hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Wejście niektórych krajów bloku wschodniego do Unii Europejskiej dało początek fali migracji z tych krajów do Europy Zachodniej w poszukiwaniu zatrudnienia i lepszego życia. Zachodzi pytanie jak i czy w ogóle migranci przejmują liberalne wartości i czy re-emitują demokrację do krajów pochodzenia? Poprzez badanie politycznej dynamiki społeczności emigranckich z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) do krajów Europy Zachodniej, naukowcy będą starali się odkryć korzenie i czynniki, które nadają ton zmianom społecznym w transnacjonalnej politycznej przestrzeni w Europie.

projekt naukowy

 

DIASPOlitic

zrozumienie politycznej dynamiki społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracji

Jednostka realizująca logo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 514 800 NOK 
Jednostki finansujące fundacja na rzecz nauki polskiej logo whiet
fundacja na rzecz nauki polskiej logo whiet

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 – grudzień 2020

 

Wejście niektórych krajów bloku wschodniego do Unii Europejskiej dało początek fali migracji z tych krajów do Europy Zachodniej w poszukiwaniu zatrudnienia i lepszego życia. Zachodzi pytanie jak i czy w ogóle migranci przejmują liberalne wartości i czy re-emitują demokrację do krajów pochodzenia? Poprzez badanie politycznej dynamiki społeczności emigranckich z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) do krajów Europy Zachodniej, naukowcy będą starali się odkryć korzenie i czynniki, które nadają ton zmianom społecznym w transnacjonalnej politycznej przestrzeni w Europie.

Opis projektu

Głównym celem projektu DIASPOlitic jest zrozumienie i przeanalizowanie politycznej dynamiki intra-europejskich społeczności emigranckich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ich potencjalnego wpływu na erozję demokracji w Europie. Cel ten wymaga zdefiniowania diaspor UE jako unikalnych społeczności i transnacjonalnych aktorów, śledzenia zmian w poglądach politycznych i tożsamościach oraz charakteru i zakresu ich wpływu na politykę krajów wysyłających i przyjmujących, z implikacjami dotykającymi całą Europę.

Cele drugorzędne

  1. Stworzenie zbioru danych obrazujących zachowania wyborcze diaspor w wyborach krajowych w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz populacji diaspory w 17 państwach UE/EOG.
  2. Zebranie i przeanalizowanie danych ilościowych dotyczących poglądów politycznych i zachowań wyborczych społeczności emigranckich, wraz z częściowo ustrukturyzowanymi wywiadami w 2-4 wybranych grupach w diasporach w Norwegii oraz 1-2 grupach w krajach UE.
  3. Przedstawienie danych, istotnych z punktu widzenia polityki, dotyczących politycznej dynamiki wewnątrz europejskich społeczności emigranckich oraz mogących wpływać na przyszłość demokracji w Europie, oraz zamieszczenie 4 wzajemnie weryfikowanych artykułów.

Zachodzi pytanie jak i czy w ogóle migranci przejmują liberalne wartości i czy re-emitują demokrację do krajów pochodzenia? Poprzez badanie politycznej dynamiki społeczności emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), którzy wyjechali do krajów Europy Zachodniej, będziemy starali się odkryć korzenie i czynniki, które nadają ton zmianom społecznym w transnacjonalnej politycznej przestrzeni w Europie.

dr Benjamin Stanley, kierownik projektu

Przedmiot badań

Jaki związek ma erozja demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej z ogromną falą wewnątrz europejskiej migracji minionej dekady? Podczas gdy powiązania pomiędzy populizmem a emigracją są częste, rola migrantów jako podmiotów zjawiska wzrostu populizmu w Europe jest tematem niewystarczająco zbadanym, na który projekt DIASPOlitic rzuci nowe światło. Od czasu powiększenia UE w latach 2004/2007, około 6 milionów ludzi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przeniosło się wewnątrz UE/EOG. Dotychczas polityczna dynamika tych nowych diaspor UE pozostawała poza zasięgiem zainteresowań badań europejskich. Do tej pory badania nad migracją, w dużej części, zajmowały się innymi niż polityczne, aspektami tego zjawiska. Badacze zaangażowani w ten projekt skupią się na roli społeczności emigranckich jako agentów w szerszym kontekście zmian politycznych w Europie. Wstępne badania modeli głosowania, interpretowane jako wskaźnik przekonań politycznych, wskazują, że niektóre diaspory w UE wykazują silniejsze poparcie dla populistycznych, nacjonalistycznych i nieliberalnych partii oraz kandydatów niż rodzimi mieszkańcy danego kraju. To spostrzeżenie zaprzeczałoby hipotezie, która jest częstym, choć niesprawdzonym, przypuszczeniem w dziedzinie badań diaspory, że migranci „re-emitują demokrację” do swoich rodzinnych krajów. Projekt DIASPOlitic wypełnia zdefiniowaną powyżej lukę badawczą dzięki badaniu politycznych diaspor w UE jako aktorów politycznych, ich modeli głosowania oraz wpływu na politykę krajów wysyłających. Czy diaspory UE przyczyniają się do erozji demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej?

Użyteczność badań

Naukowcy empirycznie:

  • opiszą i zmapują zmiany politycznych preferencji diaspor Europy Środkowo-Wschodniej po akcesji do UE
  • wyjaśnią przyczyny tych zmian
  • przeprowadzą analizę teoretyczną ich wpływu na zmiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Postawią również następujące pytania badawcze:

  • Jak i dlaczego wyniki głosowań w diasporach różnią się od modeli głosowań w krajach wysyłających?
  • W jaki sposób migracja i doświadczanie demokracji krajów Europy Zachodnie kształtuje tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej: lokalnie zakorzenione samo-identyfikowanie się z „europejskością”?
  • Czy nastąpił „upadek” mitu „Zachodu” w krajach Europy Środkowo-Wschodniej? Jeśli tak, to jaką rolę odgrywają w nim diaspory EU?

 

Zespół badawczy

258 anna wieczorek taraday 

dr hab., profesor Uniwersytetu SWPS

Benjamin Stanley

kierownik projektu
sociolog i politolog

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Instytucja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji