hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Pracujemy z badaczami z Europy, USA i Australii, robimy badania na swiatowym poziomie, i rozwiązujemy w nich problemy bliskie każdemu.

prof. dr hab. Aleksandra-Łuszczyńska, psycholog zdrowia

Wrocław, Intersdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Psychologia

 • studia III stopnia (doktoranckie)
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Dyscyplina psychologia

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie psychologii umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy o najnowszych osiągnięciach tej nauki. W ostatnim rankingu ministerialnym II Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS zajął pierwsze miejsce w zakresie nauk społecznych, co świadczy o randze prowadzonych badań i poziomie kadry naukowej. Wykładają tu profesorowie o uznanym autorytecie: Aleksandra Łuszczyńska, Dariusz Doliński, Tomasz Zaleśkiewicz, Agata Gąsiorowska, Dariusz Galasiński, Maciej Dymkowski, Czesław Nosal, Stanisław Kowalik, Krzysztof Jaskułowski i Leszek Koczanowicz. Prowadzą oni badania w zakresie psychologii społecznej, psychologii zdrowia i psychologii klinicznej, psychologii ekonomicznej, psychologii reklamy i biznesu, a także socjologii i teorii społecznej.

Doktoranci czerpią pełnymi garściami z unikalnego potencjału wydziału. Uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych często przez międzynarodowe zespoły badawcze, a dzięki zindywidualizowanemu programowi studiów oraz wspólnej pracy z promotorami nabierają umiejętności prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Mogą też z pomocą opiekunów naukowych starać się o granty i staże naukowe.

Adresaci studiów

Studia doktoranckie z psychologii przygotowane zostały nie tylko z myślą o absolwentach wydziałów psychologii, lecz także osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje umiejętności teoretyczne i badawcze w zakresie psychologii. Studia nie są jedynie wstępem do kariery naukowej – wiedza i umiejętności zdobyte przez doktorantów umożliwią odnalezienie się na rynku pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest dogłębna znajomość osiągnięć psychologii.

Perspektywy zawodowe

Doktorat stacje się standardem. Realizacja programu kształcenia na ISD wspiera także proces nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych dla sprawowania funkcji kierowniczych i menadżerskich w jednostkach niezwiązanych z kształceniem akademickim i badaniami naukowymi. Osoby z doktoratem mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach badawczych, R&D.

Wyniki rekrutacji

lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne
poboierz listę »

lista rankingowa kandydatów na studia niestacjonarne
poboierz listę »

Współpraca mistrz–uczeń

Doktoranci mają bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Już na etapie rekrutacji mogą spotkać się z potencjalnymi promotorami, by porozmawiać o swoich zainteresowaniach badawczych. Współpraca z opiekunami naukowymi oparta jest na relacji mistrz–uczeń, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego doktoranta, szacunek i otwartość.

Zajęcia prowadzą m.in.: prof. Grzegorz Sędek specjalizujący się w psychologii eksperymentalnej, prof. Bogdan Wojciszke – znawca problematyki dynamiki związków uczuciowych oraz psychologii władzy, prof. Tomasz Zaleśkiewicz – ekspert w dziedzinie psychologii ekonomicznej oraz prof. Czesław Nosal – autorytet w zakresie psychologii różnic indywidualnych, mentor naukowy Mensy Polskiej.

Znakomita kadra

Zapraszamy znamienitych gości, takich jak: prof. Jolanta Zawilska – specjalistka w zakresie neuropsychofarmakologii i chronobiologii, prof. Joanna Hauser, która zajmuje się zagadnieniami genetyki zaburzeń psychicznych, prof. Anna Wierzbicka – psychosemantyk, lingwista, psycholog kulturowy światowej sławy, jedna z najbardziej znanych przedstawicielek współczesnej polskiej humanistyki. Gościł u nas prof. Władysław Bartoszewski, a specjalny wykład dla doktorantów wygłosił prof. Philip Zimbardo.

Mentoring naukowy

Doktoranci mają możliwość skorzystania z dodatkowego, mentoringowego wsparcia. Konsultacje indywidualne prowadzone są przez dr Joannę Szen-Ziemiańską, absolwentkę ISD Uniwersytetu SWPS, która jest Pełnomocnikiem Kierownika ISD ds. Karier Młodych Badaczy i Mentoringu Naukowego.

Pani Doktor naukowo, jak i praktycznie zajmuje się potencjałem młodych naukowców badając uwarunkowania osiągnięć twórczych, a także wspierając ich na co dzień. Przygotowuje Doktorantów do nowej roli i zadań akademickich, pomaga w tworzeniu indywidualnych planów działań, a także wspiera w rozwoju kompetencji akademickich. Koordynuje projekt peer-mentoringu, a także współpracuje z Brytyjską organizacją Vitae, promującą rozwój badaczy z całego Świata.

Interdyscyplinarny charakter studiów

Interdyscyplinarność realizowana jest na kilku poziomach. Spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych programem studiów dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Elastyczny model kształcenia

Organizacja studiów umożliwia łączenie studiów z aktywnością zawodową. Program jest elastyczny zarówno pod względem doboru zajęć, jak i terminów ich realizacji. Doktoranci mogą dostosować ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i potrzeb. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku).

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyc na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Bogaty wachlarz stypendiów

Doktoranci korzystają z bogatej oferty stypendiów, w tym stypendiów zagranicznych. Mogą ubiegać się o stypendium naukowe i konferencyjne przyznawane z funduszy uczelni, dofinansowanie badań z budżetu wydziału oraz dotacje na wyjazdy szkoleniowo-stażowe z MNiSW. Zobacz wykaz stypendiów »

Opiekunowie naukowi 2017/18

...

Vademecum doktoranta

Więcej informacji o specyfice pracy na studiach doktoranckich, wsparciu mentoringowym oraz rodzajach stypendiów i grantów przysługujących słuchaczom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wybór opiekuna naukowego i rejestracja (od 8 maja do 31 lipca)
  • zapoznaj się z biogramami potencjalnych opiekunów naukowych – zalecany jest kontakt z wybranymi opiekunami naukowymi
  • wypełnij formularz rekrutacyjny (nie mozliwości wielokrotnego wypełniania formularza)
  • załącz skany wymaganych dokumentów
  • wskaż opiekunów naukowych, z którymi chcesz pracować
 2. Dostarczenie dokumentów do Sekretariatu ISD (do 31 lipca)
  • ankieta osobowa - wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego / WU dla kandydata
  • 1 fotografia (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .jpg na płycie CD)
  • dowód osobisty (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • podanie zawierające list motywacyjny
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • projekt przyszłej pracy doktorskiej
  • dowód dokanania opłaty rekrutacyjnej
  • ankieta osobowa - wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego / WU dla kandydata
  Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację na studia doktoranckie, w następujący sposób:
  • osobiście
  • przez osoby trzecie (tylko jeżeli będą miały stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa - proszę pamiętać aby dokumenty, składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) były podpisane przez Kandydata,
  • tradycyjną pocztą (w przypadku przesłania dokumentów pocztą, dokumenty należy przesłać w oryginale) na adres wybranego kampusu (Warszawa lub Wrocław)
 3. Egzamin językowy
  • egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie w formie stacjonarnej, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2
  • Warszawa - 28 sierpnia 2017 roku, godz. 9.00
  • Wrocław - 31 sierpnia 2017 roku, godz. 9.00
 4. Rozmowy kwalifikacyjne (5-15 września)
  • rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia)
   Kandydaci o terminach rozmowy będą informowani mailowo
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji (2 października)
  • ogłoszenie decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stronach internetowych ISD oraz na WU (indywidulane konto kandydata).

Zakończył się nabór na studia doktoranckie.
Termin nadsyłania zgłoszeń minął 31 lipca.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
bezpłatne - dotowane przez MNiSW
do 30% kandydatów na studia stacjonarne,
którzy uzyskają najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym
może otrzymać roczne stypendium w wysokości min. 800zł/mies.
studia niestacjonarne
10 rat 848 zł
2 raty 4060 zł
1 rata 8000 zł

Sekretariat Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich we WRocławiu

W dniu 14 sierpnia 2017 r. Sekretariat Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich będzie nieczynny.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 350 PLN należy uiścić na konto uczelni:
90 1750 1312 1330 0000 0006 0612
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać : imię, nazwisko, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz nazwę wybranego kierunku.

 • Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.
 • Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

Slider