logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta na ścieżce badawczo-dydaktycznej, na Wydziale Projektowania. Miejsce pracy: Warszawa. Pensum dydaktyczne 240 godzin. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lutego 2020 r

APLIKUJĘ

Zadania

 • Prowadzenie zajęć; ćwiczeń, warsztatów i seminariów
 • Udział w opracowaniu programu prowadzonych zajęć
 • Prowadzenie seminariów licencjackich
 • Ocena studentów
 • Przygotowanie dokumentacji akademickiej (sylabusy, oceny, protokoły)
 • Współpraca ze środowiskiem studenckim (koła naukowe i in.)
 • Udział w rekrutacji i przeglądach
 • Prowadzenie działalności artystycznej/projektowej afiliowanej przy Uniwersytecie SWPS
 • Uczestnictwo w działaniach Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS
 • Współpraca z innymi Instytutami w celu realizacji projektów interdyscyplinarnych.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Udział w działaniach marketingowych i promocyjnych na rzecz uczelni
 • Udział w aktywności organizacyjnej na rzecz uczelnich.

Wymagania

 • Stopień naukowy: doktora, doktora habilitowanego lub profesora w dziedzinie sztuki
  i konserwacji dzieł sztuki
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Zainteresowania badawcze w obszarach: wzornictwo, product design, communication design, sustainability, design studies, design research, projekty interdyscyplinarne,
 • Osiągnięcia artystyczne (nagrody i wyróżnienia za działalność artystyczną/projektową)
 • Osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach artystycznych i projektowych oraz konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań w designie
 • Aktywna działalność projektowa lub badawcza w dziedzinie projektowania
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim),
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz tworzeniu nowych programów kształcenia
 • Znajomość programów i strategii edukacyjnych w obszarze projektowania
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów
 • Doświadczenie w organizowaniu procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych)
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy projektowej w praktyce naukowej, społecznej lub biznesowej.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe i artystyczne – 33,3% oceny
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 33,3% oceny
 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 33,3% oceny.

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dydaktycznej i naukowej oraz rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nauką i działalnością badawczo-rozwojową we współpracy z biznesem i jednostkami naukowymi,
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny,
 • Zniżki na kursy językowe,
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny,
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit,
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Wymagane dokumenty

 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu doktora/doktora habilitowanego/profesora
 • CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych oraz artystycznych
  • listę publikacji (również tych w przygotowaniu)
  • czynny i bierny udział w konferencjach naukowych,
  • listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową oraz artystyczną,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części zadania.
 • Portfolio
 

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY.
Termin nadsyłania aplikacji: 14.02.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2020
Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2020 lub 01.10.2020

Skład Komisji Konkursowej:
dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – Przewodniczący Komisji
dr Karol Murlak – Członek Komisji
dr Ewa Klekot/Anita Basińska – Członek Komisji
dr Paweł Pyrka – Członek Komisji
Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.