logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji „Przebudzeni” zostaną przedstawione różne rodzaje rehabilitacji psychologicznej: od arteterapii wizualnej, choreoterapii, przez filmoterapię i dramę po muzykoterapię oraz neurorehabilitację. Wydarzenie jest także znakomitą okazją do zdobycia nowych umiejętności i kompetencji w trakcie warsztatów pokazujących praktyczne aspekty rehabilitacji psychologicznej.

 

 

 Konferencja naukowa 

Przebudzeni
Nowe metody i zastosowania arteterapii i rehabilitacji psychologicznej

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest  Koło Naukowe Synergia Uniwersytetu SWPS. 

 

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji „Przebudzeni” zostaną przedstawione różne rodzaje rehabilitacji psychologicznej: od arteterapii wizualnej, choreoterapii, przez filmoterapię i dramę po muzykoterapię oraz neurorehabilitację. Wydarzenie jest także znakomitą okazją do zdobycia nowych umiejętności i kompetencji w trakcie warsztatów, pokazujących praktyczne aspekty rehabilitacji psychologicznej.

konferencja

kwiecień
6-7 2017

Wrocław

O konferencji

Cele konferencji 

W trakcie pierwszego dnia konferencji uczestnicy poznają nowe metody i zastosowania rehabilitacji psychologicznej. O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowiedzą przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich, a także specjaliści-praktycy.

Drugi dzień będzie poświęcony arteterapii: czym w istocie jest oraz dlaczego warto ją włączyć do rehabilitacji psychologicznej. Prelegenci opowiedzą o nowych trendach w arteterapii i jej wykorzystaniu w pracy z pacjentami. Warto podkreślić, że arteterapia – często niesłusznie bagatelizowana – jest niezwykle skutecznym narzędziem w walce z traumą czy demencją.

Zdobytą wiedzę uczestnicy będą mogli utrwalić i wykorzystać w praktyce podczas warsztatów.

Tematyka 

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia z następujących dziedzin:

 • Arteterapia wizualna
 • Biblioterpia
 • Choreoterapia
 • Drama
 • Filmoterapia
 • Muzykoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Neurorehabilitacja
 • Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i wykluczonych
 • Nowe odkrycia rehabilitacji psychologicznej w badaniach naukowych
 • Nowe zastosowania rehabilitacji psychologicznej w praktyce

Program

Dzień I – rehabilitacja psychologiczna

8.00–9.00 – rejestracja gości

9.00–9.15 – otwarcie konferencji

9.15–10.00 – dr Dorota Stasik | wykład plenarny

10.00–10.45 – dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL – Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w rehabilitacji kompleksowej: zadania i wyzwania | wykład plenarny 

10.45–11.30 – mgr Kamil Knopik – Projekt pedagogiczny Stowarzyszenia „Wszystko jest Możliwe” | wykład plenarny

11.30–11.45 – przerwa kawowa

11.45–14.00 – referaty uczestników czynnych

14.00–15.00 – przerwa obiadowa

Warsztaty

15.00 – mgr Ernest Swora – Rola psychologa w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie  

15.00 – dr Ewa Moroch – Ciało, które na swojej drodze napotkało jogę i opowiedziało jej szczęśliwą historię...

Dzień II – arteterapia

8.30–9.00 – rejestracja

9.00–9.15 – otwarcie drugiego dnia konferencji

9.15–10.00 – mgr Sonia Wilk – Twórczy podopieczny – o poszanowaniu osoby i praw twórcy w kontekście arteterapii  | wykład plenarny

10.00–10.45 – mgr Anna Jędryczka-Hamera – Terapia zajęciowa czy leczenie światem – psycholog jako arteterapeuta | wykład plenarny

10.45–11.30 – dr Joanna Gładyszewska-Cylulko – Czym jest arteterapia? – dyskurs o naturze  terapii poprzez sztukę | wykład plenarny  

11.30–11.45 – przerwa kawowa

11.45–12.45 – Spektakl pt. „Burza” wg W. Shakespeare'a w wykonaniu Teatru Integracyjnego EUFORION

12.45–13.30 – mgr Jacek Spica – Gra o życie. Blaski i cienie teatroterapii na przykładzie działalności Teatru Ubogiego Relacji w Sopocie. Perspektywa praktyka | wykład plenarny

13.30–14.45 – dr n. med. Elżbieta Trypka – Znaczenie muzyki w terapii i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych  | wykład plenarny

14.45–15.45 – przerwa obiadowa

Warsztaty

15.45 – mgr Beata Radzik – Ekspresja wokalno-instrumentalna w pracy muzykoterapeutyczej

15.45 – mgr Anna Jędryczka-Hamera – Choreoterapia psychologiczna – potencjał psychoterapeutyczny

15.45–16.45 – mgr Genowefa Surniak – Książka w procesie biblioterapii – warsztat biblioterapeutyczny na podstawie tekstów literackich

 Prelegenci

Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL

Psycholog, doradca zawodowy, kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji w Instytucie Psychologii KUL. Zainteresowania badawcze: psychologia rehabilitacji, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, diagnoza funkcjonalna w psychologii rehabilitacji, narzędzia diagnostyczne w rehabilitacji (projektowanie uniwersalne metod badań), wczesna stymulacja rozwoju, nauczanie integracyjne. Konsultant naukowy w krajowych i międzynarodowych programach badawczych. Kierownik projektów badawczych i aplikacyjnych KBN, EFS. Stypendysta Fulbrighta 1993-1994. Autor, współautor lub redaktor naukowy ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych, np. książek: „Szansa na społeczną akceptację” (Lublin: RW KUL 1997); „Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy” (Lublin: TN KUL 2001); „Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym” (Lublin: Wyd. KUL 2007); „Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy” (Lublin: Instytut Rynku Pracy 2008); „Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej” (Lublin: 2011, Europerspektywa); „Jestem dorosły – chcę pracować. Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy” (Lublin: Europerspektywa 2012); „Aktywizacja osób niepełnosprawnych – wybrane problemy psychospołeczne” (Biała Podlaska: Wyd. AWF 2014); „Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej” (Lublin: Wyd. KUL 2014). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. Część I (Gdańsk: Wyd. PTPiP 2015). „Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością” (Gdańska: Wyd. HARMONIA UNIVERSALIS 2016). Członek Rady Naukowej czasopisma Journal of Intellectual Disability - UK i Health Psychology Report – PL.

Mgr Kamil Knopik

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej we Warszawie); aktualnie sądowy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie; prezes Stowarzyszenia „Wszystko jest Możliwe” w Ostrowie Wielkopolskim – stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Wcześniejsze doświadczenia pedagogiczne:

– wolontariat w Stowarzyszeniu „Points Coeur” we Francji; prowadzenie domu otwartego dla dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie;
– praca w Stowarzyszeniu „La Bergerie de Faucon” we Francji – praca z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, prowadzenie zajęć w zakresie animaloterapii.

Dr n. med. Elżbieta Trypka

Specjalista psychiatra, adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Współzałożycielka i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Zajmuje się głównie chorobami neurozwyrodnieniowymi OUN, możliwościami wczesnego diagnozowania oraz istniejącymi zaburzeniami biochemicznymi w przebiegu choroby Alzheimera. Jest autorką lub współautorką kilku książek i wielu prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Mgr Anna Jędryczka-Hamera

Specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, reżyser Teatru Integracyjnego EUFORION działającego przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Aktywnej Rehabilitacji ART. 
W czasie 28-letniej pracy w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej opracowała szereg metod arteterapeutycznych, które zostały spopularyzowane wśród psychologów klinicznych:

1) choreoterapia psychologiczna – wykorzystuje koncepcję archetypów K. G. Junga do rekonstrukcji społecznych zachowań osób chorych psychicznie.
2) psychorysunek symboliczny rozszerzający repertuar tematów diagnostycznych i terapeutycznych w twórczości plastycznej w oparciu o „Słownik symboli” W. Kopalińskiego.
3) arteterapia strukturalizowana rozwijająca znaczenie plastycznych zajęć scenariuszowych przeciwdziałających niekompetencji i rezygnacji wśród uczestników,
4) filmoterapia w oparciu o koncepcję dzieła filmowego jako nośnika umiejętności społecznych,
5) teatr terapeutyczny jako metody rozwoju osobistego i sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie.
Aktualnie kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART.

Dr Joanna Gładyszewska-Cylulko

Psycholog kliniczny, tyflopedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Osób z Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania emocjonalno-społecznego tej grupy osób. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się także poszukiwanie nowych sposobów rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących i podnoszenia jakości ich życia na przykład poprzez terapię przez sztukę. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu tyflopedagogiki i arteterapii, m.in.: J. Gładyszewska-Cylulko, Wspomaganie komunikacji niewerbalnej osób z niepełnosprawnością wzrokową poprzez sztukę [w:]: B. Winczura (red.) Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza-edukacja-terapia, Impuls, Kraków 2013; J. Gładyszewska-Cylulko, Arteterapia w pracy pedagoga: teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Jacek Spica

Urodzony w 1964 roku, w Bydgoszczy. Absolwent, ale nie magister kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1989 roku zatrudniony jako instruktor terapii zajęciowej w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym obecnie Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w Sopocie. Od 23 lat opiekun i reżyser Teatru Ubogiego Relacji działającego w w/w instytucji. Współtwórca i organizator pierwszego w Polsce mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji działającego na rzecz wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tej działalności zrealizował między innymi.: 7 edycji wieczorów poetyckich w Dworku Sierakowskich oraz wieczorów muzycznych w Operze Leśnej a także 15 edycji przeglądu teatralnego Masska w Teatrze na Plaży i Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, współtworzył i realizował przez 5 lat projekt „Sopot, ulica sztuki” dedykowany osobom niepełnosprawnym, uzdolnionym plastycznie oraz uczestniczył z nimi kilkukrotnie w międzynarodowej wystawie „Handy Art” w Neastved w Danii. Współorganizator obchodów Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie w Sopocie realizowanych przez Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego, której jest członkiem.

Współzałożyciel i organizator działającej ponad 20 lat Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. Współzałożyciel nieformalnej Grupy IMplus skupiającej osoby zajmujące się twórczością artystyczną (głównie teatralną i muzyczną) osób z niepełnosprawnościami i działające na rzecz jej upowszechnienia.

Z Teatrem Ubogim Relacji przygotował ponad 20 mniejszych i większych, rozmaitych w formie i treści przedstawień teatralnych, które prezentował na festiwalach i przeglądach w Polsce (np. Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi, Międzynarodowe Spotkania Artystyczne w Elblągu, festiwale „Pozapozy” oraz „Akcept” w Gdańsku) oraz za granicą: Międzynarodowy Festiwal Tańca i Teatru w Turku (Finlandia), Międzynarodowy Festiwal „Łzy radości” w Alitus (Litwa).

Mgr Sonia Wilk

Teoretyk sztuki, kurator wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych. Interesuje się sztuką nieprofesjonalną, w tym przede wszystkim twórczością osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Ukończyła studia z zakresu filozofii na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego oraz studia muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Dziedzictwa przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Studiowała w Instytucie Historii Sztuki KUL. Często uczestniczy w sesjach naukowych i konferencjach na temat sztuki nieprofesjonalnej w całej Polsce i za granicą.

Wygłasza odczyty i wykłady. Artykuły zamieszcza w czasopismach ogólnopolskich i publikacjach naukowych. Jest autorem tekstów katalogów licznych wystaw plastyki nieprofesjonalnej. Od 2008 roku jest kierownikiem Działu Plastyki Nieprofesjonalne Muzeum Śląskiego w Katowicach, kustoszem i kuratorem zbiorów. Stale prezentuje różnorodne zjawiska artystyczne.
Autorka cyklu wystaw prezentującego najciekawszych współczesnych artystów w obrębie art brut, zatytułowanego „Vivat Insita”, oraz kuratorka wystawy stałej plastyki nieprofesjonalnej w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Teatr

Teatr Integracyjny EUFORION

Powstał w 1995 roku. Jako pierwszy w Polsce promował niezwykłą terapię psychotyków poprzez spektakle dla otwartej publiczności. Grają w nim osoby z doświadczeniem choroby psychicznej – z rozpoznaniem schizofrenii lub choroby afektywnej dwubiegunowej, terapeuci oraz studenci wrocławskich uczelni. Od początku działalności związany jest z Zakładem Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Reżyserem i kierownikiem artystycznym jest Anna Jędryczka-Hamera, kierownikiem organizacyjnym Beata Radzik. Na swoim koncie Teatr Integracyjny EUFORION ma 19 premier. W repertuarze znajdują się własne adaptacje literatury światowej, m.in. „DJ Faust” na postawie „Fausta” J. W. Goethego, „Don Kichot” na podstawie tekstu Cervantesa, „Colais Bregnon” wg R. Rollanda i „Don Juana” wg Moliera, opowiadające o ludziach, których współcześnie nazwalibyśmy chorymi psychicznie. Drugim nurtem działalności Teatru „Euforion” jest popularyzacja twórczości autorów polskojęzycznych, której tematyka obejmuje wykluczenie społeczne – zjawisko dotykające niepełnosprawnych i chorych psychicznie: m.in. spektakle – „Rozmowa z kamieniem” wg Wisławy Szymborskiej”, „Ciaptak” wg Jana Brzechwy, „Wilki” wg Danuty Wawiłow, „Garby” wg Leszka Kołakowskiego, „Pszczoły” wg Bolesława Leśmiana. Teatr Integracyjny EUFORION bardzo często prezentuje spektakle podczas różnego rodzaju wydarzeń w Polsce i za granicą (Przeglądy i Festiwale Teatralne w Polsce i za granicą mi. in. na Białorusi i Ukrainie, Ogólnopolskie i Międzynarodowe Zjazdy Naukowe i Konferencje).

Zespół otrzymał różnorodne nagrody, zespołowe dla najlepszego zespołu w spektaklu „Rozmowa z kamieniem” na festiwalu teatralnym w Kijowie w 2012 roku, III nagroda na 42. Strzeleckich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Lalek w 2012 roku za spektakl „Garby” oraz aktorskie dla Piotra Słowińskiego za główną rolę w spektaklu „Ciaptek” na festiwalu teatralnym w Brześciu w 2009 roku oraz dla Anny Tywonek za szczerość wypowiedzi w roli Królowej w spektaklu „Rozmowa z Kamieniem” na festiwalu teatralnym w Kijowie w 2012 roku.

Teatr Ubogi Relacji

Teatr Ubogi Relacji to spontaniczne, co roku odnawialne (już od 23 lat) przedsięwzięcie mające na celu wyrażenie uczuć, myśli i przeżyć jego uczestników, podopiecznych obecnie Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie. To efekt poszukiwań sposobu opowiadania o tym, co jest ważne w życiu, prezentowania swoich przekonań nie znajdujących innego wyrazu. To zgoda na ciężką, systematyczną pracę nad własną ułomnością, świadomością swego ciała i miejsca w świecie. To droga rozwoju, sposób na odkrywanie swoich możliwości, źródło satysfakcji i radości. To praca zespołowa, wspólne tworzenie, nauka odpowiedzialności i współdziałania. To przygoda, wyzwanie, codzienna wędrówka w głąb siebie, forma istnienia. Teatr jest dla nas sposobem poznawania siebie i świata. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele różnorodnych pod względem tematyki i formy przedstawień, szukając sposobu na wyrażenie swoich doświadczeń. Staramy się opowiadać własne historie. Własne, czyli takie, których źródłem jest sposób widzenia świata aktorów teatru.

Warsztaty

Ekspresja wokalno-instrumentalna w pracy muzykoterapeutycznej

Warsztat obejmuje improwizację rozumianą jako wyrażanie siebie poprzez dźwięk lub proste melodie, tworzone niezależnie od wszelkich konwencji związanych z tzw. wykonawstwem artystycznym. Podczas warsztatu wykorzystamy głos, ciało ludzkie oraz różnorodne instrumenty perkusyjne, które będą środkami pobudzającymi do wyrażania emocji, komunikowania się, rozwoju w zakresie funkcjonowania poznawczego, poprawy sterowności i współpracy w grupie. Prowadząca zaprezentuje autorskie ćwiczenia aktywizujące i rozluźniające, które mogą być wykorzystane w pracy z różnymi grupami.

Mgr Beata Radzik – muzykoterapeutka, masażystka, perkusistka. Od kilku lat współpracuje z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, prowadząc muzykoterapię i choreoterapię w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Pracowni Rehabilitacyjno-Plastycznej „Salon ART” Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART” we Wrocławiu. Od 2009 roku prowadzi Zespół Perkusyjny „Q dobremu”, od 2012 roku jest kierownikiem organizacyjnym Teatru Integracyjnego EUFORION. Zajmuje się również prowadzeniem zajęć z logorytmiki oraz muzykoterapii grupowej i indywidualnej dla dzieci od 2,5–6 roku życia w Przedszkolu nr 35 z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek” oraz Przedszkolu Integracyjnym nr 12 im. Diany Księżnej Walii we Wrocławiu. Przez kilka lat współpracowała z Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu „Centrum Aktywnych”, prowadząc szkolenia pod nazwą „Kuźnia kreatywności” dla osób poszukujących pracy. Od 2015 roku zaangażowała się w pracę z dziećmi i młodzieżą z domu dziecka. Prowadzi warsztaty muzykoterapeutyczne (z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz naturalnych instrumentów, takich jak: głos i ciało człowieka), podczas różnorodnych konferencji, wydarzeń kulturalnych oraz projektów miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Choreoterapia psychologiczna – potencjał psychoterapeutyczny

Mgr Anna Jędryczka-Hamera – specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, reżyser Teatru Integracyjnego EUFORION działającego przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Aktywnej Rehabilitacji ART. 

W czasie 28-letniej pracy w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej opracowała szereg metod arteterapeutycznych, które zostały spopularyzowane wśród psychologów klinicznych:
1) choreoterapia psychologiczna – wykorzystuje koncepcję archetypów K. G. Junga do rekonstrukcji społecznych zachowań osób chorych psychicznie.
2) psychorysunek symboliczny rozszerzający repertuar tematów diagnostycznych i terapeutycznych w twórczości plastycznej w oparciu o „Słownik symboli” W. Kopalińskiego.
3) arteterapia strukturalizowana rozwijająca znaczenie plastycznych zajęć scenariuszowych przeciwdziałających niekompetencji i rezygnacji wśród uczestników,
4) filmoterapia w oparciu o koncepcję dzieła filmowego jako nośnika umiejętności społecznych,
5) teatr terapeutyczny jako metody rozwoju osobistego i sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie.
Aktualnie kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART.

Rola psychologa w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie

Nadrzędnym celem warsztatu będzie zapoznanie uczestników z charakterystyką pracy psychologa oraz jego roli w procesie szeroko pojętej rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na różnym etapie życia. Psycholog, trener pracy, wykładowca i doktorant psychologii. Ukończył studia podyplomowe z zakresu diagnozy psychologicznej, szkolenie „Job Coach” oraz inne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, diagnozy i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Psycholog w oddziale psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, domach pomocy społecznej oraz agencji zatrudnienia wspomaganego.

Mgr Ernest Swora 

Książka w procesie biblioterapii – warsztat biblioterapeutyczny na podstawie tekstów literackich

Celem zajęć jest pokazanie możliwości zastosowania wybranych tekstów literackich w kształtowaniu własnej tożsamości oraz pokazanie istoty biblioterapii.

Mgr Genowefa Surniak – od ponad 20 lat prowadzi zajęcia z biblioterapii w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, w którym jest wicedyrektorem. Od lat prowadzi zajęcia z biblioterapii na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i konferencjach. Publikuje artykuły z biblio i bajkoterapii w czasopismach oraz wydawnictwach zbiorowych i pokonferencyjnych. Była członkiem Resortowej Komisji Programowej i opracowała programy specjalizacji biblioterapeutycznej i arteterapeutycznej w Studium, współtworzyła program studiów podyplomowych z biblioterapii prowadzonych przez instytut Psychologii UWr. Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, członek Redakcji kwartalnika „Biblioterapeuta” wydawanego przez PTB oraz rocznika „Przegląd Biblioterapeutyczny” wydawanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ciało, które na swej drodze napotkało jogę i opowiedziało jej szczęśliwą historię…

Warsztaty są zaproszeniem do doświadczenia osobistego w praktyce Vinyasa Flow Yogi wykorzystującej ćwiczenia oddechowe, trening progresywny Jacobsona i Trance Dance.
Celem szkolenia jest zwiększenie zdolności do nawiązywania dobrych, autentycznych więzi z ludźmi i ulepszania kontaktu z odczuciami z własnego ciała.

Warsztat jest formą self-experience, to znaczy może być zaliczany jako części terapii własnej. Obejmuje ćwiczenia fizyczne, terapeutyczne i oddechowe, jest warsztatem grupowym, z jakością teatralnej opowieści własnej ciała.

Uwaga: szkolenie, jako forma samorozwoju składa się z różnych form tzw. doświadczenia własnego (self-experience) i pracy z ciałem.

Dr Ewa Moroch – nauczycielka Vinyasa Flow Yogi, uczennica Shiva Rei, fanka Victora Frankla, i słowiańskiej ekspresji VINYASY. Projektantka arytmetyki asan w ruchu, zawsze w zgodzie z ciałem i umysłem. Psycholog sportu i aktywności fizycznej, doktor nauk o kulturze fizycznej. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie zajmuje się relaksacją w psychologii, psychologią sportu i psychosomatoterapią. Autorka bloga mohoyoga.pl oraz projektu fitVEGEmama.


Udział w naszej konferencji jest okazją do poszerzenia swoich horyzontów, zapoznania się z najnowszymi metodami pracy z pacjentem, poznaniu wyników badań naukowych oraz zdobyciu praktycznych umiejętności. To wydarzenie jest również szansą do zaprezentowania wyników własnych badań.

Agnieszka Olejarz, Koordynator Komitetu Organizacyjnego

Organizatorzy 

Organizator

Koło Naukowe SYNERGIA

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 • Agnieszka Olejarz – koordynator
 • Maja Jakóbczyk
 • Anna Kamińska
 • Przemysław Korotusz
 • Aleksandra Kosiarczyk
 • Weronika Kruszyńska 
 • Anna Niebudek
 • Agata Morąg
 • Maja Olejnik

Partnerzy 

„Charaktery”

Psychologia-Społeczna.pl – Polski Portal Psychologii Społecznej

Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz zamieszczony na stronie:

http://konferencja-przebudzeni.pl/ – zakładka rejestracja

Terminy

Czynne zgłoszenia do dnia 6.03.2017

Bierne zgłoszenia do dnia 31.03.2017

Zapisy na warsztaty do 23.03.2017

Termin i lokalizacja

6–7 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet SWPS, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław

Kontakt

Agnieszka Olejarz
Koordynator Komitetu Organizacyjnego

e-mail: konferencja.przebudzeni@gmail.com
tel. 530 105 111

Drukuj

Konferencje

Aktualności z Warszawy 21-11-2018

Open Eyes Economy Summit 2018

Czy ekonomia oparta na wartościach może być receptą na kryzys gnębiący współczesne społeczeństwa? O odpowiedzialności społecznej, przyszłości wolnego rynku, demokracji, ekologii i możliwych scenariuszach przyszłości będą dyskutować prelegenci 3. edycji...

Czytaj więcej

Konferencje 12-12-2018

Mediacja prawem obywatelskim

1918 rok – Polska odzyskuje niepodległość, a Kazimierz Szpotański zakłada Fabrykę Aparatów Elektrycznych (FAE). Ambitny inżynier do dziś jest wzorem biznesmena, innowatora i społecznika. Podczas konferencji przybliżymy FAE oraz jej założyciela...

Czytaj więcej

Konferencje 02-02-2019

Psychoterapia dzieci i adolescentów

Kiedy proponować psychoterapię indywidualną, a kiedy rozpoczynać pracę z rodziną? Kiedy i jak łączyć te formy leczenia? Czy terapia rodzinna w ogóle ma coś jeszcze do zaoferowania dzieciom i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji

Konferencje 08-12-2018

III Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje druga edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach przedstawią one wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Konferencje 23-11-2018

Transformator innowacyjności - fotorelacja

1918 rok – Polska odzyskuje niepodległość, a Kazimierz Szpotański zakłada Fabrykę Aparatów Elektrycznych (FAE). Ambitny inżynier do dziś jest wzorem biznesmena, innowatora i społecznika. Podczas konferencji przybliżymy FAE oraz jej założyciela...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2018

Niedokończona emancypacja? 100 lat praw wyborczych kobiet

Na ulicy, w szkole, na uniwersytecie. W parlamencie, w sporcie i na scenie. Jest nas więcej niż połowa społeczeństwa. Nas – kobiet. Dzięki niezłomności polskich aktywistek i aktywistów dziś żyjemy...

Czytaj więcej

Konferencje 19-11-2018

Ciemna liczba przestępstw – stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania [fotorelacja]

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona...

Czytaj więcej

Konferencje 09-11-2018

Zawartości 3.0. Emotions in motion

Czy tylko pozytywne emocje sprzedają? Czy w erze nadmiaru informacji jest jeszcze sposób, by zaangażować odbiorców? Podczas konferencji „Zawartości 3.0. Emotions in motion” przedstawiciele świata kultury, biznesu, nauki i...

Czytaj więcej

Konferencje 07-11-2018

Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności?

Kim jest współczesny konsument? Dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje zakupowe? Jaki związek z finansami ma konsumpcjonizm? Jak zobaczyć, co jest kłamstwem, a co prawdą? Wreszcie, czy zachłanność może...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2018

Człowiek w systemie politycznym

Słynna sentencja Johna Donne'a brzmiąca "Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu", nie tylko mówi o tym, że nie jesteśmy sami, ale też o tym...

Czytaj więcej

Konferencje 25-10-2018

Dobro dziecka jako wartość w prawie

Ze względu na niedojrzałość psychiczną i fizyczną dziecko wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Jak każdemu człowiekowi, przysługują mu między innymi prawa do życia i rozwoju, odpowiedniego standardu życia, wolności...

Czytaj więcej

Konferencje 23-10-2018

Nienieodpowiedzialni

Powszechne wyobrażenie na temat biznesu i przedsiębiorców nie sprzyja ich ogólnemu wizerunkowi. Panowie i panie z teczkami, w sztywnych ubraniach, pracujący 25 godzin na dobę niewiele mają wspólnego z przeciętnym...

Czytaj więcej

Konferencje 18-10-2018

Jawność w prawie administracyjnym

Zasada jawności oznacza, że obywatele mają prawo uzyskać informacje na temat działalności organów administracji publicznej. Ta kluczowa zasada współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego nie zawsze jest respektowana przez władze. Przedmiotem...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2018

Ewcome – matematyka bez barier 2018

"Przełamujemy bariery" to hasło piątej międzynarodowej konferencji East-West Conference on Mathematics Education. Wydarzenie, które odbędzie się 22-23 września 2018r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, jest kierowane głównie do nauczycieli, środowiska...

Czytaj więcej

Konferencje 21-09-2018

Kongres European Initiative for Exercise is Medicine

Sport to zdrowie, jednak w ostatnim czasie odnotowuje się znaczny spadek aktywności fizycznej. W ramach 7. Kongresu Exercise is Medicine odbędzie się 27 wykładów z udziałem 35 prelegentów, którzy będą...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2018

Naucz mnie, kiedy mówić „NIE”

Dawniej się mówiło, że dzieci i ryby głosu nie mają. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy dużo większy nacisk kładzie się na prawa dzieci i ich przestrzeganie. Zdarzają się jednak...

Czytaj więcej

Konferencje 15-09-2018

Razem wokół tych, którzy nas potrzebują

Fundacja SPINA i Uniwersytetu SWPS w Katowicach serdecznie zapraszają na VII Konferencję i Warsztaty Fundacji SPINA dla Osób z Niepełnosprawnością Ruchową – „Razem Wokół Tych, Którzy Nas Potrzebują”. Wydarzenie odbędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 14-09-2018

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają konferencję „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”. Jest to kolejna konferencja z cyklu...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2018

Jak psychodietetyka wspiera radzenie sobie z bólem

Z najnowszych badań wynika, że odpowiednia dieta ma ogromne przełożenie na nasze zdrowie i kondycję psychiczną. Jedzenie może wspomóc w chorobie, co więcej – w wielu sytuacjach wdrożenie zmian żywieniowych jest...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Od pomysłu do badania. Dokładanie cegiełek do rozwoju nauki

Młodzi naukowcy często mają świetny pomysł na badania, lecz nie wiedzą, od czego zacząć ich realizację, na czym się skupić i jakich pułapek unikać. Udział w konferencji jest więc znakomitą...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Ageing, Generational Change and Social Solidarity

Poprawiająca się opieka zdrowotna, postęp technologiczny i coraz lepsza opieka społeczna sprawia, że ludzie żyją dłużej. Niemniej jednak dzieci nie rodzi się więcej, co w rezultacie sprawia, że światowa populacja...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2018

Konferencja HR Disrupt

Employer branding, czyli budowanie marki pracodawcy, to strategia danej firmy, której celem jest budowanie działalności postrzeganej jako „pracodawca z wyboru”. Aby zatrzymać wartościowych pracowników i przyciągnąć nowych specjalistów, firmy podejmują wiele...

Czytaj więcej

Konferencje 20-06-2018

Twoja Kariera 2.0

Mogłoby się wydawać, że w obliczu rynku pracownika, o którym tak często teraz słyszymy, absolwenci szkół wyższych mają do dyspozycji ogromną liczbę ofert pracy i możliwości biznesowych. Zdobycie najatrakcyjniejszej oferty...

Czytaj więcej

Konferencje 07-06-2018

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Warsaw Arbitration and Mediation Days

Uniwersytet SWPS serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły

Sytuacja edukacji językowej w Polsce, kwestie wielojęzyczności w polskim systemie edukacyjnym, zmiany w podstawie programowej i ich konsekwencje dla praktyki nauczania czy kreatywności nauczycieli języków to tylko niektóre z tematów...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Toksyczność w relacjach

W toksycznym związku na porządku dziennym są kłótnie, kłamstwa, potrzeba nadmiernej kontroli, manipulowanie uczuciami drugiej osoby. To negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i emocje obydwu stron. Dlaczego wchodzimy w toksyczne...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

I Forum Prawa Administracyjnego

Jak rozpoznać wniosek o dostęp do informacji publicznej? W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia informacji? Kiedy można mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej i jakie są jego konsekwencje? Na...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2018

HR mix – aktualne wyzwania rynku pracy

Świat rozwija się dynamicznie i postęp, który się dokonuje na naszych oczach, dociera do wielu obszarów ludzkiej działalności. Ewolucje i rewolucje nie omijają również rynku pracy. Jedne firmy przyjmują zmiany...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2018

III Konferencja Magis in Medicinae

Uniwersytet SWPS został partnerem III Konferencji Magis in Medicinae, która odbędzie się 19 maja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hasło magis odzwierciedla ideę, którą jest wspieranie kształcenia służb medycznych bardziej...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2018

Seksualność bez tabu

Koło Naukowe Synergia działające przy wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS zaprasza do zgłaszania czynnego i biernego udziału w naukowej konferencji seksuologicznej „Seksualność Bez Tabu”. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2018

Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla Mazowsza

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W...

Czytaj więcej

Konferencje 27-04-2018

9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Polityka społeczna oraz transformacje rządowych modeli wsparcia dla systemów pomocy społecznej od czasów rzymskich po współczesne instytucje będą tematem konferencji 9. polsko-hiszpańskiej konferencji nt. tradycji prawa europejskiego, która odbędzie się...

Czytaj więcej

Konferencje 19-04-2018

Free Market Road Show w Warszawie

Europa się zmienia, co wpływa na współczesne społeczeństwo. Tegoroczna edycja Free Market Road Show® (FMRS) będzie poświęcona właśnie podstawowym wartościom europejskim. Celem wydarzenia będzie dyskusja na temat problemów ekonomicznych i...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 18-04-2018

Uczelnia-idea: cyfrowa transformacja

Nowe technologie docierają wszędzie, są obecne w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową transformację?...

Czytaj więcej

Konferencje 16-04-2018

Nowe technologie w projektowaniu rozwoju i zmiany

Psychologiczna pomoc online? Czemu nie! Zespół badawczy z Uniwersytetu SWPS, który w 2015 roku podjął się realizacji ambitnego projektu naukowego pt. „Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2018

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Przebudzeni

Proces leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie wymaga zastosowania kompleksowych metod. Podczas konferencji „Przebudzeni. Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii” zostaną przedstawione różne...

Czytaj więcej

Konferencje 12-04-2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za główny cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, stąd...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2018

Zawartości. Pierwszy w Polsce nocny maraton idei

Pierwszy nocny maraton idei to wydarzenie skierowane do osób ciekawych świata i żądnych wiedzy, którzy chcą porozmawiać o dzisiejszym świecie, a przy tym poznać trendy i wytyczne, kształtujące sposób, w...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

Autyzm a praktyka oparta na dowodach

Praktycy i badacze mówią często o terapii autyzmu nieco odmiennym językiem. Terapeuci i nauczyciele podkreślają indywidualność podejścia i znaczenie dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych. Z kolei badacze koncentrują się głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2018

Interdisciplinary Perspectives on Social Influence

Pre-swazja, posłuszeństwo wobec autorytetów czy wpływ mniejszości na grupę to tylko niektóre z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Interdisciplinary Perspectives on Social Influence odbywającej się w dniach 8-10...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 02-03-2018

Znaczenie technologii blockchain dla zawodu prawnika

W ramach technologii blockchain można wyróżnić kilka rozwiązań, które mogą w niedługiej przyszłości wpływać na zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Przykładowo, już kilka państw rozważa przeniesienie rejestrów nieruchomości (ksiąg wieczystych)...

Czytaj więcej

Konferencje 02-03-2018

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Czy można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego...

Czytaj więcej

Konferencje 01-02-2018

Problemy zdrowia psychicznego młodzieży

Młodość kojarzona jest zwykle z czasem pierwszych inicjacji, z odkrywaniem świata dorosłych, dokonywaniem wiążących wyborów. Okres dojrzewania to jednak także etap wielu niepokojów, dylematów i psychicznych obciążeń, których nie da...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2017

Gospodarka kreatywna w Polsce. Fakty i Mity

U progu XXI wieku nauka wzbogaciła się o nowe pojęcie „gospodarki kreatywnej”. Autor tej niezwykłej koncepcji, John Hawkins, wykazał powiązanie pomiędzy gospodarką właśnie, a kulturą, technologią oraz ludzką kreatywnością. W...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego w Poznaniu

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2017

„Zawartości” – wartości i wiedza w branży kreatywnej

Podczas konferencji „Zawartości” nie zostaną zaprezentowane: case studies, dobre praktyki, 10 porad, jak efektywnie prowadzić fanpage. Nie będziemy prognozować trendów na 2020 r., na 2018 też nie. Prawdopodobnie żaden z...

Czytaj więcej

Konferencje 30-11-2017

Administracja porządku publicznego...

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

Festiwal filmowy jako wydarzenie

Kinomani w Polsce mogą wybierać spośród 90 festiwali filmowych. To zarówno kilkudniowe imprezy o międzynarodowym zasięgu i rozbudowanym programie, jak i niewielkie wydarzenia adresowane do lokalnej społeczności. Badacze z Uniwersytetu...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

MEMO – narzędzie stymulujące pamięć seniorów

Ludzka pamięć, podobnie jak mięśnie, niepoddawana systematycznemu treningowi z czasem słabnie. Na problemy z zapamiętywaniem i koncentracją skarżą się przede wszystkim seniorzy. A przecież o kondycję mózgu można dbać –...

Czytaj więcej

Konferencje 24-11-2017

Stop depresji

Co dziesiąty Polak cierpi na depresję. Wiele osób z obawy przed stygmatyzacją i odrzuceniem nie podejmuje leczenia. Albo ignoruje objawy choroby, sprowadzając je do chwilowego „obniżenia nastroju”. Praca z chorymi...

Czytaj więcej

Konferencje 20-11-2017

Marketing & Media Summit 2017

Konferencja poświęcona będzie przemianom dokonywującym się w dziedzinie komunikacji zarówno w wymiarze biznesowym jak i społecznym w wyniku szybkiego postępu cyfryzacji oraz nowoczesnym formom komunikacji w mediach, marketingu i biznesie...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 17-11-2017

World Usability Day 2017

Architektura pozytywnych wrażeń – tak User Experience (UX), jedną z najprężniej rozwijających się na polskim rynku branż, określają specjaliści. A my wykroczymy poza tę definicję i podczas tegorocznej konferencji World...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

Rynek pracy podlega tym samym zmiennym, którym podporządkowane są pozostałe wytwory działalności ogólnoludzkiej. XXI wiek przyniósł dość nieoczekiwany zwrot w kontekście zatrudnienia – dynamiczny rozwój form pracy, rosnące oczekiwania pracodawców...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

DOBRE PRAKTYKI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

W obecnej rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej rola psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niezmiernie ważna. Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko stara się wypracować kanon dobrych...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Dylematy demokracji

Chociaż demokratyczny system sprawowania rządów liczy sobie kilka wieków, ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują, jak szybko można obnażyć jego słabości. Wielu badaczy i publicystów wieszczy kryzys a...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Przygody Umysłu

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone...

Czytaj więcej

Konferencje 14-10-2017

Głodnemu film na myśli

Sztuka kulinarna i filmowa tworzą wyjątkowo zgrany duet. Wiedzą o tym filmowcy, którzy chętnie wykorzystują dramaturgiczny i metaforyczny potencjał jedzenia. Poprzez kulinaria snują fascynujące opowieści o człowieku i otaczającej go...

Czytaj więcej

Konferencje 13-10-2017

O kryzysie męskości z Philipem Zimbardo na Uniwersytecie SWPS

Podczas konferencji Mężczyzna 3.0. Syn – partner – rodzic, która odbędzie się 13 października w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, światowej sławy psycholog wyjaśni, dlaczego bycie mężczyzną jest dziś takie trudne...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Dziennikarz, mediaworker czy influencer?

Wiele mówi się o kryzysie współczesnego dziennikarstwa. Za ten stan rzeczy odpowiada nie tylko zmiana w samej profesji, wymuszona tempem życia i nowoczesnymi technologiami, lecz również kryzys tożsamościowy wynikający z...

Czytaj więcej

Konferencje 18-09-2017

Discourses of Historical Education

The ultimate fall of grand universal narratives has brought back organic concepts of nations and ethnicities as dominant answers to crises (financial, demographic, military, populist, and migration). The decisive turn...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2017

Prawo medyczne w obliczu zmian

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 02-09-2017

Psychodietetyka dzieci i młodzieży

Już po raz trzeci osoby zainteresowane tematyką zdrowego stylu życia i odżywiania, profilatyką zaburzeń odżywiania i psychosomatyką bedą mogły wziąć udział w bezpłatnej konferencji organizowanej przez specjalistów z kierunku podyplomowego...

Czytaj więcej

Konferencje 24-08-2017

Ewcome – matematyka bez barier

Międzynarodowa konferencja East-West Conference on Mathematics Education 2017 będzie przebiegać pod hasłem „Przekraczamy bariery”. Wydarzenie, które odbędzie się 24-26 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie jest kierowane głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-07-2017

From a Cross-Cultural Perspective: Conflict and Cooperation in Shaping the Future of Europe

Europe and its direct geopolitical neighborhood have become a stage for many dramatic events and processes that no one would have dared to predict some years ago. The wars in...

Czytaj więcej

Konferencje 30-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego – sprawozdanie

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2017

Praworządność a społeczeństwo i gospodarka

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 23-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2017

Wirtualne podwórko: młodzi w sieci

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma...

Czytaj więcej

Konferencje 09-06-2017

7th Annual International Conference on Comparative Law: Evolution of Law (?!)

We strongly believe that comparative law is one of the best tools to study changes in law. Some say legal change is ideally evolutionary, however, this is not what we...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

EFEKTYWNA OCHRONA SĄDOWA - RZYMSKIE KORZENIE I INSTYTUCJE WSPÓŁCZESNE

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja, podobnie jak ubiegłoroczna, ma charakter interdyscyplinarny. Program aktualnej konferencji zostanie wzbogacony o aspekt prawny, zwłaszcza o problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a...

Czytaj więcej

Konferencje 30-05-2017

Rola sądów powszechnych w obronie praw i wolności obywatelskich

Czy zapewnienie realizacji praw i wolności obywateli jest główną rolą sądów? Zapraszamy na konferencję naukową organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja odbędzie się 30 maja 2017...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2017

5th Polish Law and Economics Conference

The phrase "law and economics" refers to the application of economic theory to the analysis of law. In this approach economic concepts are used to explain the effects of law...

Czytaj więcej

Konferencje 12-05-2017

Poznań Law & Psychology 2017

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Poznań Law & Psychology 2017” poświęconej zagadnieniom łączącym prawo i psychologię, takim jak psychologia sądowa czy...

Czytaj więcej

Konferencje 11-05-2017

Protest and Dissent in Translation and Culture

Though dissent and protest seem to be strongly linked with politics and with political actions, the range of their senses and uses is much broader and, as Amit Chaudhuri has...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 08-05-2017

Między Skandynawią a Polską – przekład dawniej i dziś

O przekładzie literackim i specjalistycznym, w ujęciu zarówno współczesnym, jak i historycznym będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wykłady oraz warsztaty będą...

Czytaj więcej

Konferencje 26-04-2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 22-04-2017

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2017

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 21-04-2017

The Fifth Edition of Polish Eyetracking Conference

We would like to wholeheartedly invite you to participate in Fifth Polish Eyetracking Conference, which will be held at the John Paul II Catholic University of Lublin, from April 21st...

Czytaj więcej

Konferencje 08-04-2017

Profil klienta Studenckich Poradni Prawnych

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Filolog na rynku pracy

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunków filoloicznych? Jakie kompetencje osobiste i specjalistyczne potrzebne są w różnych obszarach zawodowych pracy filologa? Jakie są kluczowe elementy programów studiów fiolologicznych w perspektywie dobrego przygotowania...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Przebudzeni – nowe metody arteterapii i rehabilitacji psychologicznej

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji...

