logo uswps nazwa 3

Warszawa

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo przyznane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w 2012 roku. Przewody doktorskie prowadzone są w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wraz z aktami wykonawczymi.

Zgodnie z nowelizacją ustawy począwszy od dnia 1 października 2013 roku przewody doktorskie prowadzone są wyłącznie na podstawie nowych przepisów. W postępowaniu – oprócz tradycyjnej formy – rozprawa może mieć również postać maszynopisu książki, książki wydanej, spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, lub też spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych (z listy ministerialnej). Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Poniżej przedstawiamy etapy postępowania o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Zobacz też: seminaria doktorskie na Wydziale Prawa »

Etapy postępowania

Otwarcie przewodu

Po wstępnej rozmowie z Dziekanem i prodziekanem ds. nauki Wydziału Prawa kandydat składa w sekretariacie wydziału następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie przewodu skierowany do dziekana Wydziału Prawa (z propozycją dotyczącą osoby promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego, w przypadku ich udziału w przewodzie)
 • deklarację w sprawie egzaminów doktorskich:
  – dyscyplina podstawowa
  – dyscyplina dodatkowa (do wyboru: socjologia, filozofia, nauki o polityce, historia, lub ekonomia)
  – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i włoski)
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej
 • opinię opiekuna naukowego nt. koncepcji pracy doktorskiej
 • spis treści i pierwszy rozdział rozprawy doktorskiej
 • CV
 • spis publikacji punktowanych wraz zapisem ich publicznej prezentacji wykaz prac naukowych wraz zapisem ich publicznej prezentacji (warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (w szczególnych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych kandydat może złożyć odpis dyplomu licencjata oraz dokument potwierdzający uzyskanie Diamentowego Grantu w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki).
 • oświadczenie doktoranta
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia
 • oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu
 • kwestionariusz osobowy
 • kopia dowodu osobistego
 • certyfikat językowy zwalniający z egzaminu doktorskiego
 • informacje dotyczące działalności popularyzującej naukę
 • doktoranci nie będący magistrami prawa powinni zadeklarować do zrealizowania w trakcie trwania przewodu 3 przedmioty prawnicze spośród 7 proponowanych (prawo administracyjne, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo cywilne, prawo rzymskie, prawo handlowe). Po wszczęciu przewodu doktorskiego przed dopuszczeniem do obrony pracy doktorskiej doktorant powinien zdać egzaminy z zadeklarowanych przedmiotów.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa promotor prezentuje sylwetkę doktoranta, temat pracy i koncepcję. Na posiedzeniu Rady Wydziału przeprowadzane są odpowiednie głosowania w wyniku których następuje otwarcie przewodu doktorskiego.

Wyznaczenie recenzentów i przyjęcie rozprawy

Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku CD (zapisaną w formacie rtf) oraz streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim. Na ręce dziekana wydziału trafia rozprawa doktorska wraz z opinią promotora. Recenzenci rozprawy wybierani są w głosowaniu tajnym przez uprawnionych do głosowania członków Rady Wydziału Prawa.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i zdaniu przez doktoranta wszystkich egzaminów doktorskich Rada Wydziału Prawa (po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami sprawy) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Obrona rozprawy i nadanie stopnia doktora

Doktorant przygotowuje autoreferat, którego wersję elektroniczną i papierową przesyła do Biura Dziekana około 7 dni przed terminem obrony.

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Prawa z udziałem promotora i recenzentów. Rada Wydziału po przeprowadzeniu tajnych głosowań podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony i o nadaniu stopnia doktora.

Stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawa nadawany jest w drodze uchwały w głosowaniu niejawnym przez uprawnionych członków Rady Wydziału.

Postępowania w toku

 • mgr Anna Stasiak-Apelska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Adama Olejniczaka
 recenzja prof. dr. hab. Bogudara Kordasiwicza

 • mgr Karolina Muzyczka

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów
 recenzja dr hab. Renaty Świgoń-Skok

 • mgr Piotr Pyc

pdf ico  streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Stanisława Hoca
 recenzja prof. dr. hab. Jerzego Kasprzaka

 • mgr Przemysław Żukiewicz

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr. hab. Radosława Grabowskiego
 recenzja dr. hab. Sławomira Patyry

 • mgr Laura Bil
 • mgr Justyna Cymerys-Cesarz
 • mgr Michał Czerniawski
 • mgr Magdalena Durlik
 • mgr Anna Dylewska
 • mgr Ewa Gidel-Stefaniec
 • mgr Lech Mikołaj Gniady
 • mgr Marcin Imszenik
 • mgr Maria Jasińska
 • mgr Robert Kaczmarczyk
 • mgr Wojciech Kosior
 • mgr Bartosz Kowalski
 • mgr Marcin Kulesza
 • mgr Monika Kwiecień-Miland
 • mgr Agnieszka Legutko-Kasica
 • mgr Anna Lewicka-Rychlewska
 • mgr Martyna Ławrynowicz-Mikłaszewicz
 • mgr Agnieszka Łąpieś-Rosińska
 • mgr Katarzyna Łobos
 • mgr Wojciech Łukasik
 • mgr Anna Machałek
 • mgr Cezary August Małozięć
 • mgr Karolina Muzyczka
 • mgr Michał Nowak
 • mgr Dariusz Piotrowicz
 • mgr Magdalena Reshef
 • mgr Marta Stanisławska
 • mgr Dominika Stasiak
 • mgr Ryszarda Danuta Stasiak
 • mgr Katarzyna Skowrońska
 • mgr Andrzej Springer
 • mgr Mateusz Szerkus
 • mgr Paweł Trojanek
 • mgr Artur Wróblewski

Wypromowani doktorzy

 • dr Monika Bator-Bryła
 • dr Daria Bieńkowska
 • dr Michał Boczek
 • dr Edyta Bogdańska
 • dr Ksenia Bokiniec
 • dr Tomasz Borowiec
 • dr Krzysztof Brejza
 • dr Małgorzata Eysymontt
 • dr Katarzyna Golusińska
 • dr Andrzej Halicki 
 • dr Bartosz Hordecki
 • dr Józef Jędruch
 • dr Wojciech Kasprzyk
 • dr Paweł Kowalski
 • dr Paulina Kwiatkowska-Serafin
 • dr Mariusz Lutkowski
 • dr Agnieszka Marczyńska
 • dr Maja Inga Oleksiuk
 • dr Bartłomiej Okoń
 • dr Monika Osmańska
 • dr Witold Pahl
 • dr Rafał Paprzycki
 • dr Barbara Jadwiga Pawlak
 • dr Marek Porzeżyński
 • dr Wojciech Reckwald
 • dr Ewa Rzymkowska
 • dr Krzysztof Sadowski
 • dr Kamil Spryszak
 • dr Tomasz Strugalski
 • dr Marcin Stupak
 • dr Róża Maria Szawłowska
 • dr Małgorzata Anna Świeca
 • dr Joanna Taczkowska-Olszewska
 • dr Rafał Trzeciakowski
 • dr Agnieszka Wąsowska
 • dr Daria Wierzbińska
 • dr Tomasz Wierzchowski

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Kontakt

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 204

Godziny pracy

 • poniedziałki-piątki: 9.00-16.00