hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 43560

Ścisła współpraca organizacji pozarządowych, obejmująca m.in. wymianę informacji i doświadczeń, wspólne planowanie i tworzenie projektów, pomoc materialną, sprzyja rozwojowi trzeciego sektora. Zespół pod kierownictwem Agnieszki Kaim zbada kondycję sektora NGO w Polsce oraz relacje między wybranymi 30 organizacjami.

projekt naukowy

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Jednostka realizującalogo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 43 560 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2011–2014

Ścisła współpraca organizacji pozarządowych, obejmująca m.in. wymianę informacji i doświadczeń, wspólne planowanie i tworzenie projektów, pomoc materialną, sprzyja rozwojowi trzeciego sektora. Zespół pod kierownictwem Agnieszki Kaim zbada kondycję sektora NGO w Polsce oraz relacje między wybranymi 30 organizacjami.  

Założenia projektu

Wyniki badań nad relacjami między organizacjami pozarządowymi i ich powiązanie z działaniami organizacji będą mieć praktyczne zastosowanie w kształtowaniu polityki społecznej, w określaniu ram współpracy administracji publicznej i samorządu z organizacjami pozarządowymi (m.in. warunków konkursów grantowych w kontekście premiowania w nich współpracy między tymi podmiotami).

Cele naukowe projektu zrealizowane zostaną poprzez przeprowadzenie badania jakościowego o charakterze eksploracyjnym. Badania obejmą celowo dobraną próbę trzydziestu organizacji pozarządowych.

Mam nadzieję, że oprócz poszerzenia wiedzy o polskim trzecim sektorze, projekt wywoła debatę na ważny społecznie temat, jakim są relacje między organizacjami pozarządowymi.

mgr Agnieszka Kaim

 

Cele projektu

Celem naukowym projektu jest jakościowa charakterystyka relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i stworzenie typologii tych relacji.

Proponowany projekt ma szczególne znaczenie w kontekście debaty nad stanem polskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym nad kondycją organizacji pozarządowych. Jest istotny dla rozwoju badań nad trzecim sektorem, poszerzając je o kwestie współpracy wewnątrzsektorowej.

Zespół badawczy

258 agnieszka kaim

mgr

Agnieszka Kaim

kierownik projektu
psycholog, koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych i antydyskryminacyjnych. Naukowo zajmuje się organizacjami pozarządowymi

258 piotr salustowicz

prof. dr hab. 

Piotr Sałustowicz

opiekun naukowy
socjolog specjalizujący się w tematyce polityki społecznej

Publikacje

  • Agnieszka Kaim, (2014). Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce. Wnioski z badań pilotażowych. Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania, str. 177-204, miejsce wydania: Warszawa.

  • Agnieszka Kaim, (2014). Public grants and the relations between NGOs: the case of Poland. 11th International Conference of the International Society for Third-Sector Research „Civil Society and the Citizen”, data konferencji: 22-25.07.2014, str.26. 

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji