Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Konferencja Konstytucyjna

Restytucja praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej

Program Zapisz się

Kogo zapraszamy:

absolwentów studiów wyższych i podyplomowych, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, studentów, doktorantów, środowisko naukowe, wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Konstytucja RP oraz godło Polski

O konferencji

Konferencja Konstytucyjna to najważniejsze wydarzenie świata nauk prawnych i społecznych w 2023 r. Jego celem jest diagnoza problemów prawnych i politycznych, jakie dotknęły Rzeczpospolitą Polską i jej system prawny w ostatnich latach, a także przedstawienie kompleksowych, legalnych oraz racjonalnych rozwiązań tychże problemów.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego we współpracy z Instytutem Prawa Uniwersytetu SWPS. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Konstytucyjnej i dołączenia do dyskusji o przyszłości Rzeczypospolitej.

Program konferencji został podzielony na następujące panele tematyczne:

Panel I: Restytucja praworządności w sądach i Trybunale Konstytucyjnym

W tym panelu omówione zostaną zagadnienia związane z niezawisłością i bezstronnością sędziów, a także z rolą i funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego jako organu strzegącego zgodności prawa z Konstytucją. Prelegenci i prelegentki będą analizować przyczyny i skutki kryzysu konstytucyjnego, trwającego od 2015 r., a także przedstawią propozycje reform i zmian, mających na celu przywrócenie prawidłowego porządku prawnego i demokratycznego w Polsce.

Panel II: Krajowa Rada Sądownictwa: przywrócenie legalności oraz weryfikacja sędziów powołanych w latach 2018–2023

W tym panelu zostaną podjęte kwestie dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, konstytucyjnego organu odpowiedzialnego za gwarancję niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Prelegenci będą dyskutować o tym, jak zmieniła się struktura i kompetencje KRS po zmianach wprowadzonych przez ustawy z 2017 i 2018 r., a także o tym, jakie są konsekwencje tych zmian dla niezależności i legalności wymiaru sprawiedliwości. Prelegenci będą również prezentować propozycje dotyczące sposobu weryfikacji sędziów powołanych w latach 2018–2023, których status jest kwestionowany przez część środowiska prawniczego i społecznego.

Panel III: Przywrócenie kultury prawnej i dobrych zwyczajów parlamentarnych w organach władzy ustawodawczej

W tym panelu zostaną poruszone zagadnienia związane z procesem legislacyjnym i jakością stanowionego prawa, a także z rolą i kompetencjami Sejmu i Senatu w tym zakresie. Prelegenci będą badać, w jaki sposób w ostatnich latach doszło do naruszenia zasad i standardów demokratycznego stanowienia prawa, a także do pogorszenia się jakości i przejrzystości aktów prawnych. Prelegenci omówią również potrzebę przywrócenia kultury prawnej i dobrych zwyczajów parlamentarnych, niezbędnych dla zapewnienia poszanowania wolności i praw obywatelskich, a także dla budowania zaufania społecznego do organów władzy ustawodawczej.

Zapisz się

Program konferencji

12 grudnia 2023 r.

 1. Otwarcie konferencji oraz uroczyste przywitanie uczestników

  sala S305

  dr hab. Teresa Gardocka, prof. USWPS – dyrektor Instytutu Prawa w Warszawie USWPS
 2. Panel I: Restytucja praworządności w sądach i Trybunale Konstytucyjnym

  sala S305

  Moderator: prof. dr hab. Marek Zubik (Uniwersytet Warszawski)
  Uczestnicy: prof. dr hab. Marek Chmaj (USWPS), prof. dr hab. Andrzej Wróbel (Polska Akademia Nauk), dr hab. Teresa Gardocka, prof. USWPS (USWPS), dr hab. Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski)
 3. Przerwa
 4. Panel II: Krajowa Rada Sądownictwa: przywrócenie legalności oraz weryfikacja sędziów powołanych w latach 2018–2023

  sala S305

  Moderator: prof. dr hab. Marek Chmaj (USWPS)
  Uczestnicy: dr hab. Mariusz Bidziński, prof. USWPS (USWPS), dr hab. Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), SSO Piotr Gąciarek (Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia), adw. Michał Wawrykiewicz (Fundacja Wolne Sądy)
 5. Przerwa kawowa
 6. Panel III: Przywrócenie kultury prawnej i dobrych zwyczajów parlamentarnych w organach władzy ustawodawczej

  sala S305

  Moderator: dr hab. Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Uczestnicy: dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. UŁ (senator RP), dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. UŁ (Polska Akademia Nauk), Gabriela Morawska-Stanecka (senatorka RP), Krzysztof Kwiatkowski (senator RP)
 7. Zamknięcie i podsumowanie Konferencji

  sala S305

Prelegenci

Marek Zubik
Marek Zubik
prof. dr hab.
Profesor nauk prawnych, konstytucjonalista, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (2007–2010), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2015–2018. Autor, współautor albo redaktor około 150 publikacji naukowych. Publikował na łamach m.in. „Państwa i Prawa”, „Przeglądu Sądowego” oraz „Przeglądu Sejmowego”.
Marek Chmaj
Marek Chmaj
prof. dr hab.
Prawnik i politolog, profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Kancelarii Sejmu, Senatu czy Kancelarii Prezydenta RP. Ekspert senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa.
Andrzej Wróbel
Andrzej Wróbel
prof. dr hab.
Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2011–2017, redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo”. W latach 2004–2010 kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Rady Naukowej INP PAN (2009–2010).
Teresa Gardocka
Teresa Gardocka
dr hab., prof. USWPS
Doktor habilitowana nauk prawnych, specjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Dyrektorka Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, w tym kwestiami opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Jest autorką wielu publikacji oraz redaktorką naukową prac zbiorowych z zakresu prawa karnego.
Jacek Zaleśny
Jacek Zaleśny
dr hab.
Prawnik i politolog, doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w prawie konstytucyjnym, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego. W latach 2006–2014 radny Piastowa.
Mariusz Bidziński
Mariusz Bidziński
dr hab., prof. USWPS
Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz gospodarczego. Szkolił kadrę zarządzającą i specjalistów z ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych, m.in. z zakresu: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego, a także ochrony i zarządzania informacją publiczną.
Sławomir Patyra
Sławomir Patyra
dr hab.
Doktor habilitowany nauk prawnych, konstytucjonalista, profesor Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katedry Teorii i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologicznego i Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Piotr Gąciarek
Piotr Gąciarek
SSO
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Specjalista z zakresu prawa karnego. W wymiarze sprawiedliwości od 17 lat orzeka w sprawach karnych.
Michał Wawrykiewicz
Michał Wawrykiewicz
adw.
Specjalista w sprawach ustrojowych i konstytucyjnych, w szczególności w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. Ekspert zespołów parlamentarnych m.in. ds. Ładu Konstytucyjnego oraz ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, konsultant prawny Biura Analiz Senackich oraz Marszałka przy licznych procesach legislacyjnych. Występuje w imieniu klientów w sądach, arbitrażu oraz europejskich trybunałach (TSUE i ETPC). W obronie niezależności sądownictwa w lipcu 2017 r. powołał do życia inicjatywę obywatelską Wolne Sądy.
Krzysztof Kwiatkowski
Krzysztof Kwiatkowski
 
Prawnik, polityk i urzędnik państwowy. Senator VII, X i XI kadencji (2007–2011, od 2019 r.), poseł na Sejm VII kadencji (2011–2013). W latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, a także prokurator generalny (2009–2010). W latach 2013–2019 był prezesem Najwyższej Izby Kontroli.
Kazimierz Michał Ujazdowski
Kazimierz Michał Ujazdowski
dr hab., prof. UŁ
Polityk i prawnik, Minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007), wicemarszałek Sejmu IV kadencji. Poseł na Sejm I oraz III, IV, V, VI i VII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, senator RP X i XI kadencji. Autor, współautor i redaktor publikacji poświęconych polityce kulturalnej i historycznej i zagadnieniom konstytucyjnym.
Anna Młynarska-Sobaczewska
Anna Młynarska-Sobaczewska
dr hab., prof. UŁ
Doktor habilitowana nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Nauk Prawnych PAN, specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego.
Gabriela Morawska-Stanecka
Gabriela Morawska-Stanecka
 
Prawniczka i polityczka, wicemarszałek Senatu X kadencji. W latach 1993–1998 wykonywała zawód radcy prawnego, w latach 1998–2007 – notariusza, zaś w latach 2009–2018 – adwokata. Członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz pełnomocniczka tegoż w Katowicach. Prowadzi szeroką działalność społeczną oraz edukacyjną, związaną z kwestiami równościowymi, prawami kobiet i ochroną przed dyskryminacją.

Organizatorzy

 • Logo Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego
 • Logo Instytutu Prawa w Warszawie
 • Logo Wydziału Prawa w Warszawie

Sponsor

 • Logo Omnires

Patroni

 • Logo Edukacja Prawnicza
 • Logo Wydawnictwa C. H. Beck

Rada naukowa

 • prof. dr hab. Marek Chmaj,
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. USWPS,
 • dr hab. Mariusz Bidziński, prof. USWPS,
 • dr hab. Adam Bodnar, prof. USWPS.

Komitet organizacyjny

 • prof. dr hab. Marek Chmaj,
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. USWPS,
 • dr hab. Adam Bodnar, prof. USWPS,
 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego,
 • Oliwia Dąbkowska,
 • Antoni Matuszewski.

Kontakt

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31, sala S305).