Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Anna Prożych

dr n. hum.

Anna Prożych

 

Profil zawodowy

Kariera naukowa

 • doktorat w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • magister pedagogiki specjalnej, specjalność: rewalidacja głuchych i niedosłyszących, Wydział Rewalidacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Dodatkowe kwalifikacje: dyplomowany logopeda, specjalista w zakresie surdologopedii, terapeuta integracji sensorycznej, trener metody verbotonalnej.

Zainteresowania naukowe

Będąc od wielu lat związaną z problematyką małego dziecka moje obszary zainteresowań naukowych oscylują wokół wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z wadą słuchu, a szczególnie w zakresie: badań przesiewowych słuchu, wczesnej interwencji surdologopedycznej, wprowadzania metody verbotonalnej do pracy z dziećmi
z zaburzoną komunikacją językową, zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, współpracy z rodziną. Ponadto zajmuję się diagnozą i terapią: dzieci z dodatkowymi uszkodzeniami, specyficznymi trudnościami w nauce, zaburzeniami logopedycznymi.
Ukończone szkolenia w zakresie metody verbotonalnej w Belgii, Chorwacji i Francji.

Najważniejsze publikacje

 • Prożych A., Metoda verbotonalna a stymulacja zmysłów dziecka z wadą słuchu, W: Skibska J. (pod red.) Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD) wybrane problemy, Wyd. Libron Kraków 2014
 • Prożych A. Badania profesora Włodzimierza Pietrzaka nad ekspresją emocjonalną dzieci głuchych W: Szkoła specjalna, Nr 2 (268) wyd. APS, Warszawa 2013
 • Eckert U., Prożych A., Proces zmian zachodzących w surdopedagogice Dyskursy Pedagogiki Specjalnej Spot, Wyd. Gdańsk 2011r.
 • Prożych A. Care for a small child with heating impairment In Poland – diagnosis and therapy W: Man and Speech, Wyd. SUVAG, Zagrzeb 2011r.
 • Prożych A. Metoda werbo-tonalna w pracy z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu W: Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu, wyd. Fundacja Orange, Polski Komitet Audiofonologii, Warszawa 2011r.
 • Prożych A., Radziszewska-Konopka M., Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu , wyd. Fundacja Grupy TP, Warszawa, 2007.
 • Prożych A. Kiedy dziecko niedosłyszy - wybrane zagadnienia W: pod red. D. Gorajewskiej: Rodzina. Normalność w niepełnosprawności. wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2007.
 • Prożych A. Metoda werbo-tonalna w rewalidacji dziecka z wadą słuchu W: (pod red.) M. Klaczak, P. Majewicza, Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków, 2006.
 • Prożych A. Dziecko z uszkodzonym słuchem, W: (pod red.) T. Serafin, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz rodziców wyd. MENiS, Warszawa, 2005
 • Prożych A., Znaczenie środowiska edukacyjnego w procesie rozumienia mowy u dzieci z wadą słuchu W: Szkoła Specjalna, nr 4/2005, wyd. APS, Warszawa.

Projekty badawcze

Badania własne (pilotażowe)- Rozwój językowy dzieci z wadą słuchu i z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z Medycznym Centrum Audiofonologii w Brukseli, z Polikliniką SUVAG w Zagrzebiu,

Pełnione ważne funkcje

 • W latach 2002- 2008 reprezentowałam Akademię Pedagogiki Specjalnej w Radzie Naukowej Powszechnego Programu Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce prowadzonego pod auspicjami Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 • W latach 2005-2007 współpracowałam z Ministerstwem Edukacji w ramach programu – Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie (WWKSC)
 • Udział w posiedzeniach Zespołu Roboczego ds. Ewaluacji i Monitoringu Pilotażu Programu WWKSC.
 • W latach 2006 -2009 byłam koordynatorem merytorycznym Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange
 • Od 2006 -2017 roku konsultant merytoryczny w Fundacji Orange ds. metody verbotonalnej.
 • Od 2011-2017 roku członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń”- Fundacja Orange
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Członek zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii