Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej

Instytut Nauk Humanistycznych

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej kieruje dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Jacoby – sinolog, tłumacz, ekspert zajmujący się zagadnieniami polityczno-społecznymi regionu Azji Wschodniej, szczególnie Chin i Republiki Korei. Interesują go historyczno-kulturowe źródła przemian i procesów zachodzących w tym regionie świata.

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej

Cele i zadania

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej (CCAW) prowadzi badania regionu Azji Wschodniej, w szczególności Chin kontynentalnych i Tajwanu, Półwyspu Koreańskiego oraz Japonii. Skupia badaczki i badaczy w dyscyplinach nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz nauk o polityce i administracji. W zespole są osoby wywodzące się z tradycji sinologii, japonistyki, koreanistyki, studiów regionalnych oraz osoby reprezentujące różne metodologie i szkoły badawcze. Naszą ambicją jest stworzenie nowoczesnej i inkluzywnej przestrzeni do interdyscyplinarnych badań regionu o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Nazwa Centrum nawiązuje do jednostki powołanej w Uniwersytecie SWPS w 2003 roku przez nestora studiów azjatyckich naszej Uczelni, Profesora Krzysztofa Gawlikowskiego (1940-2021). Misją powołanego jego wysiłkiem centrum miało być nie tylko prowadzenie badań naukowych, ale również popularyzacja wiedzy o Azji i prowadzenie dydaktyki. Centrum Profesora Gawlikowskiego z biegiem lat rozwinęło się i w latach 2017-2018 roku przekształciło w Zakład Studiów Azjatyckich, który dziś funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie.

Nasz
zespół

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Marcin Jacoby
zobacz biogram
Ilczuk, Dorota
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dorota Ilczuk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Ekonomistka
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105"},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dorota Ilczukekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura

Doktoranci

Machajek, Piotr
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Piotr Machajek
Specjalizacja
kulturoznawca
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Stanowisko
asystent
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Piotr MachajekZajmuje się badaniem relacji między dyskursem literatury światowej a dyskursem krytyczno-literackim w chińskiej literaturze współczesnej po roku 1989 r. Od 2021 r. absolwent Shanghai Jiao Tong University i doktorant Uniwersytetu SWPS.
Kamińska, Tamara
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Tamara Kamińska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Poznaniem i Zachowaniem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej
mgr Tamara Kamińskadoktorantka

Współpracownicy Centrum spoza Uniwersytetu SWPS

dr Małgorzata Religa (UW)
sinolog Czytaj więcej

Sinolog, kierownik Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW i funkcjonującego przy nim Tajwańskiego Centrum Nauczania Języka Chińskiego Huayu. Jej zainteresowania odnoszą się do tradycyjnej kultury chińskiej, filozofii, a przede wszystkim chińskiej religijności – tradycyjnej i współczesnej, głównie tzw. synkretycznych sekt.

dr hab., prof. UAM Tomasz R. Szymczyński (UAM)
badacz filozofii polityki i kultur Czytaj więcej

Jego zainteresowania badawcze obejmują możliwości zastosowania perspektywy hermeneutycznej w polu nauki o polityce w jej wymiarze studiów europeistycznych, sinologicznych, regionalnych oraz w polu stosunków międzynarodowych. Zajmuje się także problematyką zbiorowych tożsamości kulturowych oraz komunikacji międzykulturowej w kontekście hermeneutyki wielojęzykowości.

dr Katarzyna Pejda (KUL)
sinolog Czytaj więcej

Obecnie wykłada w Katedrze Sinologii na KUL, zaś jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wczesnych tekstów konfucjańskich – ich tłumaczenia i interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem aksjologii konfucjańskiej.

Projekty
naukowe

China Horizons: Dealing with a Resurgent China (DWARC)

Projekt realizowany z grantu Horizon Europe nr 101061700 (konkurs HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07) w terminie 1.11.2022 – 31.10.2025 w konsorcjum dziewięciu partnerów z siedmiu państw unijnych. Instytucjami wiodącymi w projekcie są: Mercator Institute for China Studies MERICS (Niemcy), Bruegel AISBL (Belgia) oraz Copenhagen Business School (Dania). Celem projektu jest wzmocnienie rozumienia współczesnych Chin wśród badaczy i decydentów europejskich w aspekcie politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturalnym, co ma wpływać na kształt polityki Unii Europejskiej względem Chin. Celami projektu są również: poszerzenie gremium niezależnych badaczy współczesnych Chin w Europie oraz popularyzacja wiedzy wśród przedstawicieli mediów i opinii publicznej.

