logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Laboratorium Neuronauki w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra w zakresie psychologii i/lub kognitywistyki, bioinformatyki, neurobiologii, biotechnologii, dziedzin pokrewnych,
 • dorobku naukowego udokumentowanego:
  1) publikacjami indeksowanymi w międzynarodowych bazach (co najmniej jedna publikacja w czasopismach z listy JCR),
  2) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych,
  3) udziałem w realizacji projektów badawczych z zakresu neuronauki/psychofizjologii lub/i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe.
 • doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć,
 • deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy,
 • deklaracji o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych.

Dodatkowym atutem będą:

 • umiejętności programowania w środowisku Matlab lub Python, analizy danych fizjologii peryferycznej i/lub EEG i/lub fMRI, 
 • znajomość narzędzi do nadzorowania procedur badawczych (np. Presentation), 
 • doświadczenie w zakresie pracy klinicznej z pacjentami, 
 • doświadczenie w zakresie badań nad mechanizmami problemów psychicznych.

Pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego – udział w nowatorskich projektach z zakresu neuronauki emocji, społecznej i klinicznej - możliwości stosowania szerokiego spektrum metod i technik, w tym najnowocześniejszych narzędzi do badania aktywności centralnego i autonomicznego układu nerwowego, takich jak EEG, fMRI, EKG, EDA, EMG,
 • mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju, w tym możliwość realizacji pracy doktorskiej na Uniwersytecie SWPS,
 • możliwość rozwijania kompetencji dydaktycznych,możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adjustacji tekstów (zwłaszcza kierowanych do czasopism z listy JCR),
 • konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów, 
 • możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Instytutu Psychologii,
 • elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego,
 • dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych,
 • możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim,
 • współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu prowadzi studia z zakresu psychologii, wzornictwa i prawa. Naukowcy realizują projekty finansowane w ramach środków wydziałowych, a także granty z funduszy Narodowego Centrum Nauki. Do dyspozycji mają specjalistyczne laboratorium wyposażone w nowoczesną aparaturę do badań psychofizjologicznych i sprzęt komputerowy do analizy statystycznej wyników.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • podanie o przyjęcie do pracy, adresowane do Rektora Uniwersytetu SWPS,
 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań oraz zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”,
 • list motywacyjny wraz ze wstępną koncepcją aktywności akademickiej i organizacyjnej w ramach uczelni (do 3000 znaków),
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra

Zgłoszenia

 • Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres dziekan.poznan@swps.edu.pl z tytułem wiadomości: „Asystent_Konkurs w Instytucie Psychologii”.
 • Termin składania dokumentów upływa 30 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15 czerwca 2018 roku.
 • Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018 r.
 • Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Regulaminie konkursu procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
  W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem dziekan.poznan@swps.edu.pl

PDF icon25px Regulamin konkursu »

Warszawa 25-05-2018

Specjalista ds. administracji

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. administracji. Termin nadsyłania dokumentów mija 25 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Prowadzenie ewidencji środków trwałych Uczelni; Nadzór nad inwentaryzacją sprzętu biurowego i wyposażenia...

Czytaj więcej

Warszawa 25-05-2018

Profesor w obszarze informatyki

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na cztery stanowiska profesorów zwyczajnych lub nadzwyczajnych prowadzących działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, zainteresowanych rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami...

Czytaj więcej

Warszawa 25-05-2018

Księgowa/ Księgowy ds. projektów B+R i europejskich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Księgowa/ Księgowy ds. projektów B+R i europejskich. Termin nadsyłania dokumentów mija 25 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Zapewnianie obsługi księgowej projektów dofinansowanych ze środków NCN...

Czytaj więcej

Warszawa 27-05-2018

Administrator Wirtualnej Uczelni

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Administrator Wirtualnej Uczelni. Wirtualna Uczelnia jest ogólnouczelnianym systemem informacji dotyczącej procesu studiowania. Termin nadsyłania dokumentów mija 27 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Aktualizacja treści...

Czytaj więcej

Warszawa 30-05-2018

Adiunkt (informatyka)

Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta prowadzącego działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, zainteresowanego rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami społecznymi i...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Adiunkt (poziom 1) w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (poziom I) w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r.  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Asystent w Laboratorium Neuronauki

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Laboratorium Neuronauki w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r. Do konkursu mogą...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Starszy wykładowca w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy lub wykładowcy w Instytucie Psychologii . Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r. Do konkursu mogą...

Czytaj więcej

Poznań 30-05-2018

Adiunkt (poziom 2) w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (poziom II) w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić...

Czytaj więcej

Sopot 03-06-2018

Wykładowca w Zakładzie Psychologii Procesów Afektywnych i Poznawczych

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sopocie Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Psychologii Procesów Afektywnych i Poznawczych. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 3 czerwca 2018 r. Od kandydatów oczekujemy: posiadania...

Czytaj więcej

Warszawa 04-06-2018

Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego (adiunkta) w Katedrze Kulturoznawstwa. Termin składania dokumentów upływa 4 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia...

Czytaj więcej

Warszawa 05-06-2018

Asystent Biura Rektora

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent Biura Rektora. Termin nadsyłania dokumentów mija 5 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Wsparcie w wykonywaniu obowiązków Rektora i władz uczelni; Przygotowywanie pism, protokołów...

Czytaj więcej

Warszawa 05-06-2018

Starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Dziennikarstwa. Termin składania dokumentów upływa 5 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Od kandydatów oczekujemy posiadania stopnia...

Czytaj więcej

Katowice 06-06-2018

Starszy wykładowca w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko dydaktyczne starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Termin składania dokumentów upływa 6 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Katowice.  Od kandydatów...

Czytaj więcej