobie w trudnych i zaskakujących sytuacjach
 • Co-active Coaching

11. Wartości i przekonania w procesie coachingu i mentoringu
12. Dylematy etyczne w pracy coacha i mentora

13. Dynamiczna psychologia społeczna

 • dynamiczne vs. statyczne podejście w psychologii
 • postawy i sądy społeczne
 • podstawy psychologii uczenia się i osiągania mistrzostwa
 • działanie i kontrola
 • struktura „ja"
 • związki między ludźmi
 • procesy grupowe, koordynacja, działanie grup zadaniowych
 • wpływ społeczny
 • zmiana społeczna
 • psychologiczne podstawy procesów ekonomicznych
 • teoria konfliktu i jej zastosowanie w praktyce coachingu
 • nieświadome zjawiska w grupie, zespole, organizacji – wprowadzenie

14. Teoria zmiany

 • trwała zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności - rodzaje zmiany
 •  znaczenie oporu
 • wprowadzanie zmian
 • teorie zmiany
 • analiza przypadków

15. Rozwój zawodowy – rozumienie psychodynamiczne

 • jak rozumieć i planować rozwój zawodowy w różnych etapach życia

16. Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej- coaching zespołowy

 • wdrażanie coachingu w organizacjach - wykorzystanie procesu coachingu do przygotowania menedżera do pełnienia roli coacha wobec swoich współpracowników
 • coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
 • coaching zespołu, coaching grupy

17. Wdrażanie mentoringu w organizacjach

 • szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia programu – perspektywa organizacji, podopiecznych i mentorów
 • obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji
 • dobór kandydatów na mentorów
 • dobór kandydatów na podopiecznych
 • rola i zadania koordynatora programu
 • kojarzenie par mentor-podopieczny; analiza stosowanych praktyk, wady i zalety każdej z nich
 • zadania działu HR
 • rola bezpośredniego przełożonego; kwartet mentoringu
 • przegląd najczęściej występujących trudności i sposoby ich przezwyciężania

18. Style przywództwa i kultura organizacyjna oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji

 • kultura organizacyjna jako kontekst, w którym funkcjonuje klient
 • style przywództwa
 • wsparcie klienta w rozpoznaniu mocnych i słabych stron jego stylu zarządzania

19. Organizacja jako partner w coachingu

 • studia przypadków

20. Coaching międzykulturowy

 • studia przypadków

21. Warsztat dobrych praktyk coachingowych i mentoringowych

Kadra

Kierownicy Studiów: Jerzy Dmuchowski oraz Robert Szostek

Jerzy Dmuchowski - superwizor treningu grupowego i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Robert Szostek - trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta.

Prowadzący: Adam Aduszkiewicz, Rafał Bornus, Lan Bui-Wrzosińska, Jerzy Dmuchowski, Łada Drozda, Agnieszka Iwaszkiewicz, Piotr Kociołek, Michał Kułakowski, Joanna Mieczkowska-Trąd, Aureliusz Leżeński, Krzysztof Mazur, Paweł Malinowski, Michał Modliński, Andrzej Nowak, Paweł Pilich, Aleksandra Pogorzelska, dr hab. Ryszard Praszkier, Małgorzata Sidor-Rządkowska, Anna Srebrna, Anna Subocz-Polańczyk, Robert Szostek, Katarzyna Waluchowska, Joanna Mieczkowska-Trąd, Kamila Rowińska-gościnnie.

Rekomendacje

Opinie absolwentów Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu

„Studia Coachingu w Laboratorium Psychoedukcaji były bardzo rozwijającym doświadczeniem, które miało wpływ na wiele obszarów mojego życia. Na progu studiów oczekiwałam, że na koniec będę bardziej świadoma siebie i stanę się skuteczniejszym szefem zespołu. Po roku studiów widzę, jak wiele dowiedziałam się o sobie, o własnej osobowości i źródłach podejmowanych przeze mnie decyzji. Ma to pozytywny wpływ na wszystkie relacje, jakie mam w rodzinie, z przyjaciółmi i te zawodowe. Jakość relacji w pracy przekłada się na moją osobistą skuteczność i wydajność mojego zespołu. Świadczą o tym nasze wyniki i informacje zwrotne od samego zespołu, jak i naszych Klientów. Przekraczanie własnych granic poczucia komfortu, włożony wysiłek, poświęcony czas i pieniądze, przyniosły mi bardzo dobry zwrot z tej inwestycji”.

Renata Strużewska
Department Manager
Procter & Gamble

„Studia coachingu w Laboratorium Psychoedukacji są nie tylko poznawaniem narzędzi, czy różnych metod, które pozwolą na owocną pracę z klientem. Są przede wszystkim niezwykłą możliwością poszerzenia pola własnej świadomości, co jest nieodzowne, bo przecież coach pracuje „na sobie” i relację z drugim człowiekiem przepuszcza przez siebie z uważnością na wszystkie sygnały na mikropoziomie kontaktu. Taka nauka, rozwój osobisty odbywają się nie tylko dzięki zajęciom warsztatowym, ale przede wszystkim dzięki atmosferze otwartości, zaufania i bezpieczeństwa, jaką stwarza grupa i prowadzący. W takim kontakcie wiele naszych procesów psychicznych może zachodzić bardziej intensywnie a przez to są dużo łatwiejsze do uchwycenia i nazwania. A to kolejny krok na drodze do poznania siebie i poszerzenia tym samym własnych kompetencji jako coacha. W dniu codziennym czy na zajęciach, gdzie nie powstaje taka więź grupowa, nie jest to możliwe. Moim zdaniem bardzo procentuje tutaj doświadczenie grupy otwarcia. Zresztą, pod koniec roku akademickiego miałam wrażenie, że każdy kolejny weekend zajęć to jedna wielka grupa otwarcia”.

Natalia Wawrzewska
Managerka kultury i coach

„PSC zmieniło mnie.
Uderzyłem w rozwój! :)“

Piotr Persona
Trener, coach i właściciel firmy szkoleniowo – doradczej

„… to były bardzo dobre studia. Program, wykładowcy, koleżanki i koledzy z roku, wszystko złożyło się w znakomitą całość. Jeśli ktoś chce zostać coach’em, program PSC da mu możliwość spotkania z doświadczonymi praktykami i wiele godzin ćwiczeń pod ich kierunkiem i uważnym nadzorem, a ponadto solidny zasób wiedzy psychologicznej, niezbędnej zarówno w pracy coacha, jak również w trenera czy menedżera“.

Adam Aduszkiewicz
Doktor filozofii, konsultant i trener,
wieloletni dyrektor HR.

„Studia podyplomowe coachingu okazały sie dla mnie dobrą inwestycją. Zarówno czasu jak i pieniędzy. Zdobyta wiedza i umiejętnosci pomagają mi spelniać sie w roli coacha, dzięki czemu jestem skuteczniejszym niż dotychczas managerem. Nie moglabym nie wspomniec o ujmującej atmosferze panującej w laboratorium - wielkie brawa dla wykladowców!“

Kamila Molińska
Właściciel firmy Molinska Business Coaching.

“Rozpoczynałam studia z przeświadczeniem, że mają one posłużyć uporządkowaniu posiadanej przeze mnie wiedzy praktycznej. Dziś uśmiecham się na samo wspomnienie – to tu zrozumialam czym rzeczywiście może być coaching i co najważniejsze  - jak ważnym narzędziem coachingowym jest sam coach. Studium coachingu to niezwykli ludzie, znakomicie spędzony czas i mądrze zainwestowane pieniądze.”

Edyta Kurek
Vice President East Central Europe in Herbalife Ltd,
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022 potrwa do momentu wyczerpania limitu miejsc.
W związku z zaistniałą sytuacją prowadzimy spotkania rekrutacyjne on line.
W celu umówienia rozmowy, prosimy o przesłanie CV oraz kopii dyplomu na adres coach@lps.pl

Warunki przyjęcia:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie
 • predyspozycje do pracy z ludźmi
 • przesłanie cv i kopii dyplomu na adres mailowy coach@lps.pl
 • kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną na którą należy przynieść oryginał dyplomu ukończenia studiów oraz CV

Uwaga: budynek, w którym odbywają się zajęcia nie posiada windy, a pomieszczenia nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową wymagającą używania wózka inwalidzkiego.

Informacje: Koordynator ds. obsługi studiów podyplomowych: 605 300 088
Laboratorium Psychoedukacji, ul. Arabska 7 A, 03-977 Warszawa
tel.: (22) 617 61 64, 616 13 72, fax.: (22) 617 24 52 , kom. 501 201 490
E-mail: coach@lps.pl

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą roku akademickiego 2021/2022.

Kierunek nie jest objęty promocją dla absolwentów i studentów Uniwersytetu SWPS.

Opłata za całe studia:

19 089 zł + pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) w trakcie Grupy Otwarcia® ok. 540 - 1070 zł
(w zależności od ośrodka płatne po ustaleniu miejsca w ośrodku).
Opłatę za studia można rozłożyć na jedną, dwie lub pięć rat płatnych do 10 marca 2022 r.
Kierunek nie jest objęty opłatą rekrutacyjną.
Po zarejestrowaniu się w systemie prosimy o kontakt z koordynatorem studiów w celu uzgodnienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem studiów.

UWAGA!
Po dokonaniu rejestracji automatycznie generują się Państwu w ankiecie osobowej i umowie numery rachunków dotyczące płatności opłaty rekrutacyjnej i czesnego. Prosimy o zignorowanie ich i dokonywanie wpłat na poniższy numer konta:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Raiffeisen Bank S.A.
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135

Kontakt

Informacje: Koordynator ds. obsługi studiów podyplomowych: 605 300 088
Laboratorium Psychoedukacji, ul. Arabska 7 A, 03-977 Warszawa
tel.: (22) 617 61 64, 616 13 72, fax (22) 617 24 52, kom. 501 201 490
E-mail: coach@lps.pl