Projekt podzielony jest na pięć merytorycznych Pakietów Roboczych (Work Package – WP), poświęconych następującym zagadnieniom:

 • Społeczeństwo i kultura ChRL (WP2)
 • Polityka Komunistycznej Partii Chin (WP3)
 • Gospodarka chińska i jej wpływ globalny (WP4)
 • Regionalna i globalna polityka chińska (WP5)
 • Relacje Chin z Unią Europejską (WP6)

Zespół Uniwersytetu SWPS odpowiedzialny jest za realizację części Pakietu Roboczego nr 2 „Society and Culture” poświęconej kulturze. Badania zespołu naszej Uczelni dotyczą obszarów polityki kulturalnej w ChRL oraz tematyki obyczajowo-społecznej w dziełach literackich i produkcjach artystycznych (teatr, film, sztuki wizualne) powstałych w ChRL w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Zespół Uniwersytetu SWPS stara się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

 • Jakie aspiracje i marzenia młodych Chinek i Chińczyków przedstawiane są w produkcjach artystycznych i dziełach literackich? Jak ukazane są wizje idealnego społeczeństwa?
 • Jak w produkcjach artystycznych i dziełach literackich ukazane są kwestie równouprawnienia, tożsamości seksualnej oraz inne tematy związane z obecnymi ruchami i trendami społecznymi o zasięgu globalnym?
 • Jakie tematy społeczne, które nie znajdują miejsca w oficjalnym dyskursie państwowym obecne są w produkcjach artystycznych i dziełach literackich? O czym to świadczy i co to mówi o współczesnych Chinach?
 • Jak polityki publiczne w sektorze kultury kształtują relacje pomiędzy państwem a artystami i artystkami?
 • Jakie są źródła i polityki finansowania kultury? Jaką wolnością twórczą dysponują artyści i artystki chińskie?
 • Jak Chiny promują swoją kulturę za granicą, w Europie i Azji Wschodniej (Republika Korei, Japonia)? Jakie tematy produkcji są wybierane i jaki przekaz budowany jest przez władze chińskie?

Badania tematyki dzieł literackich i produkcji artystycznych prowadzi dr hab. Marcin Jacoby, a w skład grupy badawczej wchodzą również: František Reismüller (Rep. Czeska), Cristina Bahon Arnaiz (Hiszpania), mgr Piotr Machajek (Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS).

Badania sektora kultury prowadzi prof. Dorota Ilczuk, a w skład jej grupy badawczej wchodzi mgr Tamara Kamińska (doktorantka w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS) oraz dr hab. Marcin Jacoby.

Efekty pracy zespołu obejmować będą: artykuły naukowe, policy briefs, webinary oraz podcasty. Wszystkie wytwory pracy grupy dostępne będą w formule Open Access.

Dowiedz się więcej o projekcie

Platforma badawcza

Hermeneutyka wielojęzykowości i praktyka przekładu klasycznych tekstów chińskich

Grupa badawcza „Hermeneutyka wielojęzykowości i praktyka przekładu klasycznych tekstów chińskich” stanowi platformę dla współpracy o charakterze interdyscyplinarnym badaczy reprezentujących cztery uniwersytety: Uniwersytet Warszawski (dr Małgorzata Religa), Katolicki Uniwersytet Lubelski (dr Katarzyna Pejda), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (dr hab. Tomasz R. Szymczyński, prof. UAM) oraz Uniwersytet SWPS (dr hab. Marcin Jacoby, prof. SWPS). Jej zasadniczym celem jest próba ścisłego wiązania praktyki i teorii interpretacji oraz przekładu w przestrzeni klasycznych tekstów chińskiego obszaru kulturowego przy zastosowaniu perspektywy metodologicznej hermeneutyki wielojęzykowości.

Hermeneutyka wielojęzykowości wychodzi przede wszystkim od ustaleń Hansa-Georga Gadamera oraz Jeana Grondina, łączy perspektywę przekładoznawstwa oraz refleksje praktyków przekładu. Stanowi autorską propozycję teoretyczną o charakterze metodologicznym i metodycznym. Służy jednocześnie jako punkt wyjścia dla analiz i interpretacji pól semantycznych konstytuujących się wokół kluczowych terminów obecnych w chińskich tekstach klasycznych.

Celem działań grupy badawczej są nie tylko dociekania teoretyczne dotyczące interpretacji znaczeniowych starożytnych chińskich terminów filozoficzno-etycznych lecz również wspólna praca w celu uzyskiwania możliwie wysokiej jakości przekładów tekstów zajmujących ważną pozycję w obszarze kultury chińskiej. Aktywność grupy łączy w ten sposób praktykę przekładu z teorią interpretacji w duchu hermeneutycznym, zmierzając w kierunku przekraczania tradycyjnie postrzeganego podziału na teorię i praktykę.

Skontaktuj się
z nami

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej

Dane teleadresowe

Uniwersytet SWPS
Instytut Nauk Społecznych
ul. Chodakowska 19/31, pokój N235
03-815 WarszawaZespół

Kierownik
Marcin Jacoby

600 900 688

[email protected]