Bernadetta Wojtania
Koordynatorka projektu; Dział Projektów Rozwojowych