hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 95879

Dzieci imigrantów, przybywające do Polski z różnych krajów, rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i przywiązania do zamieszkanego przez nich kraju. W jaki sposób dzieci z różnym kapitałem społecznym, kulturowym i gospodarczym doświadczają przemian transgranicznych i procesu socjalizacji w Polsce? Jakie instytucje i osoby, czyli tzw. „aktorzy socjalizacji”, odgrywają w Polsce rolę w procesach przystosowywania się dzieci do nowego środowiska? Jaki jest wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, religii i mediów na doświadczenia dzieci w nowym otoczeniu? Na te pytania w swoim projekcie badawczym odpowiada socjolog Anzhela Popyk

 

Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych

i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania95 879 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2020 – 2022

 

Dzieci imigrantów, przybywające do Polski z różnych krajów, rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i przywiązania do zamieszkanego przez nich kraju. W jaki sposób dzieci z różnym kapitałem społecznym, kulturowym i gospodarczym doświadczają przemian transgranicznych i procesu socjalizacji w Polsce? Jakie instytucje i osoby, czyli tzw. „aktorzy socjalizacji”, odgrywają w Polsce rolę w procesach przystosowywania się dzieci do nowego środowiska? Jaki jest wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, religii i mediów na doświadczenia dzieci w nowym otoczeniu? Na te pytania w swoim projekcie badawczym odpowiada socjolog Anzhela Popyk

Opis projektu

Cele badawcze

Głównym celem projektu jest zbadanie, co się dzieje, gdy dzieci przybywające do Polski z różnych krajów rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i uczucie przywiązania w nowym kraju. Projekt analizuje w szczególności główne ścieżki i cechy tego, co nazywa się „przejściami ponadnarodowymi” i oznacza przechodzenie z domu do szkoły w obcym bi- lub wielokulturowym otoczeniu. Proces ten przyczynia się do kształtowania poczucia przynależności wśród dzieci migrantów. W ramach projektu zostanie zbadane, które osoby i instytucje („aktorzy socjalizacji”) w Polsce odgrywają rolę w tych procesach. Badanie ma na celu wypełnić lukę w badaniach nad transgranicznymi doświadczeniami dzieci migrantów i ich socjalizacją w Polsce. W tym celu projekt bada wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, religii i mediów na doświadczenia dzieci związane z przejściami edukacyjnymi w kontekście ponadnarodowym.

Opis badań

Proces badawczy składa się z dwóch części. W części teoretycznej badanie dotyczy sformułowania teorii estetyki populizmu i estetyki demokracji liberalnej. Ta część, nawiązująca do metodologii badań w naukach humanistycznych, ma charakter interdyscyplinarny. Tworzenie teorii jako części planowanych badań wymaga użycia takich metod, jak: hermeneutyka, metoda genealogiczna oraz metody historyczne i filologiczne. Rezultaty tego etapu badań staną się częścią wiedzy o kulturze.

Druga część badania ma charakter standardowych jakościowych badań z zakresu nauk społecznych. Celem jest opisanie charakterystycznych manifestacji strategii estetycznych ruchów populistycznych, estetycznych strategii liberalnej demokracji oraz tworzenia koncepcji funkcjonowania przedmiotów w realiach życia codziennego.

Znaczenie projektu

W Polsce w ciągu ostatniej dekady temat dzieci urodzonych za granicą stał się bardziej popularny niż przedtem, a to ze względu na procesy masowej migracji. Większość prac na ten temat dotyczy jednak zagadnień na poziomie makro, takich jak zmiany w krajowym programie nauczania, w szkołach i gotowość nauczycieli do pracy z klasami wielokulturowymi. Mniej badań koncentruje się na mieszanych małżeństwach i dwujęzycznych dzieciach. Badacze często koncentrują się na wyznaczonych grupach etnicznych migrantów, takich jak: Wietnamczycy, Czeczeni, Romowie czy Ukraińcy.

Badania proponowane w projekcie koncentrują się zaś na przeprowadzaniu wywiadów z dziećmi z różnych grup etnicznych w perspektywie porównawczej i skoncentrowanej na dzieci. Oceniając różne ścieżki, cechy środowisk i doświadczeń dzieci migrantów, badacz przedstawi modele transnarodowych przemian dzieci migrantów w Polsce.

Badanie rzuci światło na sposób, w jaki dzieci z różnym kapitałem społecznym, kulturowym i gospodarczym doświadczają przemian transgranicznych i procesu socjalizacji w Polsce. Badanie pokaże również, w jaki sposób dzieci-imigranci w Polsce ulegają zmianie miejsca i środowiska, zerwaniu więzi rodzinnych i przyjaźni oraz jaki ma to wpływ na kształtowanie poczucia przynależności wśród młodych migrantów.

 

Zespół badawczy

258 koczanowicz

 

Anzhela Popyk

kierownik projektu
socjolog

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji