logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby posiadające już podstawowe udokumentowane wykształcenia w zakresie psychoonkologii lub też psychoterapeuci (certyfikowani lub w trakcie szkolenia).

Kontakt

Katowice, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychoonkologia - podejścia terapeutyczne

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Choroba nowotworowa jak żadna inna spośród chorób somatycznych, budzi wiele emocji w odbiorze społecznym. W wyniku postępu diagnostyki i leczenia rak może być obecnie ujmowany jako choroba przewlekła, ze wszelkimi konsekwencjami psychologicznymi takiego stanu rzeczy. Oznacza to konieczność adaptacji do choroby, zaakceptowania jej dynamiki i nieprzewidywalności. Nie jest zatem zaskoczeniem, iż około 40% pacjentów doświadcza różnego rodzaju zaburzeń nastroju (Michtell, 2011, metaanaliza obejmująca 10000 chorych). Tym samym, coraz istotniejsza staje się pomoc psychologiczna dla pacjentów na każdym etapie choroby, obejmująca również ich rodziny, czy szerzej - naturalne systemy ich funkcjonowania (psychoonkologia środowiskowa). Oddziaływania psychoterapeutyczne są nastawione na poprawę jakości życia pacjentów (Watson, Kissane, 2011) i w tym obszarze mają charakter podejścia opartego na dowodach (ang. evidence-based approach). Wskazuje się także na rolę psychoterapii w redukcji kosztów leczenia medycznego (Cunningham, 2000. Lorig et al., 1999), co obok bezsprzecznych kwestii etycznych i klinicznych staje się kolejnym powodem rosnącego zainteresowania psychoonkologią i jej możliwościami aplikacyjnymi na każdym etapie prewencji, diagnozy i leczenia chorób nowotworowych (Holland et al., 2015)."

Zapała Joannansp 624Gruszczyńska Ewansp 624Joanna Zapała i dr hab. Ewa Gruszczyńska
Kierowniczki merytoryczne kierunku

Patroni kierunku

ptpo PKPO logo 08.2013 fin

Adresaci studiów

Ze względu na stopień zaawansowania treści adresatem studiów są psychologowie lub też psychoterapeuci (w trakcie lub po zakończeniu czteroletniego szkolenia), którzy w pracy zawodowej są zainteresowani bądź długofalowym specjalizowaniem się w psychoonkologii, bądź też wzbogaceniem swoich kompetencji o specyfikę pracy z pacjentami onkologicznymi. Zgłoszenia osób nie spełniających ww. kryteriów będą rozpatrywane osobno i o przyjęciu kandydata będą decydować kierownicy merytoryczni kierunku na podstawie.

Cel

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy psychologicznej dotyczącej pomocy psychologicznej pacjentom onkologicznym, co wpisuje się w światowe trendy w tym zakresie (por. Watson , Kissane, 2011) i w takiej formie stanowi ujęcie pionierskie na gruncie polskim.
Wzrastający współczynnik przeżyć rocznych i pięcioletnich powoduje, że coraz ważniejsza staje się długoterminowo ujmowana jakość życia pacjentów, a grupę o odrębnych potrzebach zaczynają stanowić osoby, co do których w ocenie medycznej można mówić o skuteczności leczenia bądź przynajmniej remisji. Doświadczenia z czasu choroby oraz zrozumiały w tym kontekście lęk o zdrowie potrafią bowiem stanowić poważne obciążenie psychiczne mimo braku objawów choroby .

Dlaczego warto?

 • znakomita kadra,
 • praktyczny i specjalizacyjny charakter studiów,
 • pionierskie podejście w zakresie tematyki w Polsce,
 • polecane dla osób chcących ubiegać się w przyszłości o certyfikat psychoonkologa. 

Czas trwania

2 semestry

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest:

 • Minimum 80% obecności na zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych w programie według określonych wymagań.
 • Uzyskanie pozytywnej oceny ze zbiorczego testu wiedzy, obejmującego także lektury w ramach pracy własnej.
 • Przygotowanie i przedstawienie analizy przypadku na seminarium końcowym.
 • Praktyki i superwizje – obowiązkowe na zaliczenie. Zarówno praktyki, jak i superwizje (u certyfikowanych superwizorów psychoonkologii) można organizować indywidualnie po akceptacji miejsca przez kierowników studiów bądź też zwrócić się do nich o pomoc w tym zakresie. Koszty związane z realizacją praktyk i superwizji uczestnik ponosi indywidualnie. Czesne nie obejmuje opłat związanych z realizacją praktyk i superwizji.
 • Ocena końcowa - średnia z ocen uzyskanych z poszczególnych składowych zaliczenia.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

