logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry liderów i menedżerów.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Agile Leadership

 • REKRUTACJA TRWA.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierunek dostępny także we Wrocławiu

"Peter Drucker, w jednym z wywiadów, którego udzielił George’owi Harrisowi, zapytany o rolę menedżera w społeczeństwie opartym na wiedzy, powiedział: „Musicie nauczyć się zarządzać w sytuacjach, w których nie macie władzy, i nie możecie rozkazywać; w których ani nie jesteście kontrolowani, ani nie sprawujecie kontroli”. To zmiana fundamentalna, która dotyka coraz większej liczby współczesnych liderów i menedżerów. Jak zarządzać zespołami, nad którymi nie mamy władzy i których nie możemy w pełni kontrolować? Jak przygotować się do roli lidera w zespole, który sam organizuje swoją pracę? Jak się w niej rozwijać i sprawdzać w codziennych sytuacjach? Program „Agile Leadership” jest odpowiedzią, która nie tylko dostarczy solidnej dawki wiedzy popartej doświadczeniem, ale także będzie stanowić przestrzeń do pogłębionej pracy nad kształtowaniem i rozwojem własnej drogi lidera, działającego w warunkach permanentnej zmiany i niepewności."

doliński grafikaMariusz Chrapko
autor programu i kierownik kierunku

"Zmiana paradygmatu w zarządzaniu organizacjami dokonuje się praktycznie na naszych oczach, a obecna sytuacja jest okazją do wielkiego skoku w przyszłość, o którym już wielu teoretyków zarządzania i nie tylko pisało i mówiło przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Dla współczesnego człowieka praca przestaje być miejscem, które ma tylko dostarczyć środków do życia. Zaczynamy w niej szukać sensu i realizowania idei większych od nas samych, dlatego stare hierarchiczne struktury organizacyjne i metody zarządzania, których celem jest wymuszanie posłuszeństwa „za pomocą kija i marchewki” muszą ustąpić innowacyjnym trendom w dziedzinie komunikacji i zarządzania ludźmi, które zaczną wspierać procesy samorealizacji i dążenie do pełni w organizacjach. Muszą ulec zmianie nasze dotychczasowe myślenie, percepcja i wartości. Musimy zadać sobie podstawowe pytania, czy chcemy być wolni od stresu i zawodowego wypalenia, toksycznych i niszczących relacji w miejscach pracy, powierzchownych kontaktów interpersonalnych, ciągłego pośpiechu i braku czasu. Czy jest możliwe, żebyśmy mogli stworzyć inne miejsca pracy, które bazują na naszych talentach i zasobach, które rozwijają nasze kompetencje i są zgodne z wyznawanymi przez nas wartościami?
Studia Agile Leadership dają możliwość doświadczenia, w jaki sposób członkowie zespołów rozdzielają wspólnie zadania między siebie, skutecznie działając, zarządzając i organizując się. Słuchacze podczas studiów nauczą się jak tworzyć samoorganizujące się zespoły, działające bez scentralizowanej władzy i bez nadzoru kadry kierowniczej średniego szczebla. Brzmi to trochę jak daleka przyszłość, ale już teraz jest wiele organizacji na świecie, które działają w oparciu o model Agile Leadership. Nasz program jest odpowiedzią na rosnące w Polsce i na świecie zainteresowanie zmianą świadomości w organizacjach. Opiera się ona na idei holizmu, którego efektem jest tworzenie się samozarządzających się zespołów pracowniczych, w których kluczowymi wartościami stają się rozwój, ewolucja, wiedza oraz motywacja."

doliński grafikadr Agnieszka Kowalczewska
współkierownictwo kierunku

 

Adresaci

Studia „Agile Leadership” skierowane są do wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry liderów i menedżerów, którzy pragną zredefiniować swoje role i umiejętności przywódcze oraz doskonalić kompetencje w prowadzenia interdyscyplinarnych, samoorganizujących się zespołów, znajdujących się na różnych etapach rozwoju, działających w warunkach permanentnej zmiany i niepewności.

Oferta w sposób szczególny skierowana jest do ludzi aktywnych zawodowo, kreatywnych, otwartych na nowe rozwiązania w biznesie, świadomie szukających różnych form ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji w obszarze zarządzania i rozwoju osobistego. Nasi absolwenci po ukończeniu studiów mogą znaleźć zatrudnienie jako eksperci, doradcy, menedżerowie oraz liderzy w organizacjach i zespołach opartych na podejściu Agile, a także będą mogli być prekursorami takiego podejścia w organizacjach, w których obecnie pracują. To atrakcyjna oferta również dla tych, którzy pragną poszerzyć i wzbogacić swoją sieć kontaktów biznesowych w celu dalszego rozwoju na rynku pracy.

Osoby, które podejmą studia będą mogły w trakcie zajęć dowiedzieć się od naszych ekspertów, jak zachować się w sytuacjach, w których nie możemy w pełni kontrolować. Jak przygotować się do roli lidera w podejściu Agile? A także, w jaki sposób budować samoorganizujące się zespoły oparte na zaufaniu i dobrych relacjach międzyludzkich.

Cel

 • Celem programu jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli lidera w samoorganizujących się zespołach, a także zapoznanie go z narzędziami i sprawdzonymi, praktycznymi rozwiązaniami w pracy zespołów, które same organizują swoją pracę. Absolwent studiów to osoba, która będzie umiała prowadzić interdyscyplinarne, samoorganizujące się zespoły w dużych korporacjach oraz małych firmach, które znajdują się na różnych etapach rozwoju i działają w warunkach permanentnej zmiany i niepewności.
 • Dostarczenie interdyscyplinarnej, praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu przywództwa, rozwoju kompetencji menedżerskich a także rozwoju osobistego, psychologii, komunikacji społecznej i nowoczesnych metod zarządzania, które prowadzą do wzrostu biznesu i łączą działania wielu sfer w organizacji, w celu uzyskania odpowiedniej synergii.
 • Zapewnienie ciągłości rozwoju doświadczonych menedżerów i liderów, którzy mają za sobą wiele szkoleń, warsztatów, studiów MBA oraz studiów podyplomowych, w celu pogłębiania ich wiedzy i podnoszenia motywacji.
 • Rozwój kompetencji osobistych i interpersonalnych. Przedstawienie narzędzi psychologicznych w pracy nad rozwojem osobistym jako inspiracja do dalszych działań w pracy z podejściem Agile.
 • Dostarczenie platformy wymiany kontaktów, networking’u, wiedzy, doświadczeń oraz spotkań z ekspertami w dziedzinie zarządzania organizacjami oraz rozwoju osobistego.

Dlaczego warto?

Osoby, które zdecydują się podjąć podyplomowe studia w tym obszarze zapoznają się w dogłębny i praktyczny sposób z metodami zarządzania zespołami w podejściu Agile, które wiąże się z otwartością i gotowością na innowacyjne formy współpracy. Jest to podejście procesowe, skupiające się przede wszystkim na sposobie myślenia, wartościach i ludziach.

Unikatowa specjalność Podyplomowych Studiów „Agile Leadership” skierowana jest do osób o szerokim spektrum zainteresowań wykraczających poza świat biznesu, jak również do osób otwartych na interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza psychologii, przywództwa, komunikacji społecznej i nowoczesnych metod zarządzania organizacjami.
Program studiów jest odpowiedzią na rosnące w Polsce i na świecie zainteresowanie podejściem holistycznym w zarządzaniu zespołami, charakteryzującymi się brakiem scentralizowanej władzy i nadzoru menedżerów, w których kluczowymi wartościami stają się rozwój, ewolucja, wiedza oraz motywacja.

 • Podczas zajęć członkowie zespołów będą rozdzielać wspólnie zadania między siebie. Słuchacze będę mieli okazję pogłębiać swoje kluczowe umiejętności skutecznego działania, zarządzania i organizowania się, tworząc wspólne projekty końcowe.
 • Eksperci zaproszeni do współtworzenia tego kursu, to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w różnych branżach, a także doświadczeni wykładowcy akademiccy zajmujący się obszarem zarządzania organizacjami, psychologią zarządzania i rozwojem osobistym.
 • Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są metodami angażującymi uczestników. Ponad 50% czasu w programie stanowią formy warsztatowe w ramach, których realizowane są ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadków, praca zespołowa, dyskusje, projekty itp.
 • Sposób zaliczania przedmiotów jest również praktyczny. Opiera się na założeniu, że ostatecznym sprawdzianem jest umiejętność zaaplikowania zdobytej podczas studiów wiedzy i kompetencji do konkretnego problemu z zakresu przywództwa. Stąd podstawą zaliczenia studiów są dwa projekty zespołowe. Pierwszy na zaliczenie I semestru i drugi na zaliczenie semestru II wraz z obroną, na której będzie weryfikowana wiedza teoretyczna w formie pytań, zdobyta podczas wykładów.
 • Studia prowadzone są w trybie weekendowym (sobota-niedziela). Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej – wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry liderów i menedżerów, która pracuje w ciągu tygodnia jest to najbardziej optymalne rozwiązanie.

