logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby zainteresowane pracą w charakterze tłumacza.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych:
tłumaczenie poświadczone, sądowe i prawnicze

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Uważam, że studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: uwierzytelnionych i prawniczych to bardzo dobry wybór zarówno dla czynnych tłumaczy, których celem jest specjalizacja i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku, jak i dla osób stawiających swoje pierwsze kroki na tej ścieżce kariery tłumacza. Bogata oferta programowa obejmuje, oprócz praktycznych warsztatów przekładu w różnych dziedzinach prawa, także szkolenia z zakresu wykorzystania komputerowych narzędzi wspomagających pracę tłumacza, specjalistyczne wykłady z prawa i ekonomii dla tłumaczy oraz, z myślą o przyszłych kandydatach na tłumacza przysięgłego, zajęcia z zakresu praktyki tłumaczenia uwierzytelnionego i przekładu ustnego."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.szwednsp 634Marcin Szwed
Kierownik merytoryczny kierunku

Studia prowadzone są pod auspicjami Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu SWPS

Adresaci

osoby zainteresowane pracą w charakterze tłumacza przysięgłego; absolwenci studiów filologicznych, absolwenci studiów z dziedzin ścisłych zajmujący się tłumaczeniem, osoby pracujące z tzw. językiem oraz w języku branżowym. Specjalizacja poświęcona jest specyfice pracy tłumacza przysięgłego zarówno z teoretycznego jak i praktycznego oraz technicznego punktu widzenia. Zajęcia prowadzone m.in. przez praktykujących tłumaczy przysięgłych.

Cel

 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi normami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza;
 • zapoznanie uczestników z normami zwyczajowymi i konwencjami tłumaczeniowymi w pracy tłumacza przysięgłego;
 • wykształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia materiałów oraz dokumentów z szerokiego zakresu tłumaczeń specjalistycznych: dokumentów sądowych, prawnych, umów handlowych, a także certyfikatów, zaświadczeń i tym podobnych;
 • przygotowanie do stworzenia własnego warsztatu pracy, z uwzględnieniem zasobów niezbędnych do wykonywania zawodu, takich jak bazy danych, korpusy czy narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza (CAT Tools);
 • estetyka tłumaczenia oraz wykształcenie dobrych nawyków we współpracy ze zleceniodawcami.

Warunki zaliczenia

warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie ocen pozytywnych (min. 3.0) z każdego przedmiotu wchodzącego w skład średniej.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych zorganizowanych w poszczególnych blokach tematycznych, por.:

 • ESSENTIALS (wprowadzenie do teorii przekładu dla praktykujących tłumaczy specjalistycznych, research w pracy tłumacza przysięgłego: life-cycle documents)
 • LEGAL MODULE (m.in. analiza elementów prawa polskiego oraz prawa obszarów języka angielskiego, tłumaczenia prawnicze na język polski i angielski)
 • ECONOMY and COMMERCE MODULE (m.in. podstawowe zagadnienia ekonomiczne dla tłumaczy, tlumaczenia ekonomiczne na język polski i angielski)
 • CAT TOOLS (przegląd oprogramowań komputerowych wspomagających warsztat tłumacza i nauka obsługi wybranego programu)
 • LANGUAGE TOOLS (podstawy tłumaczenia na język obcy, praca z tekstem, gramatyka i stylistyka języka polskiego I języka angielskiego dla tłumaczy)
 • INTERPRETING (podstawy tłumaczeń ustnych, ostatnie zajęcia w kabinach)

Zajęcia obejmują:

 • wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie, dające słuchaczom możliwość zapoznania się z terminologią specjalistyczną i realną specyfiką pracy w konkretnych warunkach zawodowych;
 • dwusemestralny kurs z narzędzi komputerowego wspomagania pracy tłumacza CAT Tools, stanowiących niezbędny warsztat tłumacza specjalistycznego;
 • warsztaty na platformie e-learningowej, kształcące umiejętności poruszania się w nowoczesnym interaktywnym systemie wymiany informacji.

Ramowy program zajęć

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza. Przeprowadzana jest w języku angielskim.

Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują:

- absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska. 
- absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana z językiem angielskim. 
- absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia na innym kierunku, posługujący się językiem angielskim na poziomie min. C1.

Osoby zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej:

- absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia angielska.
- absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana z językiem angielskim.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 720 zł
2 raty 3350 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.