 Program studiów obejmuje 250 godzin, w tym 228 godzin zajęć oraz 22 godziny dodatkowo płatnych praktyk i superwizji. Program zajęć jest podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok poświęcony jest podstawom teoretycznym, empirycznym i etycznym oddziaływań psychologicznych w psychoonkologii. W drugim bloku przedstawione zostaną podstawowe podejścia terapeutyczne współcześnie praktykowane w psychoonkologii. Dodatkowo w programie studiów są praktyki, praca własna oraz superwizja.
W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zakres wiedzy i umiejętności objętych programem

Studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • konceptualizowania kluczowych problemów psychologicznych pacjentów onkologicznych i ich bliskich
 • podstaw diagnozy różnicowej
 • skutków nowoczesnych form leczenia medycznego dla funkcjonowania pacjenta
 • istniejących oddziaływań psychologicznych adresowanych do pacjentów onkologicznych, z uwzględnieniem istniejących w tym zakresie ograniczeń i kontrowersji
 • konkretnych technik psychoterapeutycznych

Program jest tak zbudowany, by jego uczestnik po zakończeniu mógł określić potrzeby pacjenta, z uwzględnieniem jego stanu medycznego, ustalić cele odziaływania, zaplanować i przeprowadzić adekwatnie dobraną interwencję oraz poddać jej skuteczność krytycznej ocenie.
Program jest opracowany w zgodzie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (PTPO) i opisem zawodu psychoonkologa (wpis numer 228909 w klasyfikacji Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej). Tym samym, spełnia on warunek konieczny dla osób, które chcą się ubiegać - po spełnieniu pozostałych wymogów – o certyfikat psychoonkologa (por. http://www.ptpo.org.pl/)

 

Blok I
Podstawy teoretyczne, empiryczne i etyczne.

 • Psychoonkologia – różne oblicza: przed chorobą, w trakcie choroby i po chorobie.
 • Współczesne terapie medyczne w onkologii.
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane stanem ogólnomedycznym.
 • Udział czynników psychologicznych w etiopatogenezie, leczeniu i radzeniu sobie z chorobami onkologicznymi: stan weryfikacji empirycznej.
 • Kwestie etyczne w oddziaływaniach psychoonkologicznych.

Blok II
Podstawowe podejścia terapeutyczne.

 • Interwencje kryzysowe w chorobie nowotworowej.
 • Terapia poznawczo-behawioralna w psychoonkologii.
 • Podejście poznawczo-behawioralne III. fali: możliwości wykorzystania uważności i współczucia u pacjentów onkologicznych
 • Pomoc psychoonkologiczna z zastosowaniem krótkoterminowej psychoterapii.
 • Psychoterapia w zaawansowanym nowotworze, w oparciu o teorię poczucia sensu życia Viktora Frankla (Meaning-Centered Group Psychotherapy).
 • Praktyczne podstawy pracy z ciałem u pacjentów onkologicznych: możliwości i ograniczenia.
 • Podejście poznawczo-behawioralne III. fali: możliwości wykorzystania uważności i współczucia u pacjentów onkologicznych.
 • Terapia grupowa w psychoonkologii. Psychoonkologia środowiskowa.
 • Psychoterapia par i rodzin w psychoonkologii.
 • Terapia psychoonkologiczna u dzieci.
 • Problemy seksualne w chorobach onkologicznych.
 • Specyfika pracy z osobami uznanymi za wyleczone: życie po chorobie nowotworowej.
 • Techniki medytacyjne: zasoby osobiste a praca z pacjentami onkologicznymi.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni.
 • dokumentów potwierdzających kontakt na gruncie profesjonalnym z pacjentami onkologicznymi - stosowne zaświadczenia.
 • dokumentów potwierdzających odbycie podstawowego szkolenia psychoonkologicznego lub uzyskanie certyfikatu lub bycie w trakcie 4-letniego programu szkoleniowego do uzyskania tytułu psychoterapeuty lub ukończone studia wyższe z zakresu psychologii lub medycyny i co najmniej dwuletnia udokumentowana praca profesjonalna z pacjentami onkologicznymi.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat  660 zł
2 raty  3125 zł
1 rata 5 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

 

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.