Czytaj więcej

Konferencje 24-03-2017

Eksport polskiej żywności – wyzwania i perspektywy

Jakie wyzwania stoją przed polskimi eksporterami żywności w najbliższych latach? W jakim kierunku powinna zmierzać ewolucja prawa, aby ułatwić rodzimym firmom wejście na rynki państw spoza Unii Europejskich? Na te...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2017

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego...

Czytaj więcej

Konferencje 13-01-2017

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom...

Czytaj więcej

Konferencje 12-01-2017

Międzynarodowe sympozjum „Development, society, education & youth”

Działania na rzecz rozwoju na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym, stymulowanie zmiany społecznej, wyzwania związane z napływem imigrantów, wsparcie młodych osób w edukacji i wchodzeniu na rynek pracy – to...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2016

II POZNAŃSKA KONFERENCJA ACT

>Jak wygląda terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce? Na czym polega specyfika pracy z dziećmi przy wykorzystaniu technik ACT? Gdzie tkwi klucz skuteczności analizy funkcjonalnej? Jak ACT radzi sobie ze...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2016

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować...

Czytaj więcej

Konferencje 14-11-2016

Człowiek w sytuacji

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Prawne aspekty innowacji w biznesie

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Międzynarodowe sympozjum Researching Young Lives

Wiedza o młodych dopiero wkraczających w dorosłość pozostaje rozczłonkowana i nieuporządkowana. Brakuje informacji o ich zachowaniach społecznych, doświadczeniach prywatnych i zawodowych, życiowych wyborach. Dlatego niezbędne jest obserwowanie młodych osób na...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Jak zostać mistrzowskim trenerem?

Kształtowanie mistrza sportu to trudny i długotrwały proces, który wymaga od każdego szkoleniowca dużego wachlarza kompetencji. Oprócz umiejętności nauczania, wiedzy i doświadczenia w sporcie, trenerom potrzebna jest rozległa wiedza z...

Czytaj więcej

Konferencje 17-10-2016

Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Przemoc wobec dzieci, mimo podejmowanych środków o charakterze edukacyjnym i legislacyjnym, nadal jest bardzo poważnym problemem społecznym. Konferencja organizowana przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 13-10-2016

VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu

„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję!” pod tym hasłem odbędzie się VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu organizowane w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej. Czy z choroby...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2016

Vladimir Nabokov and the fictions of memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 17-09-2016

Psychodietetyka jako narzędzie wsparcia w chorobie

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 16-09-2016

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd Naukowy PSPS jest jedną z najlepszych konferencji psychologicznych w Polsce, która co roku przyciąga szerokie grono zarówno początkujących badaczy, jak i doświadczonych psychologów. Odbywające się już po raz 13...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 15-09-2016

Jak motywować uczniów?

„Motywator” to projekt interwencji edukacyjnej realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Projektów Biznesowych Uniwersytetu SWPS oraz Neurogry sp. z o.o. w stołecznych gimnazjach, w okresie od października 2015...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2016

Immigration, Refugees, Diaspora and Difference

The question of changing shifts in in the cultural compositions of communities, populations and nations, through migration, refugee crises and diasporic identities and communities, is one of the greatest challenges...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 24-06-2016

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 23-06-2016

Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 20-06-2016

II Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 17-06-2016

Estetyka jedzenia w perspektywie teorii i praktyki artystycznej

Podstawową funkcją jedzenia jest zaspokajanie naszych podstawowym potrzeb biologicznych. Rzadko kiedy postrzegamy pokarm w kategorii wyższych celów. Okazuje się jednak, że te cele istnieją, a nawet wokół sztuki kulinarnej mogą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

Porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym

Pierwsze międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie „Prawo rzymskie i prawo narodów, prawo polskie i niemieckie – porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym” odbędzie się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 15 czerwca...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

6th Annual International Conference on Comparative Law

Większość koncepcji wspólnotowych zakłada nie tylko integrację społeczeństw pod względem gospodarczym, lecz także kultur. Integracja obejmuje również prawo, dlatego też podczas VI Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Prawa Porównawczego porozmawiamy o wspólnym...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 14-06-2016

U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość

Młodzież, która aktualnie wkracza w dorosłość, często musi zmierzyć się z problemami nieznanymi pokoleniu ich rodziców. Podejmowanie ważnych życiowo decyzji oraz związane z tym dylematy i trudności są przedmiotem konferencji...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 10-06-2016

Ciało, ciału, ciałem

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 06-06-2016

Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

Inicjacja zawodowa, perspektywy dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy, łączenie pracy z edukacją – to tylko niektóre z zagadnień, które będą omawiane w czasie konferencji „Pokolenie młodych dorosłych łączących...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 03-06-2016

Comics in Culture/Culture in Comics

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza perspektyw na  różne formy komiksu i jego roli w kulturze. Komiks, jako wyjątkowe połączenie literatury i sztuki wizualnej, którego spektrum rozciąga się od rozrywki...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-06-2016

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 31-05-2016

Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.   KONFERENCJA Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2016

I Poznańska Konferencja ACT

Na czym polega terapia akceptacji i zaangażowania? Czy jest skuteczna? Dlaczego nazywana jest „trzecią falą”? Skąd bierze się jej rosnąca popularność na świecie? Czy terapia ACT jest skutecznym narzędziem pracy...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 19-05-2016

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

W dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 18-05-2016

Representing Jewish History...

W maju 2016 roku odbędzie się trzecia konferencja poświęcona tematyce żydowskiej w kulturach europejskich i amerykańskich, tym razem dotycząca problematyki przedstawiania historii w kulturze popularnej, muzeach i przestrzeni publicznej: Representing...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 13-05-2016

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności

Jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2016

Prawo a roboty

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 12-05-2016

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 07-04-2016

Osobowość i temperament a psychoterapia

Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej. KONFERENCJA NAUKOWA Osobowość i temperament...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2016

Precarious Places

In Guy Standing's now well known comparison of precariat and proletariat, the former may well be called a class in the making rather than a fully formed and organized social...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 15-11-2015

Jakość życia w pracy i poza nią

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka...

Czytaj więcej