Warunki zaliczenia

1. Minimum 80% obecności na zajęciach.
2. Zrealizowanie 2 projektów z zakresu przywództwa:

 • semestr I – projekt zespołowy dot. wymiaru taktycznego rozwoju samoorganizującego się zespołu – w ramach projektu należy wypracować innowacyjne metody, podejścia i techniki pracy zespołowej. Oceniane będą zaangażowanie w pracę zespołową, poziom samowystarczalności, odpowiedzialność, a także innowacyjne i kreatywne podejście do tematu;
 • semestr II – projekt zespołowy dot. wymiaru interpersonalnego i relacyjnego w rozwoju zespołu – w ramach projektu oceniane będą umiejętności komunikacyjne, samoorganizacyjne, interpersonalne i nastawienie na współpracę.

3. Obrona – słuchacz losuje pytania sprawdzające jego poziom wiedzy teoretycznej wyniesionej z wykładów.

Czas trwania

Dwa semestry.

Liczba miejsc

Ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022.

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych i trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele maksymalnie dwa razy w miesiącu. Prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.  W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

 • Sposoby, metody, techniki pracy w interdyscyplinarnych, samozarządzających się zespołach.
 • Podejście Agile, definicje, znaczenie, procesy oraz działania.
 • Rozwijania biznesu na poziomie taktycznym oraz strategicznym w oparciu o podejście Agile Leadership.
 • Modele samozarządzania i znaczenie funkcji oraz zespołu w nowoczesnych organizacjach.
 • Innowacyjne podejście do kultury organizacyjnej i motywowania pracowników. Zmiana i kształtowanie się nowego paradygmatu w zarządzaniu organizacjami.
 • Role lidera w samoorganizujących się zespołach, umiejscowienie w strukturze organizacyjnej oraz zadania menedżera jako coacha zespołu.
 • Innowacyjne formy współpracy oraz relacji interpersonalnych w organizacji.
 • Redefiniowanie roli i funkcji lidera w zespole pracowniczym.
 • Kontrolowanie i budowanie samoorganizujących się zespołów.
 • Określanie najbardziej optymalnych strategii działania w samoorganizujących się zespołach.
 • Rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacji, współpracy i kompetencji interpersonalnych.
 • Ukierunkowywanie motywacji pracowników metodami Agile.
 • Pogłębianie i trening kompetencji przywódczych.
 • Określanie najbardziej optymalnych strategii działania w samoorganizujących się zespołach.
 • Identyfikowanie i ocenianie szans oraz zagrożeń biznesowych pod kątem ich wykorzystania w praktyce organizacyjnej.

 

PROGRAM RAMOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


MODUŁ 1: Ewolucja i transformacja procesu przywództwa

 • Zintegrowane przywództwo – Agile Leadership
 • Paradygmaty przywództwa
 • Archetyp marki lidera


MODUŁ 2: Psychologia zmiany

 • Techniki filozoficzne w rozwoju osobistym
 • Coaching zespołów (semestr I)
 • Trening motywacji w podejściu Agile
 • Zarządzanie strumieniem zadań w cyfrowym świecie


MODUŁ 3: Dynamika interpersonalna

 • Zarządzanie relacjami w zespole
 • Gry organizacyjne


MODUŁ 4: Psychologia komunikowania się

 • Kreatywna komunikacja
 • Komunikacja w zespołach Agile
 • Narratologia i storytelling w przywództwie


MODUŁ 5: Samoorganizacja i przywództwo

 • Rola lidera w autonomicznych zespołach
 • Warsztat ekspresji i pracy z ciałem z wykorzystaniem technik aktorskich
 • Biologiczne podstawy przywództwa
 • Filharmonia Przywództwa
 • Twórczy zespół w oparciu o metodę design thinking


MODUŁ 6: Kultura organizacyjna i budowanie klimatu zespołu

 • (Samo)organizacja zmiany i wpływu społecznego w dużych grupach. Lider jako facilitator zmiany
 • Facylitacja w samoorganizującym się zespole
 • Budowanie organizacji autonomicznych
 • Budowanie kultury zaangażowania (zajęcia w siedzibie firmy „Marco” w Gliwicach, jednej z wzorcowych firm nowej fali zarządzania w Polsce)
 • Coaching zespołów (semestr II)

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  880 zł
2 raty  4150 zł
1 rata  7900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.