logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie poszukuje kandydatów na stanowisko Stypendysty w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Zgłoszenia można składać do 10 grudnia 2019 r. Miejsce pracy: Sopot

APLIKUJĘ

 

Opis Projektu

Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnego
Ludzie wierzą w obiektywność sądów moralnych, ale nauka nie potwierdza tego przekonania, znajdując dowody na to, że sądy moralne ulegają silnym zniekształceniom. Potencjalnymi czynnikami wpływającymi na subiektywność sądów moralnych mogą być postawy oraz nastroje. Poprzednie badania wykazały, że postawy silnie wpływają na oceny moralnego charakteru. Celem opisywanego projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy wpływ ten może zostać zahamowany. Innymi słowy, czy można pomóc ludziom formułować bardziej obiektywne sądy moralne. W ramach opisywanego projektu zamierzamy przeprowadzić dziesięć eksperymentów, w których będziemy poszukiwać moderatorów i mediatorów wpływu postaw i nastrojów na oceny moralnego charakteru. Proponowane moderatory to: moralna tożsamość, rodzaj łamanego kodu etycznego, kolejność manipulacji, nagradzanie za trafność ocen, zwrócenie uwagi na źródło postawy, zajęcie zasobów poznawczych oraz zwiększenie presji czasowej. Według naszej wiedzy mediatorami mogą być: motywowane zapominanie, selektywność uwagi oraz zaniżanie wyrządzonej krzywdy. W kolejnych trzech eksperymentach zamierzamy sprawdzić, czy nastrój wpływa na oceny charakteru moralnego. Dodatkowo przetestujemy możliwe moderatory tej relacji. Według naszych założeń tymi moderatorami mogą być: zwrócenie uwagi na źródło nastroju, błędna atrybucja nastroju oraz relewantność zachowania, na podstawie którego oceniany będzie moralny charakter danej osoby. Dodatkowo zamierzamy mierzyć zmiany nastrojów za pomocą takich wskaźników fizjologicznych jak temperatura, puls, oddech czy tempo bicia serca. Uważamy, że realizacja opisywanego projektu pozwoli uzupełnić poważną lukę w wiedzy nad moralnością ukazując jej afektywną i subiektywną naturę w nowym, dotąd niepoznanym naukowo świetle.

Wymagania

 • Status studenta studiów doktoranckich w zakresie psychologii lub studenta ostatniego roku studiów magisterskich,
 • Zainteresowanie psychologią społeczną, psychologią rozwoju moralnego, poznaniem społecznym, emocjami, psychologią moralności,
 • Biegła znajomość pakietu statystycznego SPSS (znajomość R, JASP będzie dodatkowym atutem),
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość obsługi środowiska MS Office oraz zbierania danych online,
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych,
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę.

Zakres odpowiedzialności

 • Współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi członkami zespołu badawczego,
 • Udział w realizacji wszystkich etapów badań eksperymentalnych w tym m.in. opracowanie analiz teoretycznych, przygotowanie procedury badania, rekrutacja uczestników, zbieranie danych eksperymentalnych, analiza danych, opracowanie wyników końcowych,
 • Aktywny udział w konferencjach naukowych, pomoc w przygotowaniu prezentacji konferencyjnych oraz artykułów naukowych.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Na wydziale działają dwa ośrodki naukowe prowadzące badania w zakresie psychologii społecznej oraz psychologii poznawczej. Naukowcy mają do dyspozycji profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt i zaawansowane oprogramowanie do prowadzenia badań i analizy wyników. Wydział posiada uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia.

Oferujemy

 • Umowę na okres 24 miesięcy, w wymiarze ok 25h tygodniowo,
 • Stypendium w wysokości 2000zł./m-c.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych i realizacji projektów finansowanych ze środków NCN,
 • Aktywny udział w spotkaniach i konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych),
 • Wsparcie w realizacji własnych projektów badawczych,
 • Pomoc przy ubieganiu się o finasowanie własnych badań
 • Możliwość zdobycia doświadczenia przy współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • Możliwość rozwoju własnego portfolio naukowego
 • Możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty badawcze realizowane poza głównym grantem
 • Współautorstwo w artykułach naukowych będących wynikiem pracy zespołu badawczego.

Kryteria Formalne

 • Osiągnięcia naukowe -50% oceny;
 • Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym - 30% oceny;
 • Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań - 20% oceny

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych
  • listę publikacji
  • listę zrealizowanych projektów badawczych
  • wykazem konferencji naukowych
  • listę nagród i wyróżnień
  • listę warsztatów i szkoleń, odbytych praktyk i staży naukowych w kraju lub za granicą
 • Krótki list motywacyjny.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem FORMULARZA.
Termin nadsyłania aplikacji: 10 grudnia 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 grudnia 2019 r.
Termin rozpoczęcia pracy: 2 stycznia 2020 r.

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Konrad Bocian – Kierownik projektu, Przewodniczący Komisji
 • mgr Katarzyna Myślińska Szarek - Członek komisji
 • prof. Bogdan Wojciszke- Członek komisji,
 • Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.